PARTNERZY

www.cto.gda.pl

cto big

Centrum Techniki Okrętowej S.A.

CTO S.A. stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe i projektowe dla polskiej gospodarki morskiej, a w szczególności dla przemysłu okrętowego. Swoją wieloletnią działalnością przyczynia się do utrzymywania konkurencyjności i wysokiego poziomu innowacyjności statków produkowanych w Polsce. Przeważającą działalnością CTO S.A. są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z). Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i oczekiwaniom Klientów w obszarze innowacyjnych produktów i usług, Spółka prowadzi aktywną działalność w różnorodnych obszarach – począwszy od branży okrętowej, przez jachtową, Offshore, energii odnawialnej, specjalistycznych urządzeń badawczych, inżynierii środowiska, a także inżynierii medycznej i certyfikacji wyrobów.

www.im.gda.pl

im1

Instytut Morski w Gdańsku

Instytut Morski jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 50 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z gospodarką morską. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa w zakresie: gospodarki transportowej, ekonomiki i prawa morskiego, modernizacji i eksploatacji portów, hydrotechniki morskiej, geotechniki, oceanografii operacyjnej, gospodarki wodnej i inżynierii morskiej, ochrony i kształtowania środowiska, ekologii morza, zagospodarowania regionu nadmorskiego, tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych.

www.imp.gda.pl

imp

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN

IMP PAN prowadzi badania podstawowe w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych. Oprócz badań podstawowych, Instytut oferuje usługi dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin, pomp i sprzęgieł hydrokinetycznych, wentylatorów, śrub okrętowych, kolektorów słonecznych, projektowanie, obliczenia i ekspertyzy techniczne, konstrukcję unikatowego wyposażenia i aparatury.

www.iopan.gda.pl

io_pan

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Oceanologii PAN prowadzi badania na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Europejskiej. Kierunki strategiczne badań IO PAN obejmują; rolę oceanu w kształtowaniu klimatu i skutki zmian klimatu w morzach europejskich, zmienność naturalną i antropogeniczną środowiska Morza Bałtyckiego, współczesne zmiany ekosystemów u brzegów mórz szelfowych, genetyczne i fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania organizmów morskich. Priorytetowe kierunki badawcze związane z energetyką morską to: ekologia morza – badanie bioróżnorodności w kontekście funkcjonowania ekosystemu; chemia i biochemia morza – stężenia zanieczyszczeń; badanie biologicznych skutków zanieczyszczeń; dynamika morza – cyrkulacja wody w Bałtyku, wymiana między głębokimi basenami Bałtyku; fizyka morza – satelitarny monitoring właściwości wody morskiej (zawiesiny, fitoplankton, temperatura).

www.oio.pg.edu.pl/

pg3

Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej jest jedynym wydziałem okrętowym w Polsce, kształcącym nieprzerwanie od 1945 r. inżynierów na kierunku Oceanotechnika w specjalnościach okrętowych, a od 1993 inżynierów na specjalności Zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej. Ogólne kierunki badań związane z tematyką morską prowadzone przez PG obejmują: oddziaływanie środowiska morskiego na budowle morskie, w tym rurociągi, wpływ zmian klimatu na stateczność brzegów, wykorzystanie procesów fotokatalitycznych w celach czyszczenia wody, prognoza skutków katastrof i wypadków morskich, wpływ obiektów generujących energię na środowisko morskie (elektrociepłownie konwencjonalne, elektrownia jądrowa, energia wiatrowa), bezpieczeństwo funkcjonowania jednostek gospodarki morskiej (np. stoczni, portów) w warunkach współczesnych zagrożeń, interaktywne, sieciowe systemy informacji gospodarczej i turystycznej o wykorzystaniu zasobów Morza Bałtyckiego, wydobywanie kruszywa z dna morskiego, przewóz i przeładunek gazu (LNG i CNG), wykorzystanie energii falowania w strefie przybrzeżnej.

 baltex.eu

BALTEX

BALTEX ENERGIA I GÓRNICTWO MORSKIE Spółka Komandytowo-Akcyjna

BALTEX Energia, która należy do Grupy BALTEX uzyskała pozwolenie na wznoszenie „Morskiej Elektrowni Wiatrowej BALTEX” oraz jest inicjatorem programu naukowo-badawczego, dotyczącego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Grupa BALTEX skupia spółki, które zajmują się pracami na morzu. Grupa uzyskała prawa od Skarbu Państwa-Ministra Środowiska  do wydobywania kruszywa naturalnego z Morza Bałtyckiego. Uruchomiła i zakończyła pozytywnym wynikiem, z uwagi na posiadane prawa, pierwsze na Morzu Bałtyckim Postępowanie Transgraniczne pomiędzy Polską a Królestwem Szwecji. Wykonuje własną jednostką pływającą badania batymetryczne dna morskiego.

BALTEX Energia współpracuje oraz konsultuje się w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej z Instytucjami Naukowymi w Polsce oraz takimi firmami jak: Det Norskie Veritas, Germanischer Lloyd, Tractebel Engineering S.A. Grupa GDF SUEZ, ABB, REPOWER, SEATOWER, BILFINGER, SIEMENS, DEME, NAVA, Ships Desing Office, Energomontaż Północ Gdynia, Stocznia Marynarki Wojennej.

Grupa złożyła pierwszy w Polsce wniosek dotyczący morskiej elektrowni wiatrowej, który jest w trakcie realizacji (BALTEX Power S.A.)