WYBRANE SPOSOBY WERYFIKACJI

W ramach realizacji projektu AQUILO, nie wykonywano pomiarów in situ oddziaływania wiatru, fali i prądów, natomiast wykorzystano dokumentowane pomiary oraz opracowania inżyniersko-techniczne. W analizach porównawczych wykorzystywano krótkoterminowe pomiary (realizowane w różnych lokalizacjach południowego Bałtyku), wykonywane: w projekcie FINO 2 sponsorowanym przez Federal Ministry for EconomicAffairs and Energy; w pracach Instytutu Budownictwa Wodnego PAN; w notowaniach IMGW-PIBoraz w pracach własnych Instytutu Morskiego w Gdańsku.
Przedstawione poniżej przykłady przeprowadzonych porównań, dotyczą opisanych wcześniej oddziaływań środowiskowych.


WIATR
• Porównanie prędkościoraz kierunku wiatru pomierzonego na stacji FINO 2 w okresie około dwumiesięcznym z wynikami modelowymi, otrzymanymi z mezoskalowego modelu numerycznego atmosfery HIRLAM, dla dwóch różnych lokalizacji (stacja FINO oraz wybrany punkt obliczeniowy w centrum pola 9).

Rysunek 7.war.srod.Rys07(Przykład z POLA 9 – opracowanie własne)

• Porównanie rozkładu prędkości wiatru w funkcji poziomu ponad zwierciadłem wody, pomierzonej na stacji FINO2, z empirycznymi rozkładami profilów prędkości wiatru (rozkład logarytmiczny, potęgowy oraz rozkład wg Frøya (DNV, 2011). Przedstawiony rozkład został zarejestrowany podczas przeciętnego sztormu.

Rysunek 8.war.srod.Rys08(Opracowanie własne)


FALOWANIE

• Przykładowe porównanie miesięcznego zapisu falowaniapochodzącego z modelu numerycznego WAM4.5 z parametrami falowymi, pomierzonymi na głębokości ok. 18 m w rejonie środkowego wybrzeża Polski. Przestawiono parametry charakteryzujące widma falowe (HS, TP, kierunek) w rozdzielczości 1-godzinnej.

Rysunek 9.war.srod.Rys09(Przykład z POLA 1 – opracowanie własne)

• Porównanie wysokości fali znacznej dotyczącej różnorodnych wymuszeń sztormowych (sztorm przeciętny, sztorm ekstremalny, sztorm w obszarze osłoniętym). Porównanie to dotyczy wysokości fal otrzymywanych jako wynik obliczeń modelu WAM4.5. oraz pomiarów in situ wykonywanych za pomocą urządzeń pomiarowych.

Rysunek 10.war.srod.Rys10(Opracowanie własne)


PRĄDY

• Przykładowe porównanie rozkładu prędkości prądu morskiego wraz z głębokością, pomierzonego w warunkach sztormu ekstremalnego z wynikiem obliczenia za pomocą modelu numerycznego HIROMB.

Rysunek 11.war.srod.Rys11(Opracowanie własne)


POZIOMY ZWIERCIADŁA WODY W MORZU

• Porównanie zmian poziomów zwierciadła wody [cm] w okresie około dwumiesięcznym (od 2013.03.29 do 2013.05.09), dla wodowskazowej stacji brzegowej w Ustce w porównaniu z wynikami modelu HIROMB

Rysunek 12.war.srod.Rys12(Opracowanie własne)