Badania eksperymentalne – TRIPOD GRAWITACYJNY

Analizowana geometria: tripod grawitacyjny

Konstrukcja utrzymywana jest w miejscu posadowienia przez siłę grawitacji. Zaprojektowana jest na akwen o głębokości 60m

Cel przeprowadzonej analizy:

Badania eksperymentalne sił oddziaływania fali na konstrukcję wsporczą.

Geometria analizowanej konstrukcji:

poniższy rysunek pokazuje kształt konstrukcji wsporczej w widoku z boku i z góry.mk007mk008Model badanej konstrukcji:

pokazany na poniższej fotografii model tripoda grawitacyjnego został wykonany w skali 1:40 z drewna.

mk009
Rodzaj przeprowadzanych analiz:
• określenie amplitudy siły wzdłużnej i momentu przewracającego w funkcji częstotliwości fali (tzw. funkcji przenoszenia)
• wyznaczenie prognozy amplitudy znaczącej siły wzdłużnej i momentu przewracającego dla zadanych stanów morza odpowiadających sztormowi roku, 10-lecia i 50-lecia.

Siatka dyskretyzująca analizowany obiekt:

podział powierzchni konstrukcji wsporczej na płaskie panele (czterokątne lub trójkątne) na potrzeby obliczeń oddziaływania fali prowadzonych z użyciem potencjalnego modelu przepływu za pomocą programu ANSYS AQWA

mk010
Przykładowe wyniki analiz: zestawienie wyników obliczeń z wynikami eksperymentu

Rysunek przedstawia zależność amplitudy reakcji podłoża na falę regularną o jednostkowej amplitudzie od częstości kołowej fali. Zestawiono wyniki obliczeń (dla akwenu o głębokości 60m i akwenu o głębokości odpowiadającej głębokości basenu) z wynikami badań eksperymentalnych.

mk011

Przykładowe wyniki analiz: wizualizacja pola ciśnienia

Poniższe animacje przedstawiają wizualizację powierzchni swobodnej oraz rozkładu ciśnienia na powierzchni konstrukcji dla fali o niskiej częstotliwości (fala długa) i fali o wysokiej częstotliwości (fala krótka).


DALEJ