MONITORING

Propozycja zakresu badań przedinwestycyjnych i monitoringu oddziaływania konstrukcji wsporczych elektrowni wiatrowych na organizmy bentosowe i ichtiofaunę w polskich obszarach morskich

W celu rozpoznania struktury jakościowo-ilościowej poszczególnych elementów środowiska ożywionego w miejscu planowanego posadowienia morskich farm wiatrowych należy przeprowadzić inwentaryzacyjne badania przedinwestycyjne. Wyniki tych badań stanowią wyjściowe warunki referencyjne, których zmiany będą ocenione na podstawie monitoringu.

Posadowienie fundamentów elektrowni wiatrowych wraz z warstwą przeciwerozyjną w przypadku konstrukcji wsporczej typu monopal, trójnóg na fundamencie palowym, trójnóg grawitacyjny i konstrukcja grawitacyjna na dnie morskim spowoduje lokalne zmiany struktury biocenozy. Celem planowanego monitoringu będzie określenie skali, zakresu przestrzennego oraz czasowego zidentyfikowanych następujących negatywnych czynników:

 • zniszczeniu bentosu (fito- i makrozoobentosu) w miejscu posadowienia fundamentu elektrowni wiatrowej i warstwy przeciwerozyjnej (etap budowy),
 • zniszczeniu lub ograniczeniu liczebności gatunków bentosu w rejonie sedymentacji zawiesiny podniesionej z dna w trakcie fundamentowania (etap budowy),
 • zmianie struktury osadu (i zasiedlającego go bentosu) wynikającej z innego wysortowania osadu przez przydenne prądy wody opływające fundament (etap eksploatacji),
 • pojawieniu się nowego zespołu flory i fauny poroślowej na pobocznicy konstrukcji wsporczej oraz na powierzchni warstwy przeciwerozyjnej (etap eksploatacji),
 • zmian w składzie jakościowym i ilościowym ichtiofauny wynikających z modyfikacji typu siedliska,
 • zniszczeniu zespołu poroślowego (etap likwidacji),
 • zniszczeniu lub ograniczeniu liczebności gatunków bentosu w rejonie sedymentacji zawiesiny podniesionej z dna w trakcie usuwania fundamentu (etap likwidacji).

W programie monitoringu przyjęto następujące założenia:

 • rozpoczęcie badań tuż po posadowieniu konstrukcji wsporczej,
 • kontynuacja monitoringu do czasu osiągnięcia pełnej odbudowy zniszczonego zespołu organizmów i/lub ukształtowania zespołu poroślowego, tj. okresu 5 lat (tyle trwa odbudowa struktury ilościowej najdłużej żyjących gatunków – małży),
 • wykonanie raportów okresowych po każdym roku monitoringu oraz raportu podsumowującego po zakończeniu całego cyklu badań w 5 roku działania przedsięwzięcia
 • wykonywanie tzw. monitoringu operacyjnego w przypadku stwierdzenia intensywnej działalności korygującej lub naprawczej działalność farmy wiatrowej.

ZAKRES MONITORINGU

Element środowiska ożywionego Zakres badań Termin/Częstotliwość
Badania przedinwestycyjne
Fitobentos identyfikacja siedlisk dennych , % pokrycia dna roślinami, skład taksonomiczny, biomasa raz w roku
Makrozoobentos skład taksonomiczny, liczebność, biomasa raz w roku
Ichtiofauna skład taksonomiczny, liczebność, biomasa 5 razy w roku
Etap budowy
Makrozoobentos skład taksonomiczny, liczebność, biomasa nie później niż miesiąc od posadowienia fundamentu
Etap eksploatacji
Fitobentos w przypadku stwierdzenia fitobentosu na dnie w badaniach przedinwestycyjnych:   skład taksonomiczny, % pokrycia dna, biomasa raz w roku przez 5 lat
Makrozoobentos skład taksonomiczny, liczebność, biomasa raz w roku przez 5 lat
Flora i fauna poroślowa skład taksonomiczny, liczebność, biomasa, zasięg głębokościowy, grubość warstwy poroślowej, długość omułków raz w roku przez 5 lat
Ichtiofauna skład taksonomiczny, liczebność, biomasa 5 razy w roku co 5 lat
Etap likwidacji
Fitobentos w przypadku stwierdzenia fitobentosu na dnie w badaniach przedinwestycyjnych:   skład taksonomiczny, % pokrycia dna, biomasa raz w roku, rok i 3 lata po demontażu
Makrozoobentos skład taksonomiczny, liczebność, biomasa raz w roku
Ichtiofauna skład taksonomiczny, liczebność, biomasa 5 razy w roku, rok po demontażu

DALEJ