ANALIZA INTERESARIUSZY

IDENTYFIKACJA GRUP INTERESARIUSZY I ICH WPŁYW NA PROJEKT

Do głównych grup interesariuszy oraz interesariuszy zidentyfikowanych wewnątrz tych grup należą:

Organy naczelne administracji państwowej

Tabela 1.  Interesariusze zidentyfikowani w grupie organów naczelnych administracji państwowej oraz ich udział w poszczególnych fazach Projektuegea 01 tabŹródło:  Opracowanie własne.

Organy centralne i terenowe administracji państwowej

Tabela 2.  Interesariusze zidentyfikowani w grupie organów centralnych i terenowych administracji państwowejegea 02 tabŹródło:  Opracowanie własne.

Instytucje naukowe/ podmioty z branży R&D

Tabela 3.  Interesariusze zidentyfikowani w grupie instytucji naukowych i podmiotów z branży R&Degea 03 tabŹródło:  Opracowanie własne.

 Inwestorzy/ instytucje finansujące

Tabela 4.  Interesariusze zidentyfikowani w grupie inwestorów i instytucji finansującychegea 04 tabŹródło:  Opracowanie własne.

 Organizacje pozarządowe

Tabela 5.  Interesariusze zidentyfikowani w grupie organizacji pozarządowychegea 05 tabŹródło: Opracowanie własne.

 Producenci komponentów do morskich farm wiatrowych

Tabela 6.  Interesariusze zidentyfikowani w grupie producentów komponentów do morskich farm wiatrowychegea 06 tabŹródło: Opracowanie własne.

Przedsiębiorstwa zajmujące się usługami logistyczno- transportowymi

Tabela 7.  Interesariusze zidentyfikowani w grupie firm zajmujących się usługami logistyczno- transportowymiegea 07 tabŹródło: Opracowanie własne.

Firmy zajmujące się instalacją kabli

Tabela 8.  Grupa interesariuszy – firmy zajmujące się instalacją kabliegea 08 tabŹródło: Opracowanie własne.

Operatorzy rynku energii/ koncerny energetyczne

Tabela 9.  Grupa interesariuszy – operatorzy energetyczni/ koncerny energetyczneegea 09 tabŹródło: Opracowanie własne.

Podmioty, które złożyły wnioski lokalizacyjne

Tabela 10.  Grupa interesariuszy – podmioty, które złożyły wnioski lokalizacyjneegea 10 tabŹródło: Opracowanie własne.

Podmioty proekologiczne

Tabela 11.  Interesariusze zidentyfikowani w grupie podmiotów pro ekologicznychegea 11 tabŹródło: Opracowanie własne.

Przedsiębiorstwa zajmujące się procesem budowy i eksploatacji

Tabela 12.  Interesariusze zidentyfikowani w grupie firm zajmujących się procesem budowy i eksploatacjiegea 12 tabŹródło: Opracowanie własne.

Porty i żegluga

Tabela 13.  Interesariusze zidentyfikowani w grupie porty i żeglugaegea 13 tabŹródło: Opracowanie własne.

Rybacy

Tabela 14.  Grupa interesariuszy – rybacyegea 14 tabŹródło: Opracowanie własne.

Turyści

Tabela 15. Grupa interesariuszy – turyściegea 15 tabŹródło: Opracowanie własne.

Media

Tabela 16.  Grupa interesariuszy – mediaegea 16 tabŹródło: Opracowanie własne.

Ludność

Tabela 17.  Interesariusze zidentyfikowani w grupie ludnościegea 17 tabŹródło:  Opracowanie własne.

ANALIZA MAP INTERESARIUSZY

Mapowanie interesariuszy pozwala na systematyczne zarządzanie relacjami, poprzez podtrzymywanie i pogłębianie już istniejących, lub nawiązywanie nowych, w zależności od tego, czy dana grupa interesariuszy jest dla danego projektu istotna. Narzędzie to umożliwia zidentyfikowanie dynamiki interakcji projektu z otoczeniem i wskazanie poszczególnych ról, które dane grupy odgrywają lub będą ogrywać w związku z jego realizacją w przyszłości. Poniżej zaprezentowano mapę interesariuszy projektów morskich farm wiatrowych. Mapa ta została podzielona na cztery ćwiartki znajdujące się w części skupiającej interesariuszy negatywnie nastawionych do projektu oraz cztery ćwiartki w części odpowiadającej interesariuszom pozytywnie nastawionym do projektu.

Rysunek 6.  Mapa interesariuszy projektów morskich farm wiatrowychEGEA.061 – Organy naczelne administracji państwowej, 2 – Organy centralne i terenowe administracji państwowej, 3 – Instytucje naukowe/ podmioty z branży R&D, 4 – Inwestorzy/ instytucje finansujące, 5 – Organizacje pozarządowe, 6 – Producenci komponentów do morskich farm wiatrowych, 7 – Przedsiębiorstwa zajmujące się usługami logistyczno- transportowymi, 8 – Przedsiębiorstwa zajmujące się instalacją kabli, 9 – Operatorzy rynku energii/ koncerny energetyczne, 10 – Podmioty, które złożyły wnioski lokalizacyjne, 11 – Podmioty proekologiczne, 12 – Przedsiębiorstwa zajmujące się procesem budowy i eksploatacji, 13 – Porty i żegluga, 14 – Rybacy, 15 – Turyści, 16 – Media, 17 – Ludność.

Źródło:  Opracowanie własne.

Identyfikacja poszczególnych interesariuszy w wymienionych i opisanych poniżej ćwiartkach umożliwiła kolejno stworzenie wstępnego planu ich zaangażowania w realizację projektu budowy morskiej farmy wiatrowej. I tak:

Ćwiartka I (MONITORUJ) – zawiera najmniej istotnych interesariuszy z punktu widzenia realizacji projektu. Mają oni zarówno niską siłę oddziaływania na projekt, jak i poziom ich nastawienia do projektu wykazywany jest jako umiarkowany. Dlatego też na wstępnym etapie należy jedynie skupić się na monitorowaniu grup, które zostały przyporządkowane do niniejszej ćwiartki, celem identyfikacji ewentualnych zmian w podejściu lub w zakresie rzeczywistych możliwości ich oddziaływania na projekt.

Ćwiartka II (INFORMUJ) – interesariusze przyporządkowani do tej ćwiartki są wysoce zainteresowani wynikami projektu, jednakże ich wpływ na jego realizację jest znikomy. Pomimo tego ważne jest aby budować wśród nich poczucie, iż posiadają wpływ na projekt i mogą go systematycznie powiększać. Tym samym bardzo ważne jest informowanie tej grupy interesariuszy o przebiegu projektu oraz umożliwienie im przekazywanie informacji zwrotnych.

Ćwiartka III (PRZEKONUJ) – do ćwiartki tej kwalifikują się interesariusze, którzy mają potencjalnie bardzo duży wpływ na projekt, jednocześnie jednak ich nastawienie do jego realizacji kształtuje się na niskim poziomie. Interesariusze Ci zachowują się zwykle pasywnie, jeśli jednak ich poziom nastawienia do projektu wzrośnie, mogą okazać się niezwykle wpływowi. Dlatego też bardzo ważne jest stałe monitorowanie tych interesariuszy oraz podejmowanie działań, które wpływać będą na ich poczucie zadowolenia z realizacji projektu.

Ćwiartka IV (ZARZĄDZAJ KOMPLEKSOWO RELACJĄ) – to najbardziej kluczowi interesariusze projektu, którzy wymagają kompleksowego podejścia do zarządzania relacjami z nimi. Dlatego też należy podejmować w stosunku do nich działania skierowane do prowadzenia trwałego dialogu, czyli pozyskiwać regularnie informację zwrotną, w przypadku interesariuszy pozytywnie nastawionych- angażować ich do różnego rodzaju działań, zaś w przypadku interesariuszy negatywnie nastwionych, w drodze dialogu zmierzać do wypracowania alternatywnych rozwiązań, które będą akceptowalne dla obu stron.

ANALIZA POWIĄZAŃ POMIĘDZY WYBRANYMI GRUPAMI INTERESARIUSZY

Istotnym etapem analizy interesariuszy projektu budowy morskich farm wiatrowych jest identyfikacja powiązań, występujących pomiędzy poszczególnymi grupami interesariuszy. W przypadku powiązań grup interesariuszy skupiono się na etapie realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej, stanowiącego główny przedmiot prowadzonej analizy efektywności kosztowej poszczególnych wariantów konstrukcji wsporczych. Wyniki przeprowadzonego badania zaprezentowane zostały w firmie graficznej, przy czym w celu uproszenia przyjętej metody w tabeli poniżej zostały wyszczególnione skróty, jakie przyporządkowano do poszczególnych grup interesariuszy. Strzałki znajdujące się na grafach, wskazują potencjalne oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi grupami interesariuszy.

Rysunek 7.  Powiązania grup interesariuszy w fazie realizacji Projektuegea rys 7.  Powiązania grupONAP – Organy naczelne administracji państwowej, OCTAP – Organy centralne i terenowe administracji państwowej, IN – Instytucje naukowe/ podmioty z branży R&D, OE – Operatorzy energetyczni, I – Inwestorzy/ Podmioty finansujące, M – Media, OP – Organizacje pozarządowe, PB – Podmioty biorące udział w procesie budowy, E – Podmioty proekologiczne, PŻ – Porty i żegluga, R – Rybacy, T – Turyści, L – Ludność.

Źródło:  Opracowanie własne.

W przypadku etapu realizacji projektu budowy morskiej farmy wiatrowej jedną z najistotniejszych ról w zakresie oddziaływania i powiązań pełni grupa zrzeszająca organy centralne i terenowe administracji państwowej. Stan ten jest wynikiem konieczności pozyskiwania przez inwestora pozwoleń, umożliwiających realizację kolejnych etapów projektu. Ponadto grupa ta sprawuje kontrolę nad właściwym przebiegiem realizacji przedsięwzięcia, zgodnym z obowiązującym prawodawstwem, które wymusza przestrzeganie szeregu zasad i procedur. Grupa ta wpływa na podmioty biorące udział w procesie budowy, turystów, inwestorów oraz podmioty proekologiczne, zaś sam ulega oddziaływaniu, dwóch ostatnich, z wymienionych grup.

W związku z powyższym, pomiędzy organami centralnej i terenowej administracji państwowej a inwestorami i podmiotami proekologicznymi występuje tzw. sprzężenie zwrotne, które warunkuje ich wzajemny wpływ. I tak organy wpływają na inwestorów poprzez nakładane opłaty, związane z realizacją przedsięwzięcia, zaś na podmioty proekologiczne poprzez przeznaczanie środków na rozwój ich działalności. Z kolei grupy te oddziałują na rzeczone organy, w przypadku inwestorów poprzez uiszczanie opłat związanych z realizacją projektu do właściwych budżetów oraz w przypadku podmiotów proekologicznych, poprzez inicjatywy związane z koniecznością rozbudowaniem systemu ochrony środowiska, które w trakcie realizacji budowy morskich farm wiatrowych jest narażona na szczególne ryzyko ingerencji człowieka.

Bardzo ważne jest również oddziaływanie na podmioty biorące udział w procesie budowy. Z uwagi na fakt, iż biorą one udział nie tylko w produkcji komponentów dla morskich farm wiatrowych, ale także realizują cały proces budowy farmy, bezsprzecznie są narażone na negatywne, choć nie zawsze, oddziaływanie najbliższego otoczenia, w którym dany projekt jest realizowany. Do grup interesariuszy, którzy mają największy wpływ na te podmioty na etapie realizacji projektu należą: mieszkańcy, podmioty proekologiczne oraz organizacje pozarządowe. Grupy te mogą wpływać poprzez podejmowanie inicjatyw, mających na celu wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu niniejszych podmiotów, przy czym mogą to być zmiany korzystne, które dzięki pomysłom i badaniom wskazanych grup interesariuszy będą wpływały na wypracowanie alternatywnych rozwiązań, oraz zmiany negatywne, które mogą prowadzić do opóźnienia, bądź niemożności realizacji procesu budowy morskiej farmy wiatrowej, z uwagi na ewentualnie pojawiające się protesty ze strony mieszkańców i podmiotów proekologicznych. Zatem wymienione grupy interesariuszy należy uwzględniać w szczególności, w trakcie tworzenia wizerunku projektu.


DALEJ