ANALIZA SEKTORA OFFSHORE

PODZIAŁ SEKTORA OFFSHORE

Na poniższym rysunku zaprezentowano podział sektora offshore na podsektory, branże i podbranże.

Rysunek 3.   Podział sektora offshoreegea rys 3. Podział sektora offshoreŹródło:  Opracowanie własne.

IDENTYFIKACJA WPŁYWU ROZWOJU MFW NA INNE BRANŻE

W poniższej tabeli zostały wyszczególnione czynniki, które mają pozytywny oraz negatywny wpływ na rozwój podsektora morskiej energetyki wiatrowej. Wyszczególnienie to umożliwiło wskazanie potencjalnych obszarów, w obrębie których należy podjąć działania redukujące negatywny wpływ wybranych czynników na rozwój potencjału MEW w Polsce.

Tabela 1.  Czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na rozwój podsektora morskiej energetyki wiatrowej w PolsceTabela 1 200dpiŹródło:  Opracowanie własne.

Stopień rozwoju podsektora morskiej energetyki wiatrowej na danym obszarze (w Europie oraz w Polsce) ma znaczący wpływ (pośredni i bezpośredni) na inne, powiązane z nim branże (oraz podbranże), dostarczające dla analizowanego podsektora różnego rodzaju produkty i usługi. Wpływ ten może być dwojaki: zarówno negatywny, przejawiający się w ograniczaniu możliwości realizowania zleceń na rzecz innego podsektora przez podmioty z danej branży (ograniczenie wynikające z dużej pracochłonności i kosztochłonności wykonywanych zleceń na rzecz podsektora morskiej energetyki wiatrowej, przez co realizacja ich może uniemożliwiać wykonywanie zleceń dla innych podsektorów gospodarki narodowej), jak również pozytywny, wpływający na wzrost przychodów poszczególnych branż i podbranż, rozwój technologii, wykorzystywanej do realizacji zleceń dla podsektora morskiej energetyki wiatrowej oraz systematyczny wzrost możliwości produkcyjnych.

Rysunek 4.  Wpływ rozwoju podsektora morskiej energetyki wiatrowej na inne branże i podbranżeegea rys 4. Wpływ rozwojuŹródło:   Opracowanie własne.

Z uwagi na przedmiot badań realizowanych w ramach projektu AQUILO, głównym obszarem analiz jest podbranża produkcji konstrukcji wsporczych oraz wpływ jej rozwoju na pozostałe branże i podbranże, zarówno te zidentyfikowane w obszarze podsektora morskiej energetyki wiatrowej, jak również pozostałe, które zajmują się dostarczaniem zasobów, umożliwiających rozwój tej podbranży. Zidentyfikowane obszary wpływów zostały zaprezentowane poniżej.

Rysunek 5.  Wpływ rozwoju podbranży produkcji konstrukcji wsporczych na pozostałe branże i podbranżeegea rys 5. Wpływ rozwojuŹródło:  Opracowanie własne.


DALEJ