WYBRANE ASPEKTY EKONOMICZNE I LITERATURA

Dla ostatecznej konstrukcji wsporczej obliczono dodatkowe parametry istotne dla inwestorów, które mają wpływ na przewidywane koszty przedsięwzięcia. Jak już wcześniej wspomniano masa konstrukcji stalowej to około 1452 t bez uwzględnienia spoin i powłok konserwujących. Znajomość masy fundamentu oraz kosztów jednostkowych produkcji 1 kg okrętowych konstrukcji stalowych wynoszących obecnie około 4 €, pozwala oszacować koszty wykonania samej konstrukcji stalowej na sumę 5.808.000 €.

Przedstawiona końcowa wersja konstrukcji spełnia założone wymagania. Należy przy tym zaznaczyć, że w powyżej 85% masy konstrukcji zastosowano stal kadłubową zwykłej wytrzymałości (klasa NV B – Re 235 wg [6]). Podnosi to zalety tego projektu, który już wzbudził zainteresowanie wśród przedstawicieli inwestorów farm wiatrowych. W najbardziej wytężonych rejonach konstrukcji zastosowano stal klasy NV A36 – Re 310 dla zastosowanych grubości blach wg [6].

Obecnie w technice nie ma rozwiązań umożliwiających wbicie pal o średnicy 6,5m na głębokość 40 m . Prace badawcze zakładały, że założono że w najbliższym czasie rozwój technologii umożliwi tego rodzaju operacje.

Literatura:

[1]  Dymarski P., Ciba E., Marcinkowski T.: Effective method for determining environmental loads on supporting structures for offshore wind turbines, 20th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design and Operation HYDRONAV 2014, Wrocław, Poland, June 2014

[2]  Sarpkaya T.: Wave forces on offshore structures, Cambridge University Press, 2010

[3]  Sarpkaya T.: In-line and transverse forces on smooth and rough cylinders in oscillatory flow at high Reynolds numbers, Monterey, California. Naval Postgraduate School, 1986

[4]  Recommended Practice DNV-RP-C205: Environmental conditions and environmental loads, Det Norske Veritas, October 2010

[5]  PN-80/B-03040 „Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny”

[6]  DNV-OS-B101 METALLIC MATERIALS


POWRÓT