ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

ANALIZA KORZYŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI MFW

KORZYŚCI SPOŁECZNE WYNIKAJĄCE Z REALZACJI MFW

Rozwój podsektora morskiej energetyki wiatrowej oraz podbranży produkcji konstrukcji wsporczych istotnie wpływa na szereg aspektów społecznych, widocznych na poziomie gminnym, regionalnym oraz krajowym i wspólnotowym. Zjawiska pozytywnie wpływające zarówno na sytuację materialną społeczeństwa (w tym przede wszystkim społeczności lokalnej), jak również na ich jakość życia, nazywane mianem korzyści społecznych zostały zbiorczo zaprezentowane na poniższym rysunku i kolejno scharakteryzowane w dalszej części niniejszego rozdziału.

Rysunek 12.  Korzyści społeczne wynikające z rozwoju podsektora morskiej energetyki wiatrowej oraz podbranży produkcji konstrukcji wsporczych i ich wpływ na poziomie gminnym, regionalnym, krajowym i wspólnotowymEGEA.12Źródło:  Opracowanie własne.

Zgodnie z rysunkiem do głównych korzyści społecznych (w tym także ekologicznych) należy zaliczyć:

 • redukcję emisji dwutlenku węgla;
 • obniżenie stopy bezrobocia;
 • rewitalizację obszarów zdegradowanych (np. portowych);
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego;
 • rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego i edukacyjnego;
 • zmniejszenie liczby inwestycji w lądowe farmy wiatrowe (ograniczenie wpływu na krajobraz);
 • pozytywny wpływ na wizerunek danego obszaru;
 • rozbudowę infrastruktury (drogowej, mostowej, portowej, etc.).

 KORZYŚCI EKONOMICZNE WYNIKAJĄCE Z BUDOWY MFW

Rozwój podsektora morskiej energetyki wiatrowej oraz podbranży produkcji konstrukcji wsporczych istotnie wpływa na szereg aspektów ekonomicznych (gospodarczych) na poziomie gminnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym (UE). Zjawiska istotnie oddziałujące na realny wpływ środków do np. budżetu państwa, budżetów jednostek samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw oraz budżetów gospodarstw domowych, zaś w ujęciu szerszym zjawiska istotnie wpływające na gospodarkę na danym obszarze zostały zaprezentowane zbiorczo na poniższym rysunku.

Rysunek 13.  Korzyści ekonomiczne wynikające z rozwoju podsektora morskiej energetyki wiatrowej oraz podbranży produkcji konstrukcji wsporczych i ich wpływ na poziomie gminnym, regionalnym, krajowym i wspólnotowymEGEA.13Źródło:  Opracowanie własne.

Zgodnie z powyższym rysunkiem do głównych korzyści ekonomicznych (inaczej nazywanych korzyściami gospodarczymi) należy zaliczyć:

 • aktywizację regionów nadmorskich;
 • ograniczenie kosztów związanych z emisją dwutlenku węgla;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wzrost wpływów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych, pracujących na stanowiskach wygenerowanych przez energetykę wiatrową;
 • wzrost wpływów z tyt. podatku od osób prawnych, działających w sektorze produkcji energii elektrycznej;
 • wzrost popytu na specjalistyczne usługi i produkty;
 • wzrost należności z tytułu wnioskowanych pozwoleń;
 • wzrost wpływu z tytułu podatku VAT.
ANALIZA KOSZTÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI MFW

KOSZTY SPOŁECZNE

Koszty społeczne cechują się zazwyczaj ścisłym powiązaniem z ekonomicznym efektem zewnętrznym (kosztami ekonomicznymi). Wynika to z faktu, iż obniżenie jakości życia społeczności lokalnej, nieodłącznie związane jest z jej dobrobytem (rozumianym jako stan posiadanego przez nią majątku). Dlatego też większość z wyszczególnionych poniżej kosztów społecznych, wynikających z realizacji morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, będzie posiadać także znamiona kosztów ekonomicznych.

I tak do zidentyfikowanych w badanym obszarze, głównych kosztów społecznych należą:

 • czasowe wyłączenie infrastruktury (drogowej, mostowej, portowej) z możliwości użytkowania;
 • utrata miejsc pracy w sektorze rybołówstwa, bądź konieczność przekwalifikowania zawodowego przez pracowników zatrudnionych w tym sektorze;
 • utrata miejsc pracy przez pracowników, zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego oraz pracowników zatrudnionych przy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych;
 • negatywny wpływ na wybrane elementy środowiska naturalnego;
 • negatywny wpływ MFW na krajobraz;
 • występowanie przerw w dostawach energii elektrycznej;
 • protesty społeczności lokalnych oraz stowarzyszeń ekologicznych.

KOSZTY EKONOMICZNE

Do głównych kosztów ekonomicznych, wynikających z realizacji morskich farm wiatrowych na obszarze polskiej, wyłącznej strefy ekonomicznej należą:

 • utrata miejsc pracy;
 • utrata kontraktów na dostawę innych urządzeń lub elementów, przez podmioty realizujące zamówienia dla MEW;
 • wzrost cen energii elektrycznej dla konsumentów.

Ponadto poddano analizie wpływ zidentyfikowanych kosztów społecznych i ekonomicznych na wybrane aspekty, związane ze sferą społeczną i gospodarczą kraju. Wpływ ten prezentują poniższe rysunki.

Rysunek 14.  Mapa oddziaływań kosztów społecznych na sytuację gospodarczą i społeczną w PolsceEGEA.14Źródło:  Opracowanie własne.

Rysunek 15.  Mapa oddziaływania kosztów ekonomicznych na sytuację gospodarczą i społeczną w PolsceEGEA.15Źródło:  Opracowanie własne.


POWRÓT