ANALIZY EKONOMICZNO – FINANSOWE

INFORMACJE OGÓLNE I ZAŁOŻENIA

 • ETAPY REALIZACJI PROJEKTU MFW
 • KONSTRUKCJE WSPORCZE PODDANE ANALIZIE
 • PARAMETRY WPŁYWAJĄCE NA WYBÓR KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

ANALIZA SEKTORA OFFSHORE

 • PODZIAŁ SEKTORA OFFSHORE
 • IDENTYFIKACJA WPŁYWU ROZWOJU MFW NA INNE BRANŻE

ANALIZA INTERESARIUSZY

 • IDENTYFIKACJA GRUP INTERESARIUSZY I ICH WPŁYW NA PROJEKT
 • ANALIZA MAP INTERESARIUSZY.
 • ANALIZA POWIĄZAŃ POMIĘDZY WYBRANYMI GRUPAMI INTERESARIUSZY.

ANALIZA FINANSOWA

 • PARAMETRY WPŁYWAJĄCE NA NAKŁADY INWESTYCYJNE
 • EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTÓW MFW

ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI

 • ANALIZA SWOT
 • ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA I ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

 • ANALIZA KORZYŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI MFW
 • ANALIZA KOSZTÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI MFW

INFORMACJE OGÓLNE I ZAŁOŻENIA

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU MFW

W celu przeprowadzenia analizy kosztów wybranych wariantów konstrukcji wsporczych, niezbędne było umiejscowienie procesu budowy konstrukcji wsporczej, jej transportu i instalacji, w ogólnym harmonogramie całego projektu budowy morskiej farmy wiatrowej. Dzięki dokładnemu wskazaniu etapów występujących przed, jak i po tym działaniu, możliwe było zidentyfikowanie parametrów ekonomiczno-finansowych istotnych z uwagi na ocenę efektywności całego przedsięwzięcia, np. wielkości nakładów inwestycyjnych, ponoszonych w ramach poszczególnych etapów realizacji projektu, czasu trwania poszczególnych etapów inwestycji, czynników ryzyka, wpływających na wysokość ponoszonych nakładów inwestycyjnych, etc.

Rysunek 1.  Etapy realizacji projektu morskiej farmy wiatrowejEGEA.01Źródło:  Opracowanie własne.

Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności zidentyfikowano wszystkie działania wchodzące w skład szeroko rozumianego cyklu życia projektu budowy morskiej farmy wiatrowej. Zgodnie z metodyką zarządzania projektami, cykl życia projektu jest sekwencją faz, przez które przechodzi realizowany projekt. Tym samym uznawany jest on za ciąg wyodrębnionych, lecz wzajemnie spójnych etapów, które pozwalają na pełną i skuteczną realizację danego przedsięwzięcia. I tak w ramach projektu budowy morskiej farmy wiatrowej wyodrębnione zostały cztery fazy, które zostały zbiorczo zaprezentowane na powyższym rysunku. Z uwagi na przedmiot badań, realizowanych w ramach projektu AQUILO, szczegółowej analizie poddany został jedynie etap realizacji projektu, a dokładniej następujące podetapy w nim wyodrębnione: produkcja/zakup konstrukcji wsporczej oraz transport i instalacja konstrukcji wsporczej.

KONSTRUKCJE WSPORCZE PODDANE ANALIZIE

W celu przeprowadzenia analizy efektywności ekonomicznej i finansowej, wybrano cztery różne konstrukcje wsporcze dedykowane dla morskich farm wiatrowych: monopile XXL, tripod palowany XXL, tripod grawitacyjny XXL i konstrukcja grawitacyjna XXL, które wraz z dedykowaną głębokością posadowienia zostały zbiorczo zaprezentowane na poniższym rysunku. Z uwagi na specyfikę polskiej morskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, na potrzeby analiz przyjęto, iż wszystkie z wybranych konstrukcji będą zlokalizowane w odległości ok. 100 km od linii brzegowej.

Rysunek 2. Wybrane konstrukcje wsporcze poddane szczegółowej analizieEGEA.02Źródło:  Opracowanie własne.

PARAMETRY WPŁYWAJĄCE NA WYBÓR KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

Parametry istotnie wpływające na wybór konstrukcji wsporczej zostały podzielone na 4 kategorie, tj.:

1.  Parametry środowiskowe związane z koniecznością dostosowania konstrukcji wsporczej do warunków środowiskowych, występujących w miejscu, w którym ma ona zostać zainstalowana. Do parametrów tych można zaliczyć:

 • głębokość posadowienia;
 • odległość od brzegu;
 • warunki geotechniczne;
 • warunki meteorologiczne.

2.  Parametry ekonomiczne związane z opłacalnością zastosowania poszczególnych konstrukcji wsporczych do budowy morskiej farmy wiatrowej w danych warunkach środowiskowych i rynkowych. Umożliwiają wybranie takiego fundamentu, który przy spełnieniu pewnych warunków, stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie dla inwestora pod względem ekonomicznym. I tak do głównych parametrów ekonomicznych można zaliczyć:

 • koszty związane z wyborem metody instalacji;
 • koszty związane z wyborem metody transportu;
 • waga konstrukcji, wpływająca na nakłady związane z budową konstrukcji i jej instalacją;
 • nakłady związane ze stopniem trudności procesu produkcji.

3.  Parametry rynkowe bezpośrednio związane z sytuacją panującą w sektorze offshore w danym kraju, która pośrednio wpływa na podejmowanie decyzji odnośnie wyboru konstrukcji wsporczej. Do najważniejszych parametrów w tej grupie należy zaliczyć:

 • poziom rozwoju technologii;
 • poziom rozwoju sektora offshore.

4.  Parametry społeczno-polityczne związane z podejściem państwa oraz społeczności lokalnej, do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, co z kolei może rzutować na możliwość zastosowania określonych rozwiązań, w zakresie budowy morskiej farmy wiatrowej. Do parametrów tych można zaliczyć:

 • polityka kraju w zakresie morskiej energetyki wiatrowej;
 • stanowisko społeczności lokalnej i przedstawicieli lokalnego biznesu;
 • liczba interesariuszy projektu oraz ich siła oddziaływania na poszczególne fazy jego realizacji.

DALEJ