ANALIZA FINANSOWA

PARAMETRY WPŁYWAJĄCE NA NAKŁADY INWESTYCYJNE

Zgodnie z raportem Value breakdown for the offshore wind sector, opublikowanym przezRenewables Advisory Board, poniżej zaprezentowana została struktura nakładów inwestycyjnych na realizację całego projektu morskiej farmy wiatrowej.

Rysunek 8.  Struktura nakładów inwestycyjnych na realizację projektu morskiej farmy wiatroweEGEA.08Źródło:  Renewables Advisory Board, Value breakdown for the offshore wind sector.

Z uwagi na brak możliwości wskazania dokładnego przedziału czasowego, w którym mogłyby powstać pierwsze morskie farmy wiatrowe w Polsce, w trakcie prowadzonych badań skupiono się przede wszystkim na analizie parametrów wpływających na wielkość ponoszonych nakładów inwestycyjnych na realizację analizowanego typu projektów. I tak do parametrów oddziałujących na wysokość nakładów inwestycyjnych zaliczono parametry ilościowe i jakościowe, które zaprezentowano poniżej.

Rysunek 9.  Parametry wpływające na wysokość ponoszonych nakładów inwestycyjnych podczas realizacji projektu morskiej farmy wiatrowejEGEA.09Źródło:  Opracowanie własne.

Zgodnie z powyższym największy wpływ na wielkość ponoszonych nakładów inwestycyjnych na realizacje projektu morskiej farm wiatrowej (w tym głównie na wielkość nakładów na budowę, transport i instalację konstrukcji wsporczej) mają koszty materiałów oraz rozwój technologii. Tym samym można przyjąć, iż wraz z dynamicznym rozwojem technologii, przejawiającym się w nowych technikach produkcji, nowych materiałach wykorzystywanych do produkcji, nowych technikach transportu i instalacji konstrukcji wsporczych, możliwe jest systematyczne obniżanie nakładów inwestycyjnych na realizację projektu morskiej farmy wiatrowej, co znacznie przełoży się na efektywność inwestycji z punktu widzenia inwestora.

EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTÓW MFW

Analizę oceny efektywności finansowej przeprowadzono przy założeniu, iż:

  • moc zainstalowana morskiej farmy wiatrowej przyjętej do analizy to 300 MW (turbiny wiatrowe o mocy 5MW);
  • analizowane są jedynie nakłady inwestycyjne ponoszone na realizację projektu (pominięty został aspekt kosztów operacyjnych OPEX oraz przychodów, wynikających z funkcjonowania projektu);
  • czas realizacji inwestycji wynosi 10 lat;
  • stopa dyskontowa 5,1% w skali roku.

Symulacje wskaźnika efektywności inwestycyjnej netto (NPV) przeprowadzono za pomocą symulacji Monte Carlo zaprojektowaną dla wybranych do badania konstrukcji wsporczych (monopile XXL, tripod palowany XXL, tripod grawitacyjny XXL, konstrukcja grawitacyjna XXL).

Otrzymane wyniki prezentuje poniższy rysunek.

Rysunek 10.  Wyniki analizy efektywności finansowej dla wybranych konstrukcji wsporczychEGEA.10Źródło:  Opracowanie własne.


DALEJ