Opis zaprojektowanej konstrukcji, obliczenia sprawdzające

Ostatnia modyfikacja doprowadziła do uzyskania konstrukcji, która pod względem wytrzymałościowym spełnia założone kryteria.Modyfikacja miała na celu uproszczenie konstrukcji, obniżenie masy oraz w mniej wytężonych miejscach użycie stali zwykłej wytrzymałości o granicy plastyczności Re = 235. Niżej przedstawiono wykonane modyfikacje:

  • Zmodyfikowano wiązar główny przez usunięcie jednej z popór pionowych (Rys.26.)
  • Zmodyfikowano grubości poszycia oraz wielkości usztywnień (Tabela 6, Tabela 7)

Rys. 26.   Przekrój przez konstrukcję wsporcząstopa.rys 26

1 – Wiązar główny – wysokość przęsła stożka podstawy 1500 mm, wysokość przęsła dennego 1200, wysokość teownika podpory 1200 mm, szerokość mocników 600 mm, grubość środnika 14-32 mm, grubość mocników 22-60 mm, materiał NV DH36 w-g DNV.

2 – Teowniki centralne – wysokość 1200, szerokość mocników 600 mm, grubość środnika 14 mm, grubość mocnika 20 mm, materiał NV D w-g DNV.

Tabela 6.  Właściwości poszycia

Sekcja Grubość poszycia [mm] Materiał w-g DNV
Dno 20 NV D
Walec podstawy 20 NV D
Stożek podstawy 20-40 NV D
Przejście stożków 50 NV DH36
Stożek pośredni 32-50 NV DH36
Stożek górny 50 NV DH36

Tabela 7.  Właściwości usztywnień

Sekcja Kierunek usztywnienia Typ usztywnienia Wymiary przekroju poprzecznego [mm] Odległość pomiędzy usztywnieniami [mm] Materiał

w-g DNV

Dno Obwodowe Teownik 800x500x20x24 3000 NV D
Promieniowe Łebkownik 370×16 650 NV D
Walec podstawy Wzdłużne Łebkownik 370×16 650 NV D
Stożek podstawy Obwodowe Teownik 800x400x20x24 2800 NV AH 36
Wzdłużne Łebkownik 370×16 650 NV D
Przejście stożków Obwodowe Teownik 800x500x20x24 3000 NV AH 36
Wzdłużne Kątownik 430x65x20x50 650 NV D
Stożek pośredni Obwodowe Teownik 600x300x24x34 3200 NV D
Wzdłużne Łebkownik 430×20 360-1000 NV D
Stożek górny Obwodowe Teownik 600x300x24x34 3200 NV D
Wzdłużne Łebkownik 430×20 470-750 NV D

Wartości naprężeń oraz przemieszczeń po wprowadzonych zmianach geometrii przedstawiają rys 27 i 28.

Rys. 27  Naprężenia zredukowane [MPa],                                   Rys. 28  Deformacje sprężyste [mm]stopa.rys 27,28

Konstrukcja spełnia warunki doraźnej wytrzymałości. Naprężenia zredukowane nie przekraczają dopuszczalnych wartości dla użytych materiałów. Wypadkowe przemieszczenie wierzchołka konstrukcji wynosi 133 mm. Masa konstrukcji wynosi 1887 t


DALEJ