ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI

ANALIZA SWOT

Na podstawie przeprowadzonej analizy jakościowej, w poniższej tabeli zostały wyszczególnione najważniejsze słabe i mocne strony projektu budowy morskiej farmy wiatrowej oraz szanse i zagrożenia, jakie występują lub mogą wystąpić w trakcie jego realizacji. W związku z tematyką prowadzonych badań (analiza ekonomiczna kosztów wybranych konstrukcji wsporczych pod morskie farmy wiatrowe), analiza SWOT będzie skupiała się przede wszystkim na analizie kluczowych czynników związanych z konstrukcją wsporczą (fundamentem), wykorzystywaną do budowy farmy wiatrowej offshore.

Tabela 2.   Analiza SWOT realizacji projektu budowy morskiej farmy wiatrowej

SILNE STRONY
SŁABE STRONY

1.   MFW umożliwiają wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski (systematyczny wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju).

2.   MFW są projektem o pozytywnym wymiarze ekologicznym (wykorzystanie odnawialnych źródeł energii).

3.    W przypadku MFW istnieje możliwość zastosowania mocniejszych turbin, produkujących znacznie więcej energii, niż w przypadku farm lądowych (onshore).

4.    MFW w mniejszym stopniu oddziałują na środowisko naturalne, niż farmy wiatrowe onshore (mniejszy wpływ np. na krajobraz).

5.    MFW mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne, wynikające z uniknięcia emisji zanieczyszczeń w procesie produkcji energii elektrycznej, która ma miejsce             w przypadku produkcji energii, wykorzystującej inne technologie (zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery).

6.   MFW wpływają na tworzenie dogodnych warunków środowiskowych, sprzyjających rozrodowi wybranych gatunków ryb na terenie i w okolicach farmy.

7.   W związku z tym, iż wiatr to odnawialne źródło energii, nie ma ryzyka jego wyczerpania.

8.   Wiatr na morzu ma większą stabilność od wiatru na lądzie – tym samym MFW jest bardziej efektywna (bardziej efektywnie wykorzystuje turbinę) niż farma wiatrowa na lądzie.

9.    W porównaniu do Morza Północnego, Bałtyk posiada bardziej stabilne warunki atmosferyczne, co sprzyja płynniejszej eksploatacji elektrowni i mniejszemu obciążeniu systemu elektroenergetycznego[1].

10. Obszary morskie są najlepszymi miejscami pod lokalizacje farm wiatrowych, z uwagi na warunki wiatrowe – klasa szorstkości tafli wody jest zerowa, tym samym na obszarze tym nie występują przeszkody terenowe, które zmniejszałyby możliwość wykorzystania wiatru do produkcji energii elektrycznej.

11. MFW cechują się ponad dwukrotnie większą produktywnością w stosunku do farm wiatrowych onshore, co wpływa na wyższą stopą zwrotu z zainwestowanego kapitału przez inwestorów.

12. MFW dają możliwość stworzenia dużej liczby miejsc pracy, związanych z procesem budowy oraz eksploatacji MFW (co stanowi pozytywny aspekt społeczny                         i gospodarczy).

13. MFW wpływają na dynamiczny rozwój całej gospodarki krajowej (w tym przede wszystkim rozwój sektora offshore i podmiotów w nim działających – np. stoczni                 i portów).

14. MFW wpływają na wzrost wpływów po stronie budżetu państwa (z tytułu wydawanych pozwoleń lokalizacyjnych i na budowę MFW oraz opodatkowania podmiotów działających w sektorze offshore – podatek VAT i CIT/PIT).

15. MFW nie wpływają znacząco na krajobraz (mogą być niższe, niż w przypadku farm wiatrowych na lądzie, z uwagi na niższy poziom występowania wiatru wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej).

16. Łatwiejszy (choć droższy) transport elementów MFW do miejsca instalacji w stosunku do farm wiatrowych onshore – transport na morzu nie wymaga nanoszenia zmian               w przebiegu trasy (np. rozbiórka ronda) oraz nie występują zatory w ruchu (tzw. korki).

17. Energia wiatrowa, wykorzystywana przez MFW umożliwia ograniczenie konieczności importu innych źródeł energii (np. ropy) z zagranicy.

1.   Długotrwały proces oraz wysokie koszty pozyskiwania pozwoleń na lokalizację i budowę MFW.

2.   Konieczność uzyskania decyzji środowiskowych poprzedzających wydanie pozwolenia na budowę – proces długotrwały, zaś wniosek wymaga przeprowadzenia obszernych i kosztownych badań, dotyczących potencjalnego wpływu MFW na środowisko.

3.   Wysokie koszty budowy MFW (wysokie koszty fundamentowania, połączenia z siecią elektroenergetyczną, konserwacji i obsługi).

4.   Koszty budowy MFW są o ok. 20 – 50% większe od kosztów budowy farmy wiatrowej na lądzie.

5.   Długi proces budowy MFW.

6.   W przypadku wybranych etapów budowy MFW, np. transportu i instalacji fundamentu             i turbiny, proces budowy narażony jest na ryzyko wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych i tym samym opóźnienia realizacji całego projektu.

7.   Brak informacji dotyczących sposobów utylizacji MFW, co wpływa na niepewność                   w zakresie kosztów i ewentualnych trudności, związanych z tym procesem.

8.   Negatywny wpływ na wybrane gatunki ryb – konieczność zmiany przez nie obszaru występowania.

9.    MFW generują hałas, pole magnetyczne, ingerują w krajobraz i narażają ptaki na kolizję z turbiną (choć w mniejszym stopniu niż farmy wiatrowe onshore).

10. Inwestycja w MFW cechuje się długim okresem zwrotu z zainwestowanego kapitału (inwestycja dogodna dla podmiotów posiadających wysoki poziom wolnych środków pieniężnych).

11. Rozwój MFW w Polsce wymaga poniesienia przez kraj wysokich nakładów na rozbudowę infrastruktury energetycznej.

12. MFW są narażone na korozję elementów i erozję podłoża ze strony środowiska naturalnego (tym samym fundament oraz konstrukcja wsporcza wymagają kosztownego zabezpieczenia przed tymi czynnikami).

13. MFW negatywnie wpływają na żeglugę morską – bezpośrednio na obszarze MFW oraz   w jej sąsiedztwie nie mogą znajdować się korytarze żeglugowe.

14. MFW (zwłaszcza wielkoobszarowe) mogą powodować zakłócenia pracy radarów oraz rozchodzenie się fal radiowych.

15. Występują liczne trudnienia w dotarciu do MFW w przypadku awarii, któregoś               z elementów/ podzespołów MFW.

16. Istotność i zarazem konieczność zastosowania „niezawodnej” konstrukcji turbiny (droższej od podstawowej wersji), która ograniczać będzie konieczność jej serwisowania i wymiany części.

17. MFW powoduje generowanie zmienności mocy w czasie – wytwarzana moc zależna jest od siły wiatru, na którą człowiek nie ma wpływu.

18. Zgodnie z zagranicznym doświadczeniem – połączenie z siecią elektroenergetyczną MFW powoduje występowanie największej liczby szkód ubezpieczeniowych (oznacza to, iż niezbędne jest poniesienie dużych kosztów na zabezpieczenie okablowania przed ewentualnym zniszczeniem – kolizją ze statkami).

19. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w przypadku turbin wiatrowych, muszą być poddawane długofalowym badaniom (ok. 2 lat) co znacznie obniża szybkość wdrażania nowych rozwiązań na rynku, które mogą być rozwiązaniami efektywniejszymi od dostępnych.

SZANSE
ZAGROŻENIA

1.    Na Bałtyku panują dogodne warunki środowiskowe do rozwoju MFW (silny wiatr, brak silnych prądów – morze zamknięte).

2.     Obszar morski daje więcej przestrzeni pod lokalizację farm wiatrowych (Polska posiada długą linię brzegową oraz znaczący obszar morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej).

3.    W celu stworzenia solidnych podstaw dla rozwoju farm wiatrowych na morzu, niezbędne są również odpowiednie połączenia przesyłowe pozwalające łączyć obszary morskie z lądowymi, a także umożliwiające potencjalną wymianę transgraniczną, poprawiając tym samym bezpieczeństwo energetyczne kraju. W tym celu powstało konsorcjum składające się z firm specjalizujących się w energetyce wiatrowej, inżynierii energetycznej, a także w badaniach i rozwoju w dziedzinie energetyki odnawialnej, do których należą: AOS Sp. z o.o., Kraków ENERGOPROJEKT S.A., Grid ELTEL S.A. (perspektywa rozwoju sieci połączeń krajowych).

4.     W przypadku dynamicznego rozwoju sektora offshore w Polsce, istnieje możliwość spadku cen poszczególnych komponentów MFW i tym samym obniżenia kosztów budowy MFW.

5.    Dzięki rozwojowi sektora B+R w Polsce możliwe jest stworzenie innowacyjnych                   i optymalnych rozwiązań, dotyczących poszczególnych komponentów MFW, które wpłyną na zwiększenie opłacalności ekonomicznej, społecznej oraz ekologicznej MFW.

6.     Nowe kierunki studiów na uczelniach wyższych, tworzonych w zakresie sektora offshore, spowodują wzrost wykwalifikowanej kadry na rynku oraz tym samym stworzą możliwość do rozwoju MFW w Polsce (wzrost wielkości polskiej kadry przyczyni się do obniżenia kosztów budowy MFW, z uwagi, iż koszty pracownicze na polskim rynku offshore są znacznie niższe, od tych wskazywanych w innych państwa europejskich, takich jak: Niemcy, Dania, Wielka Brytania, etc.).

7.    Siła wiatru na morzu jest większa na niższej wysokości, niż w przypadku siły wiatru na lądzie (daje to możliwość efektywniejszego wykorzystania energii wiatru).

8.    Siła wiatru rośnie wraz z oddalaniem się od polskiego wybrzeża – dostępne obecnie na rynku rozwiązania technologiczne, umożliwiają budowę MFW, znacznie oddalonych od lądu, co daje szerokie spectrum możliwości do rozwoju MFW na Bałtyku.

9.    Systematycznie tworzone są nowe źródła wsparcia finansowego na rozwój energetyki wiatrowej – w tym MFW.

10.  Rozpoczęte zostały prace nad realizacją projektu połączeń morskich „Supergrid”, którego zakończenie umożliwi łatwe przyłączenie się MFW stawianych do Bałtyku, do powstałej sieci.

11. Rozwój polskich stoczni oraz portów, stwarza możliwość ich wykorzystania w procesie budowy, transportu i instalacji MFW (posiadany potencjał kraju).

12. Możliwość bazowania na doświadczeniu zagranicznym w budowie MFW (możliwość współpracy transgranicznej).

13. Rozwój MFW stworzy możliwość do poszukiwania innowacyjnych technologii do magazynowania energii wiatrowej (kumulowanie energii, która może zostać wykorzystana w przypadku wystąpienia chwilowych, niedogodnych warunków pogodowych, które spowodują przerwę w produkcji energii elektrycznej).

14.  Polska cechuje się dużym potencjałem w zakresie sektora offshore – już teraz na terenie Polski funkcjonuje wiele podmiotów specjalizujących się w budowie fundamentów (BCO oraz GSG Towers Sp. z o.o.) statków do instalacji MFW (Crist S.A.), statków do układania kabli podmorskich (Remontowa S.A.) i wiele innych.

15.  Rozpoczęto prace nad skonstruowaniem „inteligentnej” turbiny, poprzez rozwój zaawansowanych algorytmówkontrolnych, monitoringu warunków pracy oraz efektywnych schematów obsługi i konserwacji.

16.  Rozwój prostych konstrukcji turbin, posiadających możliwie najmniej części ruchomych (np. turbiny dwuskrzydłowe, bezprzekładniowe) w połączeniu z nowymi koncepcjami generatorów.

17.  Obecne technologie znajdują się w początkowej fazie rozwoju, jednak z uwagi na fakt, iż już teraz prowadzone są wzmożone prace nad optymalizacją poszczególnych elementów MFW, można przypuszczać, iż za kilka lat powstaną bardziej opłacalne i tańsze MFW.

18. Możliwość zastosowania produkcji seryjnej poszczególnych elementów MFW (fundamentów, turbin, wież, etc.), co wpływa na zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu.

1.   Brak wejścia w życie znowelizowanej ustawy o OZE – zmiany legislacyjne mogą ułatwić realizację budowy MFW, zmniejszając jej ryzyko ekonomiczne (bez tych zmian może okazać się, iż inwestycje w MFW są nieopłacalne).

2.    Ryzyko utrzymania się kontrowersyjnych zapisów ustawy o obszarach morskich – brak możliwości przeniesienia praw wynikających z pozwoleń lokalizacyjnych na inny podmiot. Ponadto efektem obecnego kształtu Ustawy o obszarach morskich jest wysokie ryzyko ekonomiczne związane z projektami farm wiatrowych offshore. Zgodnie z niniejszą Ustawą, potencjalny inwestor, jest zobowiązany zapłacić 1% całkowitych kosztów inwestycji wyłącznie w celu uzyskania zatwierdzenia lokalizacji.

3.   Niepewność dotycząca cen stali na świecie – stal stanowi główny materiał wykorzystywany do budowy MFW.

4.   Możliwość wystąpienia protestów po stronie ludności (społeczności lokalnej) – stanowisko dotyczące negatywnego wpływu MFW na krajobraz.

5.   Możliwość wystąpienia protestów po stronie rybaków – MFW wpływają negatywnie na skupiska ryb   oraz na zmianę miejsca ich występowania. Tym samym rybacy mogą utracić najlepsze łowiska, co może bezpośrednio przełożyć się na prowadzoną przez ich działalność gospodarczą.

6.   Ryzyko wystąpienia ograniczenia wysokości wsparcia dla OZE poprzez regulację wysokości opłaty wstępnej.

7.   Obecny system OZE jest jednolity dla wszystkich typów instalacji, tym samym nie gwarantuje stałości wynagrodzenia w dłuższym okresie czasu – system preferuje inwestycje łatwiejsze, osiągające szybszy zwrot z zainwestowanego kapitału –                      w przypadku braku zmian w tym zakresie, MFW staje się nieopłacalna.

8.   Niespójność procedur lokalizacyjnych, oceny oddziaływania na środowisko i procesu inwestycyjnego, może wpływać na występowanie opóźnień w procesie budowy MFW (oraz tym samym wzrost kosztów tej budowy) – niezbędne jest wprowadzenie zmian               w tym zakresie, jednakże obecnie nie są podejmowane żadne działania, zmierzające do poprawy tego stanu.

9.   Nieprzychylne podejście służb ochrony środowiska do energetyki wiatrowej, powoduje, iż niemożliwe jest budowanie MFW na obszarach chronionych Natura 2000 – zaś w tych właśnie miejscach występują najdogodniejsze warunki lokalizacyjne.

10. Brak możliwości dynamicznego rozwoju MFW w Polsce bez poniesienia znacznych kosztów na rozwój KSE na północy kraju.

11. Brak dotychczas realizowanych projektów MFW na Bałtyku w obszarze polskiej strefy ekonomicznej – brak doświadczenia w tym zakresie, skutkować może pojawieniem się wielu przeszkód w trakcie realizowania projektu.

12. Brak dostępności dedykowanych dla MFW form wsparcia finansowego, bądź zbyt niskie kwoty dofinansowania, które uniemożliwią realizację budowy (wstrzymanie dotacji, bądź innego typu wsparcia dla MFW).

[1] Zob. http://e-czytelnia.abrys.pl/?mod=tekst&id=14674 (data pobrania: 26 sierpnia 2014 r.)

Źródło:  Opracowanie własne.

ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA I ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

Pierwszym etapem analizy wrażliwości jest szczegółowa analiza czynników ryzyka, wpływających na projekt budowy morskich farm wiatrowych, a przede wszystkim na etap budowy/zakupu, transportu i instalacji konstrukcji wsporczych. Wybrane czynniki ryzyka

Tabela 3.  Wybór czynników ryzyka

Lp.
Czynnik ryzyka
Wartość ważona ryzyka
Charakterystyka
1. Ryzyko zmiany władzy państwowej na korzyść przeciwników morskiej energetyki wiatrowej. 12 Z uwagi na brak możliwości wpływu na czynniki generujące ryzyko przez Inwestora oraz z uwagi na fakt, iż realizacja tego ryzyka będzie oznaczała w konsekwencji wstrzymanie prac nad realizacją projektów morskich farm wiatrowych nie rozpatrywano wpływu tego czynnika ryzyka na wielkość nakładów ponoszonych w związku z realizacją projektu.
2. Ryzyko wprowadzenia negatywnych zmian w nowelizowanej ustawie o OZE. 15 Podobnie jak w przypadku ryzyka związanego ze zmianą władzy na negatywnie nastawioną do OZE w przypadku realizacji tego rodzaju ryzyka założono, iż jego pojawienie się w konsekwencji może oznaczać dla Inwestora konieczność zakończenia prac nad projektem morskiej farmy wiatrowej. Decyzja tego typu powinna zostać podjęta przed pojawieniem się głównych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia.
3. Ryzyko zmienności pogody. 8 Ryzyko o stosunkowo wysokiej wartości ważonej, głównie za sprawą wysokiego prawdopodobieństwa jego ziszczenia. Realizacja tego ryzyka może mieć znaczący wpływ na harmonogram realizacji całego przedsięwzięcia. Rozpatrzono trzy warianty ziszczenia się ryzyka w zależności od nasilenia badanego zjawiska: 5% wzrost kosztów przy niewielkim nasileniu ryzyka, 10% przy umiarkowanej eskalacji ryzyka               i 15% przy maksymalnej ekspozycji ryzyka.
4. Ryzyko braku finansowania dla podmiotów realizujących projekt. 12 Wysoka wartość ważona wskazuje na znaczącą wagę tego ryzyka. Jego ziszczenie może w konsekwencji wpłynąć na opóźnienie realizacji całego przedsięwzięcia, powodując wzrost wielkości nakładów.   Rozpatrzono trzy warianty ziszczenia się ryzyka w zależności od nasilenia badanego zjawiska: 5% wzrost kosztów przy niewielkim nasileniu ryzyka, 10% przy umiarkowanej eskalacji ryzyka i 15% przy maksymalnej ekspozycji ryzyka.
5. Ryzyko zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. 16 Czynnik o najwyższej wartości ważonej ryzyka ze wszystkich przeanalizowanych (2 czynniki osiągnęły tę samą notę, który może dla przedsięwzięcia oznaczać zmianę nakładów związanych z realizacją całości przedsięwzięcia. Rozpatrzono trzy warianty ziszczenia się ryzyka w zależności od nasilenia badanego zjawiska: 5% wzrost kosztów przy niewielkim nasileniu ryzyka, 10% przy umiarkowanej eskalacji ryzyka i 15% przy maksymalnej ekspozycji ryzyka.
6. Ryzyko bankructwa wykonawcy MFW. 10 Ryzyko o stosunkowo wysokiej wartości ważonej ryzyka, które może wpływać na wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięcia i  w konsekwencji na zwiększeniem nakładów. Rozpatrzono trzy poziomy realizacji tego ryzyka 5% wzrost kosztów przy niewielkim nasileniu ryzyka, 10% przy umiarkowanej eskalacji ryzyka i 15% przy maksymalnej ekspozycji ryzyka.
7. Ryzyko wzrostu cen materiałów, usług i komponentów do budowy. 12 Duża wartość ważona tego ryzyka wynika głównie z dużej zmienności cen materiałów w przeszłości, która może się przyczynić do znacznych rozbieżności pomiędzy kosztami założonymi w budżecie projektu, a kosztami realnie poniesionymi. Rozpatrzono trzy warianty ziszczenia się ryzyka w zależności od nasilenia badanego zjawiska: 5% wzrost kosztów przy niewielkim nasileniu ryzyka, 10% przy umiarkowanej eskalacji ryzyka i 15% przy maksymalnej ekspozycji ryzyka.
8. Ryzyko opóźnień etapów realizacji MFW. 12 Opóźnienie realizacji poszczególnych etapów budowy morskiej farmy wiatrowej może wynikać z różnych przyczyn jednak każdorazowo będzie się ono wiązać ze wzrostem nakładów związanych z realizacją projektu. Istotność zmiany wielkości nakładów będzie zależna od długości opóźnienia i przyczyn, które je spowodowały. Rozpatrzono trzy warianty ziszczenia się ryzyka w zależności od nasilenia badanego zjawiska: 5% wzrost kosztów przy niewielkim nasileniu ryzyka, 10% przy umiarkowanej eskalacji ryzyka i 15% przy maksymalnej ekspozycji ryzyka.
9. Ryzyko braku doświadczenia wykonawców. 16 Czynnik o najwyższej wartości ważonej ryzyka ze wszystkich przeanalizowanych (2 czynniki osiągnęły tę samą notę). Wynika w dużej mierze z faktu, iż ziszczenie tego ryzyka może pociągnąć za sobą pojawienie się nowych czynników ryzyka (np. brak doświadczeń w realizacji projektów morskich farm wiatrowych może być przyczyną opóźnień w realizacji projektu, a także zmian harmonogramu realizacji). Należy zaznaczyć, iż w miarę realizacji projektu doświadczenie wykonawców będzie wzrastać, co oznaczać będzie zmniejszenie prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Rozpatrzono trzy warianty ziszczenia się ryzyka w zależności od nasilenia badanego zjawiska: 5% wzrost kosztów przy niewielkim nasileniu ryzyka, 10% przy umiarkowanej eskalacji ryzyka i 15% przy maksymalnej ekspozycji ryzyka.
10. Ryzyko braku innowacyjnych technologii w zakresie budowy MFW. 8 Ryzyko o stosunkowo wysokiej wartości ważonej istotnie wpływające na krzywą uczenia się. W przypadku braku innowacji nie następował będzie zakładany spadek nakładów inwestycyjnych na realizację projektu, co w konsekwencji oznaczało będzie względny (w stosunku do zakładanego) wzrost nakładów inwestycyjnych. Rozpatrzono trzy warianty ziszczenia się ryzyka w zależności od nasilenia badanego zjawiska: 5% wzrost kosztów przy niewielkim nasileniu ryzyka, 10% przy umiarkowanej eskalacji ryzyka i 15% przy maksymalnej ekspozycji ryzyka.

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie wcześniejszego raportu.

Z uwagi na fakt, iż czynnik ryzyka nr 1 (ryzyko zmiany władzy państwowej na korzyść przeciwników energetyki wiatrowej) oraz czynnik ryzyka nr 2 (ryzyko wprowadzenia negatywnych zmian w nowelizowanej ustawie o OZE) trudno na chwilę obecną poddać kwantyfikacji (określić jaki wpływ wartościowy mogłyby wywrzeć te czynniki ryzyka na jednostkowe nakłady inwestycyjne na produkcję/zakup, transport i instalację konstrukcji wsporczych) uznano, iż na potrzeby analizy wrażliwości zostaną one pominięte. Tym samym do etapu drugiego analizy wrażliwości przyjęto 8 czynników ryzyka (nr od 3 do 10 zgodne ze wskazaniami powyższej tabeli).

Następnie oszacowano wpływ wybranych czynników ryzyka na wielkość nakładów na budowę/zakup konstrukcji wsporczych oraz transport i instalację konstrukcji wsporczych. Siłę tego wpływu prezentuje poniższa tabela.

Rysunek 11.  Wpływ wybranych czynników ryzyka na wybrane nakłady inwestycyjne, związane z budową morskich farm wiatrowychEGEA.11Źródło:  Opracowanie własne.

Zgodnie z powyższą tabelą największy wpływ na nakłady inwestycyjne na budowę/zakup konstrukcji wsporczej mają takie czynniki jak: ryzyko braku finansowania, ryzyko braku doświadczenia wykonawców oraz ryzyko braku innowacyjnych technologii, zaś w przypadku nakładów na transport i instalację konstrukcji wsporczych, największy wpływ zidentyfikowano w przypadku ryzyka zmienności pogody, ryzyka braku finansowania, ryzyka zmiany harmonogramu realizacji projektu, ryzyka opóźnień realizacji poszczególnych etapów, ryzyka braku doświadczenia wykonawców oraz ryzyka braku innowacyjnych technologii w zakresie transportu i instalacji konstrukcji wsporczych.


DALEJ