Wybrane aspekty ekonomiczne i Literatura

Dla ostatecznej konstrukcji wsporczej obliczono dodatkowe parametry istotne dla inwestorów, które mają wpływ na przewidywane koszty przedsięwzięcia. Jak już wcześniej wspomniano masa konstrukcji stalowej to około 1887 t bez uwzględnienia spoin i powłok konserwujących. Znajomość masy fundamentu oraz kosztów jednostkowych produkcji 1 kg okrętowych konstrukcji stalowych wynoszących obecnie około 4 €, pozwala oszacować koszty wykonania samej konstrukcji stalowej na sumę 7.548.000 €. Na podstawie analizy geometrii konstrukcji wyznaczono także objętość wnętrza fundamentu do przewidzianego poziomu wypełnienia jej balastem. Wynosi ona około12,5tys. m3. Biorąc pod uwagę że jako balast zastosowana ma być pulpa w postaci mokrego żwiru o masie jednostkowej 1700 kg/ m3, masa całego balastu wyniesie 21250 t, co przy aktualnej cenie jednostkowej 1 m3 pulpy wynoszącej około 25 zł (6€) daje 75000 €.

Przedstawiona końcowa wersja konstrukcji spełnia założone wymagania. Masa konstrukcji jest porównywalna z masą projektowanej równolegle innego typu stalowej konstrukcji również grawitacyjnej przeznaczonej do posadowienia na głębokości 40 m.

Należy przy tym zaznaczyć, że w powyżej 85% masy konstrukcji zastosowano stal kadłubową zwykłej wytrzymałości (klasa NV B – Re 235 wg [8]). Podnosi to zalety tego projektu, który już wzbudził zainteresowanie wśród przedstawicieli inwestorów farm wiatrowych. W najbardziej wytężonych rejonach konstrukcji zastosowano stal klasy NV DH36 – Re 355 wg [6].

Literatura:

[1]  Dymarski P., Ciba E., Marcinkowski T.: Effective method for determining environmental loads on supporting structures for offshore wind turbines, 20th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design and Operation HYDRONAV 2014, Wrocław, Poland, June 2014

[2]  Sarpkaya T.: Wave forces on offshore structures, Cambridge University Press, 2010

[3]  Sarpkaya T.: In-line and transverse forces on smooth and rough cylinders in oscillatory flow at high Reynolds numbers, Monterey, California. Naval Postgraduate School, 1986

[4]  Recommended Practice DNV-RP-C205: Environmental conditions and environmental loads, Det Norske Veritas, October 2010

[5]  PN-80/B-03040 „Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny

[6]  DNV-OS-J101 Design of Offshore Wind Turbine Structures

[7]  Dymarski C.,Dymarski P., Żywicki J.: Design and strength calculations of the tripod   support structure for offshore power plant, POLISH MARITIME RESEARCH 1(85) 2015 Vol. 22


POWRÓT