AKTUALNOŚCI

Technologie off-shore Regionalną Inteligentną Specjalizacją Pomorza

2015.04.09

W dniu 9 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie
Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).
Na podstawie zgłoszonych przez Partnerstwa propozycji w ramach Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz biorąc pod uwagę rekomendacje Komisji Konkursowej, a
także własną analizę, Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary ISP:
1) ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne;
2) ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
3) ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw;
4) ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

Obszary ISP zostały uznane za istotne dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki województwa pomorskiego w długim okresie, wskazując w szczególności, że w opinii Zarządu Województwa:1) ISP 1 – będzie sprzyjać efektywnej ekonomicznie i bezpiecznej dla środowiska eksploracji i eksploatacji zasobów morza dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) specjalistyczne pojazdy, urządzenia i konstrukcje w środowisku morskim; b) urządzenia i systemy podwodne; c) technologie transportowo-logistyczne w portach i na ich zapleczu; d) technologie energooszczędne i niskoemisyjne na obszarach morskich, portowych i przyportowych; e) urządzenia i systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w strefie przybrzeżnej; f) nowe sposoby użytkowania zasobów morza.

2) ISP 2 – będzie sprzyjać efektywności i bezpieczeństwu różnorodnych aktywności człowieka w sferze gospodarczej i społecznej dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) multimodalne interfejsy człowiek-maszyna; b) systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy; c) przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych, chmury obliczeniowe.

3) ISP 3 – będzie sprzyjać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) zapotrzebowanie na energię i jej zużycie w budownictwie i transporcie; b) odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka; c) smart grid w systemie
przesyłu i dystrybucji energii; d) magazynowanie energii; e) pojazdy o napędzie alternatywnym; f) poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych; g) biokomponenty i biopaliwa; h) energetyczne wykorzystanie odpadów.

4) ISP 4 – będzie sprzyjać redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) kompleksowe i zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii; b) systemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

Obszary ISP wykorzystują synergie branż szczególnie rozwiniętych oraz o największym potencjale rozwoju w regionie określonych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
oraz Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego pn. Pomorski Port Kreatywności.
W związku z powyższym, Samorząd Województwa Pomorskiego podejmie negocjacje w celu uzgodnienia i zawarcia Porozumień na rzecz ISP z Partnerstwami, które uzyskały pozytywną
rekomendację Komisji Konkursowej:
1) w obszarze ISP 1 – z Partnerstwami pn.:
a) Inteligentne urządzenia i technologie w gospodarczym wykorzystaniu zasobów morza oraz terenów przybrzeżnych, którego liderem jest Centrum Techniki Okrętowej S.A;
b) SMART PORT & CITY Inteligentne procesy i technologie w obszarze zespołów portowych oraz ich zaplecza, generatorem wzrostu dostępności komunikacyjnej i informacyjnej Pomorza, którego liderem jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
2) w obszarze ISP 2 – z Partnerstwem pn. Inteligentne Systemy Interaktywne – innowacyjne produkty, usługi i technologie dla środowisk inteligentnych, którego liderem jest Fundacja INTERIZON.
3) w obszarze ISP 3 – z Partnerstwami pn.:
a) Budownictwo SMART 3E – efektywność, ekologia, energetyka, którego liderem jest Rada SMART 3E;
b) Inteligentne Technologie Energetyczno-Paliwowe, którego liderem jest ENERGA S.A.
4) w obszarze ISP 4 – z Partnerstwem pn. Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa, którego liderem są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Z Partnerstwami zgłaszającymi propozycje ISP i wybranymi przez Zarząd Województwa Pomorskiego, podjęte będą negocjacje w celu uzgodnienia i zawarcia Porozumień na rzecz ISP.
Elementem negocjacji będzie doprecyzowanie i lepsze zdefiniowanie obszarów ISP, pozwalające skupić sie na najbardziej atrakcyjnych i perspektywistycznych segmentach. Wyniki negocjacji mogą być dla Zarządu Województwa Pomorskiego podstawą do modyfikacji lub doprecyzowania zakresów określonych obszarów ISP.
Podpisane Porozumenia będą uszczegóławiały m.in. warunki i kryteria dostępu do wsparcia w ramach tych Priorytetów Inwestycyjnych RPO WP 2014-2020, które są zastrzeżone dla obszarów ISP. Dodatkowo, jeśli w ramach Porozumień strony uzgodnią konkretne przedsięwzięcia istotne dla rozwoju całej ISP, to uzyskają one preferencje w dostępie do finansowania w ramach RPO WP 2014-2020. Ponadto, przedsięwzięcia uzgodnione w ramach Porozumień, które będą kwalifikowały się do finansowania na poziomie krajowym będą promowane przez SWP w ramach kontraktów terytorialnych oraz innych trybów uzgadniania priorytetów regionalnych na poziomie centralnym.


Wniosek o utworzenie Programu Sektorowego Offshore Innowacje – aktualne informacje

2015.01.09

Polskie Forum Przemysłu Offshore w dniu 09.01.2015 otrzymało informację z NCBiR, iż opracowany wniosek będzie przekazany do oceny merytorycznej w najbliższych dniach. Zakłada się że ostateczny wynik oceny (uwzględniającej recenzje indywidualne ekspertów zewnętrznych oraz ocenę Zespołu) będzie znany pod koniec marca br. Następnie, na podstawie rekomendacji Zespołu, Dyrektor Centrum podejmie decyzję co do tego, który wniosek będzie podstawą do tworzenia programu sektorowego.


Regionalna Inteligentna Specjalizacja Pomorza

2014.12.01

W dniu 01.12.2014 złożono do Urzędu Marszałkowskiego aplikację końcową o uznanie propozycji pn. „Inteligentne urządzenia i technologie w gospodarczym wykorzystaniu zasobów morza oraz terenów przybrzeżnych” za inteligentną specjalizację Pomorza

Partnerzy składający się z 58 członków, a stanowiący reprezentatów czołowych przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych, opracowali wniosek o utworzenie Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Pomorze pn. „Inteligentne urządzenia i technologie w gospodarczym wykorzystaniu zasobów morza oraz terenów przybrzeżnych”.

Gospodarcze wykorzystanie zasobów morza oraz terenów przybrzeżnych, a w szczególności Morza Bałtyckiego zajmuje ważne miejsce w polityce, gospodarce i innych dziedzinach życia naszego regionu, a także kraju. Realizacja zaproponowanego programu badawczego IS
przyniesie rezultaty prowadzące do szeregu innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, służących gospodarce i społeczeństwu w myśl zasady „morze żywi – morze bogaci”. Przy właściwej, zrównoważonej eksploatacji, morza i regiony do nich przylegające stają się długotrwałym źródłem surowców mineralnych takich jak: ropa naftowa, gaz ziemny i kruszywa, energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, pożywienia oraz unikatowych związków chemicznych dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Morze dostarcza przestrzeni dla transportu ludzi i ładunków oraz instalacji przemysłowych i energetycznych. Niepowtarzalne walory przyrodnicze Morza Bałtyckiego i wybrzeża służą inspiracji, rekreacji i rozwojowi aktywnej turystyki morskiej.


Wniosek o utworzenie programu sektorowego Offshore – Innowacje

2014.09.29

Zgodnie z ustalonym harmonogramem prac wniosek o utworzenie programu sektorowego Offshore Innowacje został przekazany NCBR. Wersja pdf została załączona. Wniosek został opracowany i złożony przez członków Polskiego Forum Przemysłu Offshore w dniu 29.09.2014.r.


Seminarium prezentujące osiągnięcia projektu AQUILO

2014.06.01

28 maja 2014 roku w siedzibie Centrum Techniki Okrętowej S.A. przy ul. Szczecińskiej 65 w Gdańsku odbyło się seminarium prezentujące osiągnięcia projektu badawczego pt: „Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich”.

28 maja 2014 roku w siedzibie Centrum Techniki Okrętowej S.A. przy ul. Szczecińskiej 65 w Gdańsku odbyło się seminarium prezentujące osiągnięcia projektu badawczego pt: „Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich”.

Seminarium stworzyło okazję do spotkania przedstawicieli sektora przemysłu offshore ze światem nauki, a w szczególności do prezentacji i dyskusji znaczenia badań stosowanych dla rozwoju tego sektora w Polsce.

Seminarium otworzył Leszek Wilczyński (prezentacja) – Dyrektor ds Badań i Rozwoju CTO S.A.. W trakcie swojej prezentacji przedstawił on projekt AQUILO, jako przykład efektywnej współpracy działania przemysłu i nauki. Zwrócił uwagę na szczególną rolę partnera przemysłowego, którego zadanie sprowadza się do utrzymania odpowiedniego balansu pomiędzy naukowymi rozważaniami a rzeczywistymi oczekiwaniami przedsiębiorcy zainteresowanego doborem konstrukcji wsporczej MFW ze względu na warunki lokalne geotechniczne i głębokościowe. Pan Wilczyński podkreślł, iż realizacja projektu AQUILO sprzyja:
• Utworzeniu Polskiego Forum Przemysłu Offshore.
• Opracowaniu programu sektorowego.
• Przygotowaniu wniosku o Inteligentne Specjalizacje.

Pierwsza część seminarium dotyczyła prezentacji wyników poszczególnych partnerów.

Prezentację wyników zadań realizowanych przez partnerów projektu AQUILO rozpoczął Sebastian Kowalczyk – kierownik projektu (prezentacja). Pan Kowalczyk zaprezentował podstawowe informacje na temat projektu. Przedstawił konsorcjum oraz ogólny zakres realizowanych prac.

Pan Maciej Wdowiak, reprezentujący firmę Baltex (prezentacja), omówił proces realizowania zadań związanych z posadowieniem morskiej farmy wiatrowej. W dalszej części prezentacji pan Wdowiak omówił istniejące rodzaje konstrukcji wsporczych, wskazał  kierunki zainteresowania firmy Baltex związany z rozwojem morskich farm wiatrowych oraz akumulowania i przesyłu energii elektrycznej.

Pan Tomasz Marcinkowski (prezentacja), reprezentujący Instytut Morski w Gdańsku, omówił wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu AQUILO. Przedstawił lokalizację obszarów dla których przeprowadzono analizy obciążeń środowiskowych (wiatr, falowanie morskie, prądy morskie, poziomy zwierciadła wody, oddziaływanie lodu). Przedstawił i omówił również zakres przeprowadzonego rozpoznania warunków geotechnicznych i głębokościowych.

Kolejni prelegenci to Profesor Alicja Kosakowska oraz Profesor Węsławski z Instytytu Oceanologii PAN (prezentacja). W trakcie swojego wystąpienia omówili oni wyniki analiz mających na celu określenie wpływu analizowanych typów konstrukcji wsporczych na aspekty geoekologii morza. Pan Profesor Węsławski omówił część biologiczną (m.in. określenie wartości biologicznej dna, okreslenie ilości obiektów i powierzchniczynnej dla organizmów brastających), natomiast profesor Kosakowska omówiła część geochemiczną (m.in. określenia stężenia zanieczyszczeń organicznych, tempo akumulacji osadów dennych).

Profesor Wiesław Ostachowicz, reprezentujący Instytut Maszyn Przepływowych PAN (prezentacja), przedstawił wyniki analiz pozwalających na redukcję kosztów konstrukcji wsporczych, analiz stanu konstrukcji w celu detekcji uszkodzenia oraz analiz aerodynamicznych oddziaływania wirnika turbiny z podporą. Omówione zostały otrzymane wyniki badań modelowych oraz numerycznych.

Pan Paweł Dymarski z Politechniki Gdańskiej (prezentacja) omówił typy konstrkucji wsporczych analizowanych w ramach projektu. Przedstawił siły działające na konstrukcję, sposób modelowania oddziaływań środowiskowych. Omówił również proces projektowania konstrukcji typu grawitacyjnego oraz typu trójnóg. Zaprezentował również wstępne wyniki analizy konstrukcji typu monopal.

Cykl prezentacji przedstawiających wyniki projektu AQUILO kończyła prezentacja pana Marka Kraskowskiego z Centrum Techniki Okrętowej S.A. (prezentacja). Pan Kraskowski w czasie swojego wystąpienia przedstawił wyniki badań modelowych oraz numerycznych konstrukcji typu grawitacyjnego oraz typu trójnóg. Przeprowadzone analizy miały na celu wyznaczenie obciążeń środowiskowych działających na konstrukcję uwzględniając między innymi różne stany falowania.

Drugą część seminarium rozpoczął pan Kowalczyk dyskusją na temat praktycznych możliwości wykorzystania zaprezentowanych wyników przez firmy zainteresowane produkcją lub zakupem konstrukcji wsporczych. Obecni przedstawiciele instytucji naukowych, badawczo-rozwojowych, a przede wszystkim przedstawiciele przemysłu, potwierdzili chęć współpracy mającej na celu rozwój nowych technik projektowania konstrukcji wsporczych przy wykorzystaniu polskiego potencjału badawczo – rozwojowego.

Podsumowując seminarium pan Wilczyński przedstawił propozycję utworzenia technologii offshore jako inteligentną specjalizacją Pomorza (prezentacja), co powinno przyczynić się do rozwoju sektora offshore poprzez większy udział realizowanych prac badawczo rozwojowych (B+R). Zwiększony udział prac B+R znacząco wpłynie na zwiększenie konkurencyjności polskiego produktu offshore. Pan Wilczyński przedstawił potencjał sektora offshore uwzględniając, zarówno potencjał badawczy, jak i technologiczny. Wskazał w swojej prezentacji na perspetkywy rozwoju rynku offshore, co wiąże się z koniecznością zintensyfikowania współpracy przemysłu i nauki.


Seminarium prezentujące osiągnięcia projektu badawczego pt.: „Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich”

2014.05.15

Centrum Techniki Okrętowej S.A. ma zaszczyt zaprosić do udziału w seminarium przedstawiającym osiągnięcia projektu pt. „Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich” realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Seminarium stworzy okazję do spotkania przedstawicieli sektora przemysłu offshore ze światem nauki, a w szczególności do prezentacji i dyskusji znaczenia badań stosowanych dla rozwoju tego sektora w Polsce. Udział Państwa w tym wydarzeniu jest niezwykle istotny, gdyż stanowić on będzie najlepsze potwierdzenie zainteresowania przemysłu programami wsparcia badań i rozwoju oferowanymi przez NCBiR oraz UM Województwa Pomorskiego w latach 2014-20.

Seminarium odbędzie się w Gdańsku, w siedzibie Centrum Techniki Okrętowej S.A. przy ul. Szczecińskiej 65 w dniu 28 maja 2014 roku. W ramach seminarium planowane są wystąpienia partnerów projektu AQUILO oraz dyskusja rezultatów projektu z przedstawicielami przemysłu offshore, NCBiR oraz władz samorządowych.

Jednocześnie informuję, że udział w seminarium jest bezpłatny. a szczegółowe informacje o seminarium dostępne są u Pana dr inż. Sebastiana Kowalczyk, kierownika projektu AQUILO.

Agenda seminarium:

09:00 – 09:30 Przywitanie i rejestracja gości
09:30 – 09:45 Leszek Wilczyński, CTO S.A.

Projekt AQUILO przykładem efektywnego współdziałania przemysłu i nauki

09:45 – 10:45 Prezentacja osiągnięć projektu AQUILO przez partnerów (cz.1):

Baltex, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Instytut Morski

10:45 – 11:15 Przerwa na kawę
11:15 – 12:15 Prezentacja osiągnięć projektu AQUILO przez partnerów (cz.2):

Instytut Oceanologii PAN, Politechnika Gdańska,
Centrum Techniki Okrętowej SA

12:15 – 13:15 Dyskusja

Konstrukcja wsporcza MEW na Bałtyku – produkt importowy czy eksportowy?

Moderator: Sebastian Kowalczyk, koordynator projektu AQUILO, CTO S.A.

13:15 – 13:30 Podsumowanie seminarium

Leszek Wilczyński, CTO S.A.

Technologie offshore inteligentną specjalizacją Pomorza

13:30 Lunch

Forum Polskiego Przemysłu Offshore zarejestrowan

2014.02.11

Stowarzyszenie „POLSKIE FORUM PRZEMYSŁU OFFSHORE” zostało powołane w dniu 13.09.2013. Uczestnicy Walnego Zebrania Założycielskiego na spotkaniu w Gdańsku przyjęli statut stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „POLSKIE FORUM PRZEMYSŁU OFFSHORE” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 06.02.2014 o numerze 0000496774. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne reprezentujące podmioty gospodarcze należące do sektora przemysłu offshore w Polsce oraz jednostki naukowe i organizacje działające na rzecz rozwoju tego sektora.

Stowarzyszenie „POLSKIE FORUM PRZEMYSŁU OFFSHORE” zostało powołane w dniu 13.09.2013. Uczestnicy Walnego Zebrania Założycielskiego na spotkaniu w Gdańsku przyjęli statut stowarzyszenia oraz w wyniku tajnego głosowania wybrali p. Zbigniewa Karpińskiego na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „POLSKIE FORUM PRZEMYSŁU OFFSHORE” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 06.02.2014 o numerze 0000496774. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne reprezentujące podmioty gospodarcze należące do sektora przemysłu offshore w Polsce oraz jednostki naukowe i organizacje działające na rzecz rozwoju tego sektora.

Podstawowym motywem działania założycieli Stowarzyszenia jest stworzenie jak najlepszych warunków dla trwałego wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora przemysłu offshore, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych zwłaszcza w kontekście produkcji i eksploatacji urządzeń do konwersji energii morza.

Partnerzy Stowarzyszenia opracowują wspólnie wniosek wstępny o utworzenie nowego Programu Sektorowego InnoOffshore. Celem programu jest uzyskanie dofinansowania na realizacją prac badawczo – rozwojowych w zakresie sektora offshore. Tematy prac są zdefiniowane przez partnerów przemysłowych zainteresowanych rozwojem rynku offshore w Polsce. Realizowane prace B+R dofinansowane byłyby przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z kierownikiem projektu AQUILO.


Spotkanie kwartalne partnerów AQUILO

2014.01.31

Dnia 30.01.2014 w siedzibie Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku odbyło się spotkanie partnerów projektu AQUILO. W czasie spotkania omawiane były sprawy bieżące związane z realizacją projektu. Każdy z partnerów przedstawił również status prowadzonych prac. Pod koniec lutego 2014 roku planuje się upublicznić pierwsze wyniki realizowanych zadań.


Konferencja podwodna akustyka – 1st Underwater Acoustics

2013.07.01

W dniach 23-28.06.2013, na wyspie Korfu w Grecji, odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja odnośnie podwodnej akustyki, dotycząca zarówno tematyki badawczej jak i pomiarowej: 1st Underwater Acoustics.

Jeden z głównych paneli tematycznych dotyczył zagadnień hałasu i wibracji, których źródłem są urządzenia do konwersji morskiej odnawialnej energii:

– LONG TERM UNDERWATER ACOUSTIC MONITORING – A FOCUS ON WIND FARM CONSTRUCTION NOISE IN THE GERMAN NORTH SEA. prezentowany przez DEWI GmbH,

– MONITORING UNDERWATER AMBIENT NOISE AT MARINE RENEWABLE ENERGY SITES: ISSUES AND MITIGATIONS, prezentowany przez Marine Energy Research Group UK,

– MODELLING OF OFFSHORE IMPACT PILING ACOUSTICS BY USE OF WAVE EQUATION ANALYSIS, prezentowany przez University of Southampton UK,

– REVIEW OF UNDERWATER NOISE EMITTED BY WAVE AND TIDAL STREAM ENERGY DEVICES, prezentowany przez National Physical Laboratory UK.


Konferencja Maritime Energy 2013

2013.05.27

W terminie od 20 do 21 maja 2013 roku odbyła się na Uniwersytecie Technicznym w Hamburgu konferencja zatytułowana „Maritime Energy 2013”.

Główny temat tej międzynarodowej konferencji dotyczył szerokiego spektrum tematów związanych z wykorzystaniem energii falowej, energii prądów oraz energii wiatrowej z obszarów pełnomorskich. Energetyka morska, a w szczególności energia z morskich elektrowni wiatrowych, której procentowy udział stale wzrasta, staje się istotnym składnikiem pozyskiwania w sposób zrównoważony energii elektrycznej. W ciągu ostatniej dekady obserwowany jest dynamiczny wzrost wykorzystania morskich zasobów energetycznych związany z intensywnym rozwojem technologicznym. Głównym celem konferencji było połączenie praktycznych doświadczeń z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. W czasie trwania konferencji wygłoszono 39 prezentacji naukowo-technicznych (opublikowanych w materiałach konferencyjnych) koncentrujących się  na rozwiązaniach innowacjnych, jak również problemach praktycznych dotyczących głównie:

  • procesu projektowania,
  • rozwiązań konstrukcyjnych,
  • instalacji oraz logistyki,
  • użytkowania,
  • obsługi.

Konferencja uwieńczona sukcesem została zorganizowana przez Institute of Geotechnical Engineering and Construction Management kierowany przez prof. dr inż. Jűrgena Grabe.


Wsparcie badawcze sektora offshore

2013.05.20

Aktualnie prowadzone są działania, które mają doprowadzić do ustanowienia sektorowego programu wsparcia badań i rozwoju przemysłu offshore w Polsce, podobnie jak stało się to już w sektorze lotniczym – program INNOLOT i farmaceutycznym – program INNOMED. Oba te programy są finansowane ze środków przedsiębiorców i NCBIR.

W celu realizacji wspomnianego założenia powstała grupa robocza reprezentująca przedstawicieli przemysłu offshore wraz z MORCEKO, którzy zainwestowali i dalej chcą zainwestować w ten przemysł. Przy czym inwestycje te dotyczą projektów związanych z:

  • powstaniem i rozwojem morskich farm wiatrowych: powstanie platformy pomiarowej, rozwój konstrukcji wsporczych, stworzenie narzędzi pozwalających na symulacje zachowania się struktury dna Morza Bałtyckiego pod wpływem obciążeń wywołanych przez operujące jednostki offshore, itd.
  • rozwojem urządzeń do konwersji energii Morza Bałtyckiego,
  • rozwojem urządzeń pozwalających na akumulowanie i przesył energii elektrycznej z farm wiatrowych i innych urządzeń OZE np. absorberów fal.

Głównym celem powołania grupy roboczej to doprecyzowanie zakresu tematycznego nowego programu sektorowego wraz z rozpoczęciem prac nad całym dokumentem, opisującym program offshore i przedstawienie go NCBiR.


Przyszłe konstrukcje wsporcze w Wielkiej Brytanii

2013.03.28

Dnia 21 marca odbyła się w Londynie konferencja „Future Offshore Foundations UK. W konferencji udział wzieli przedstawiciele przemysłu offshore związani z rynkiem Wielkiej Brytani, jak również przedstawiciel projektu AQUILO. W czasie konferencji przedstawiono doświadczenia biur projektowych oraz firm montujących i obsługujących morskie konstrukcje wsporcze.


„Deklaracja poparcia inicjatywy utworzenia sektorowego programu wsparcia badań i rozwoju dla morskiej energetyki”

2013.03.26

Następstwem zorganizowanego seminarium „WSPARCIE BADAWCZE SEKTORA OFF-SHORE”, które odbyło się 14 lutego na terenie Centrum Techniki Okrętowej SA, jest opracowanie listu intencyjnego określającego deklarację poparcia inicjatywy utworzenia sektorowego programu wsparcia badań i rozwoju dla morskiej energetyki. List został podpisany przez Lidera MORCEKO oraz 10 partnerów przemysłowych zajmujących się sektorem off-shore. Podpisany list w dniu 26.03.2013 zostanie przekazany Dyrektorowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Seminarium: „WSPARCIE BADAWCZE SEKTORA OFF-SHORE”

2013.03.14

14 lutego 2013 roku w nowej siedzibie Centrum Techniki Okrętowej S.A. przy ul. Szczecińskiej 65 w Gdańsku odbyło się seminarium zatytułowane „WSPARCIE BADAWCZE SEKTORA OFF-SHORE”.

Program seminarium:

9:30-10:00 INAUGURACJA INNOWACYJNEGO CENTRUM BADAWCZO-PROJEKTOWEGO GDAŃSK-OLIWA
10:15-10:30 SESJA OTWIERAJĄCA
Zbigniew Karpiński -Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny CTO S.A.
Tomasz Lenkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
10:30-11:45 PANEL DYSKUSYJNY
Moderator: Leszek Wilczyński – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju CTO S.A.
Bruno Schmitz – EC – Kierownik K3, Nowe i Odnawialne Źródła Energii
Piotr Doerffer -Lider Morskiego Centrum Eko-Energii i eko-Systemu – MORCEKO
Wojciech Górski -Kierownik Ośrodka Hydromechaniki Okrętu CTO S.A.
11:45-12:00 Pytania
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:15 PANEL DYSKUSYJNY
Moderator: Leszek Wilczyński – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju CTO S.A.
Michał Prażyński -Wiceprezes Zarządu PGE Energia Odnawialna
Piotr Suss -Kierownik Projektu w Bilfinger Berger
Zdzisław Bahyrycz -Pełnomocnik Zarządu CRIST S.A.
Tomasz Płotka – Project Manager w StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.
14:15-14:30 Pytania
14:30-15:15 PREZENTACJA LABORATORIÓW OFF-SHORE
Temat: Możliwości badań obiektów off-shore w Ośrodku Hydromechaniki Okrętu CTO S.A.
Moderator: Wojciech Górski – Kierownik Ośrodka Hydromechaniki Okrętu CTO S.A.
15:15-16:00 PANEL DYSKUSYJNY
Moderator: Leszek Wilczyński – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju CTO S.A.
Cel dyskusji: Określenie ram organizacyjnych działań ukierunkowanych na utworzenie sektorowego programu badawczego dotyczacego rynku off-shore
16:00-16:15 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE SEMINARIUM
Zbigniew Karpiński – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny CTO S.A.
16:30-19:00

Obiad a’la Fourchette