Pracownia wzajemnego oddziaływania morza i atmosfery

Personel

Pracownia
Tymon, Jacek, Przemek, Viola, Jacek, Kuba, Tomek i Viola z dr. Haffnerem, założycielem uzdrowiska w Sopocie Tymon Zieliński Przemysław Makuch Jakub Kowalczyk Violetta Drozdowska Jacek Piskozub Tomasz Petelski Dr. Haffner

Nowości

Tematyka badawcza

Pracownia wzajemnego oddziaływania morza i atmosfery prowadzi badania nad mającymi duże znaczenie dla klimatu na naszej planecie strumieniami masy, energii, pędu oraz oswietlenia przepływającymi pomiędzy oboma tymi środowiskami. Dokładniej, nasze badania skupiają się wokół następujących tematów: Staramy się podchodzić do problemu wzajemnego oddziaływania morza i atmosfery z wielu kierunków. Ponieważ załamanie fal na powierzchni morza jest źródłem znacznej części zmienności strumieni płynących przez tę powierzchnię, badamy dynamikę i kinematykę załamania fal stosując optyczne i akustyczne techniki obserwacyjne. Zebrane dane pomagają modelować wymianę pędu i energii poprzez powierzchnię morza. Łamanie się fal tworzy chmury pęcherzyków w przypowierzchniowej warstwie morza, które po pęknięciu na powierzchni morza stanowią główne źródło aerozolu marygenicznego. W celu stworzenia funkcji produkcji aerozolu morskiego dla pełnego morza oraz dla strefy przybrzeżnej zbieramy dane o koncentracji oraz rozkładzie rozmiarów aerozolu w warstwie przejściowej atmosfery, stosując metody lidarowe oraz liczniki cząstek aerozolu, a także pomiary grubości optycznej atmosfery przy użyciu spektralnych fotometrów słonecznych.

Modelowanie wpływu chmur pęcherzyków na albedo powierzchni morza prowadzone jest przy zastosowaniu metod Monte Carlo śledzenia fotonów w symulowanych warstwach atmosfery i morza. W pełni trójwymiarowy kod Monte Carlo powala na określenia spektralnego i przestrzennego wpływu chmur pęcherzyków na albedo powierzchi morza, które to zjawisko ma znaczenie dla zdalnych optycznych metod badania składników wody morskiej. Zmodyfikowane wersje kodu Monte Carlo są równocześnie używane do badania możliwości zdalnego optycznego wykrywania turbulencji w toni wodnej oraz do badania efektu zanieczyszczenia morza substancjami ropopochodnymi na pole światła w morzu.

Ponieważ badanie zjawisk na styku oceanu i atmosfery wymaga podejścia intersyscyplinarnego współpracujemy ściśle z wielu krajowymi i zagranicznymi grupami badawczymi, a także z innymi zespołami Instytutu Oceanologii PAN (zwłaszcza z dziedzin oceanografii fizycznej, optyki morza, akustyki morza itp.).

Historia pracowni

Pracownia wzajemnego oddziaływania morza i atmosfery została stworzona w obecnym kształcie w styczniu 2002 poprzez połączenie Pracowni dynamiki przywodnej warstwy atmosfery oraz Pracowni lidarowej. Kierownictwo nowej pracowni objął dr Jacek Piskozub. Pracownia wchodzi w skład Zakładu Dynamiki Morza Instytutu Oceanologii PAN.

Pracownia dynamiki przywodnej warstwy atmosfery utworzona została przez prof. dr hab. Czesława Garbalewskiego w celu prowadzenia badań wpływu aerozolu marygenicznego na wymianę masy między morzem a atmosferą. Po przejściu na emeryturę prof. Garbalewskiego w roku 1991 kierownictwo pracowni przejął dr Tomasz Petelski. Główną tematyką badawczą w tym okresie były pomiary koncentracji i charakterystyki soli morskiej w aerozolu za pomocą sześciokaskadowych impaktorów i laserowego miernika koncentracji cząstek w powietrzu (PMS). Prowadzono także prace teoretyczne prowadzące do ustalenia funkcji źródła aerozolu oraz jego strumieni w strefie łamania się fal. W roku 2001 kierownikiem pracowni został prof. dr hab. Stanisław Massel rozszerzająć zakres tematyki badawczej o badania wpływu załamujących się fal na wymianę masy i pędu pomiedzy morzem a atmosferą.

Pracownia lidarowa (w czasie swego istnienia zwana też wcześniej kolejno jako Pracownia teledetekcji aktywnej oraz Pracownia optycznej teledetekcji aktywnej) powstała w 1993 roku, jednak jako grupa badawcza istniała wcześniej. Została powołana w latach osiemdzisiątych przez prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego. W latach 1993-2000 pracownią kierował dr Jacek Piskozub, a w ostatnim roku istnienia pracowni doc. dr hab. Tadeusz Król. Tematyką badawczą Pracowni Lidarowej było zdalne badanie koncentracji i rozkładu aerozolu morskiego oraz koncentracji składników wody morskiej w warstwie powierzchniowej morza. Badania prowadzono przy pomocy dwóch lidarów produkcji estońskiej i zakupionych ze środków grantów KBN: FLS-12 (grant prof. Andrzeja Zielińskiego) oraz FLS-UV (grant dr Jacka Piskozuba)

W styczniu 2002, z połączenia obu wyżej wymienionych pracowni powstał nasz zespół. We wrześniu 2003 mgr Violetta Drozdowska, nasza koleżanka z dawnej Pracowni Lidarowej, dołączyła ponownie do naszego zespołu, a w 2005 r. obroniła doktorat. W tym samym roku Jacek Piskozub, kierownik pracowni, obronił pracę habilitacyjną. W roku 2008 udało się to także Tomaszowi Petelskiemu i Tymonowi Zielińskiemu. Od stycznia 2010 kierownikiem pracowni jest Tomasz Petelski.

Publikacje naukowe z "Listy Filadelfiskiej" (od 1999 r.)

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Wersja angielska / English version Wersja angielska

Strona pracowni oglądana była wiele razy razy od 21 kwietnia 2002

Autorem strony jest Jacek Piskozub <piskozub@iopan.gda.pl>,
Ostatnie uaktualnienie: 27 września 2010 r.

Poprawny HTML 4.01!