Seminaria Studium Doktoranckiego, II semestr 2005/2006

poniedziałek, godz. 11:00


20 lutego

Ewa Chęć - Metoda wykrywania mutagennych zanieczyszczeń wody morskiej oparta na zastosowaniu syntetycznych półprzepuszczalnych membran z mikrobiologicznym testem mutagenności

Marta Góral - Biokumulacja wybranych pierwiastków chemicznych w zoobentosie bałtyckim w odniesieniu do labilnej frakcji osadów dennych

Aleksandra Czarna - Testowanie hipotez filogenetycznych w oparciu o metodę najmniejszych kwadratów


27 lutego

Anita Poćwierz-Kotus - Charakterystyka transpozonów z rodziny Tc1 -like w genomach ryb

Anna Grzyb - Relacje troficzne pomiędzy ichtio- i zooplanktonem na przykładzie wczesnych stadiów rozwojowych śledzi Zalewu Wiślanego

Agnieszka Tatarek - Rola makroglonow w funkcjonowaniu ekosystemu polarnego na przykładzie fiordu Hornsund (Spitsbergen)


6 marca

Zofia Bystydzieńska-Dolata - Długość trwania stadium larwalnego a poziom specjacji u ryb z rodziny Myctophidae

Agnieszka Cabaj - Żelazo czynnikiem wpływającym na wzrost i produkcje sideroforow przez Micrococcus luteus i Bacillus silvestris

Agnieszka Kleszczyńska - Udział hormonów podwzgórzowych wazotocyny argininowej i izotocyny w determinacji zachowań związanych z rozrodem u ciernika (Gasterosteus aculeatus)


13 marca

Monika Kędra -Biodiversity of arctic Sipuncula (Spitsbergen, Svalbard)

Katarzyna Huzarska - Koncentracje EPS a właściwości osadów piaszczystych - postępy w pracy

Michał Żurawski - Statystyczne metody analizy falowania morskiego


20 marca

Maciej Tomczak – Ocena gospodarowania zasobami śledzi centralnego Bałtyku

Katarzyna Tyszka - Fluorescencja naturalna chlorofilu a jako alternatywna metoda

pomiaru procesu fotosyntezy w morzu

Barbara Lednicka – Grubość optyczna chmur

27 marca

Joanna Całkiewicz - Analiza zegara molekularnego w mierzalnie ewoluujących populacjach

Ludomir Woźniak – Pionowy rozkład chlorofilu w wodzie i jego wpływ na pole światła nad powierzchnia morza

Hong Phuoc Vo Luong - Suspended sediment concentration profiles in Can Gio mangrove forest, Southern Vietnam


3 kwietnia

Karol Kuliński - Obieg węgla w środowisku morskim i oceanicznym

Michał Joachimczak - Analiza epistazy w komórkach sztucznego życia na kolejnych etapach ich ewolucji

Marta Nietrzeba - Znaczenie neurohormonów przysadkowych i szyszynkowej melatoniny w procesie zmiany płci u wybranych gatunków ryb


10 kwietnia

Justyna Kunicka – Pomiary spektrofotometryczne

Renata Węsierska - Stornia jako bioindykator – możliwości wykorzystania analizy wielowymiarowej dla zebranych danych


24 kwietnia

Katarzyna Wojciechowska - International Max Planck Research School for Marine Microbiology - an overview of the 18 months I spent in Germany

Monika Filipowicz – Rearanżacje w rejonie kontrolnym mtDNA wśród europejskich populacji Mytilus


8 maja

Agata Zaborska - Rekonstrukcja zmian w stężeniu zanieczyszczeń w osadach Morza Barentsa w ciągu ostatnich 150 lat

Krzysztof Świtek – Wpływ zmienności warunków środowiska na krótkookresową zmienność wzrostu larw stynki na podstawie analizy mikrostruktury otolitów


15 maja

Aliaksandr Lisimenka – Dobowe zmiany pola szumów w Bałtyku

Beata Schmidt - Porównanie wartości sygnału akustycznego zmierzonego przez ADCP i echosondę SIMRAD EK500

Aleksandra Świstulska – Orzęski w osadzie piaszczystym strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej


22 maja

Diana Dziaduch - Rozmieszczenie, liczebność, biomasa i pokarm Mysidacea w Bałtyku Południowym

Marta Ronowicz - Fauna Hydrozoa stowarzyszona z lasem kelpowym w arktycznym fiordzie Hornsund

Agata Weydmann – Zróżnicowanie genetyczne widłonogów w rodzaju Calanus w rejonie Spitsbergenu29 maja

Katarzyna Wojciechowska – temat do ustalenia

Aleksandra Kruss - Akustyczna klasyfikacja habitatów dennych fiordu Hornsund