Streszczenie

Cele

Metodyka

Plan pracy

Pakiety robocze
Literatura
Pakiet roboczy 7. Synteza wyników, Transfer wiedzy i jej popularyzacja.
Kierownik: Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)


Pakiet 7. ma na celu całościowe zebranie dorobku projektu DWARF i jego promocję szerszej publiczności. Zawiera w sobie także zarządzanie i współpracę pomiędzy pakietami. Synteza wyników będzie polegała na koordynacji działań w ramach różnych pakietów roboczych, logistykę prac terenowych i ekspedycji morskich oraz podsumowanie wiedzy zdobytej w projekcie. Ponadto na podstawie wyników, wysnute będą konkluzje oraz rekomendacje, w kontekście zmian klimatu, dla instytucji zarządzających Arktyką. Zostaną także stworzone bazy danych zgromadzonych w ramach projektu, z których będzie można korzystać w długim okresie czasu. Transfer wiedzy w DWARF’ie jest rozumiany pod postacią popularyzacji wiedzy naukowej i ekspertyz pomiędzy naukowcami, oraz innymi zainteresowanymi grupami, takimi jak politycy, ciała doradcze lub rady naukowe. Do działań zaliczają się publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach, wystąpienia konferencyjne a także bezpośrednie spotkania z decydentami i innymi zainteresowanymi grupami interesów. Projekt będzie miał również wkład w rozwój międzynarodowych meta baz danych takich jak OBIS. Promocja nie ominie także szerszego grona społeczeństwa, co zostanie osiągnięte poprzez stworzenie materiałów o charakterze popularnonaukowym dostępnych na stronie internetowej, oraz w wersji papierowej a także kooperację ze szkołami.
Pakiet 7. spaja wszystkie pozostałe pakiety i przeważająca część jego pracy będzie opierała się na wynikach w nich wypracowanych. Ponadto zapewnia wsparcie administracyjno-księgowe.