Streszczenie

Cele

Metodyka

Plan pracy

Pakiety robocze
Literatura
Pakiet roboczy 3. Morska Fauna Pelagiczna
Kierownik: dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)


Cele: zbadanie struktury gatunkowej, wielkościowej i biomasy zbiorowisk mezozooplanktonu z ekosystemów zlokalizowanych w różnych reżimach cieplnych.

Pytania naukowe:
  • Jaki jest zkład taksonomiczny i struktura wielkościową/biomasy mezozooplanktonu w ekosystemach funkcjonujących w różnych reżimach cieplnych?
  • Jaki jest wpływ temperatury na wielkość ciała Calanus finmarchicus oraz C. glacialis żyjących w różnych warunkach termicznych?
  • Jaki jest wpływ czynników środowiskowych na skład gatunkowy oraz strukturę wielkościową/biomasy zbiorowisk makroozobentosu?
  • Jaki jest wpływ różnego składu taksonomicznego oraz struktury wielkościowej/biomasy zbiorowisk makrozoobentosu na