Streszczenie

Cele

Metodyka

Plan pracy

Pakiety robocze
Literatura

Plan pracy

Projekt jest podzielony na 7 pakietów roboczych zapewniających wykonanie wszystkich założeń zawartych we wniosku o grant:

Pakiet 1. skupia sią na badaniach nad wzorcami wielkości u lądowych organizmów zmiennocieplnych. Będą one dotyczyły wybranych gatunków skoczogonków (Collembola) oraz muchy z rodziny kłośnicowatych - Scathophaga furcata . Populacje tych organizmów, pochodzące ze Svarbaldu oraz kontynentalnej części Norwegii zostaną przeanalizowane pod kątem wielkości: ciała, komórek wybranych tkanek oraz genomu. Ponadto, w przypadku S. furcata w celu przebadania zmian wyżej wymienionych parametrów w odpowiedzi na zmiany temperatury przeprowadzony zostanie eksperyment w którym organizmy pochodzące z wybranych populacji będą hodowane na jednorodnym podłożu w różnych temperaturachŚrodowisko słodkowodne zostanie przebadane przez naukowców odpowiedzialnych za Pakiet 2.. W tym analizowanymi gatunkami będą golec zwyczajny Salvelinus alpinus oraz dwa makroskopowe skorupiaki Lepidurus arctitus i Mysis relicta. Golec jest jedynym gatunkiem ryby słodkowodnej spotykanej powszechnie na Svarbaldzie a ponadto jest jego zasięg występowania obejmuje całą powierzchnię Norwegii kontynentalnej, co stanowi idealne tło w postaci gradientu temperatury, do badań. Dodatkowo, jest to gatunek w którym populacje migrujące oraz stacjonarne są rozdzielone, co pozwala na zbadanie zależności między wielkością a temperaturą również na poziomie komórkowym i genetycznym. Również dwa wyżej wymienione gatunki bezkręgowców posiadają szeroki zasięg występowania obejmujący różne strefy klimatyczne, rozciągające się od północnego Svarbaldu po zachodnią Norwegię. Zadania w tym pakiecie skupiają się na analizach wielkości: genomów, komórek oraz całych osobników pochodzących z różnych populacji występujących wzdłuż gradientu temperatury oraz na badaniach eksperymentalnych nad odpowiedzią skorupiaków na zmiany temperatury.

Głównym celem Pakietu 3. jest udokumentowanie wpływu warunków hydrologicznych na skład morskiego planktonu i jego strukturę wielkościową ze specjalna atencją dla Calanus glacialis - głównego przedstawiciela zooplanktonu na arktycznych szelfach. Mezozooplankton zostanie zebrany przy wykorzystaniu standardowych siatek planktonowych (Multinet Plankton Sampler – MPS, siatka 180µm) w celu określenia wieku oraz rozmiarów przedstawicieli poszczególnych gatunków. Dodatkowo wszystkie cząsteczki planktonu będą zmierzone i policzone przy wykorzystaniu wysokorozdzielczego Laserowego Optycznego Licznika Cząstek (Laser Optical Plankton Counter – LOPC). Po zmierzeniu osobników ich wymiary posłużą do wyliczenia ich objętości i biomasy. Ostatecznie znormalizowane rozkłady biomasy (Normalized Biomass Size Spectra – NBSS) wyliczone dla całych zbiorowisk pochodzących z różnych środowisk będą wykorzystane do modelowania produkcji i relacji troficznych w nich pasunujących.

W Paciecie 4. naukowcy skupią się na zbadaniu morskiego zoobentosu, formacji o bardzo dużej różnorodności gatunków jak i środowisk. Odpowiedź organizmów na zmiany warunków termicznych panujących w różnych środowiskach zostanie przeanalizowana w próbach zbiorowisk zamieszkujących osady sublitoralu oraz mszywioły (Bryozoa) porastające dno kamieniste. Analizy będą obejmowały badanie organizmów zebranych zarówno bezpośrednio w kontekście tego projektu jak i próbki archiwalne przechowywane w Akvaplan – niva w Tromso, oraz z Muzeum Historii Naturalnej. Skutki zmian struktury wielkościowej na funkcjonowanie powyższych zbiorowisk zostaną określone na podstawie modeli produkcji pierwotnej.

Zmiany wielkości organizmów odpowiadające historycznym zmianom klimatu będą przeanalizowane w Pakiecie 5.. W trzech rdzeniach osadów zebranych w wodach okalających Svarbald, przebadane zostaną otwornice (Foraminifera) pochodzące z okresu Holocenu. Analizy będą dotyczyły pomiarów wielkości przedstawicieli poszczególnych gatunków i całych zbiorowisk a zmiany w tych parametrach będą powiązane do zmian w czynnikach środowiskowych z tamtego okresu.

Oddzielnym zadanie będzie stanowiło wykorzystanie bazy danych dotyczącej wielkości genomów zwierząt (http://www.genomesize.com/) za co odpowiedzialny jest Pakiet 6.. Przeanalizowane zostaną informacje dotyczące szerokiej grupy organizmów od ryb po bezkręgowce pochodzących z różnych szerokości geograficznych i (prawdopodobnie) reżimów termicznych.

Ostatni Pakiet 7. ma za zadanie połączenie wszystkich wyników dostarczonych przez pozostałe pakiety. Przed wszystkim powstaną publikacje syntetyzujące wiedzę na temat reakcji organizmów jak i zbiorowisk reprezentujących różne grupy taksonomiczne i różne środowiska, a także na różnych poziomach organizacji biologicznej. Dodatkowo zadaniem tego pakiety jest kontrola i koordynacja zadań w ramach pozostałych pakietów. Ostatnim elementem zawartym w planie pracy tego pakietu jest promocja projektu i popularyzacja wyników w społeczeństwie.