Streszczenie

Cele

Metodyka

Plan pracy

Pakiety robocze
Literatura
Pakiet roboczy 5. Zapis paleontologiczny rozkładów wielkości w Holocenie
Kierownik: mgr Joanna Pawłowska (IO PAN)


Pytania naukowe:
  • Jak zmieniają się rozkłady wielkości otwornic (Foraminifera) wzdłuż gradientu termicznego u wybrzeży Norwegii?
  • Jak zmieniała się struktura wielkościowa bentosowych otwornic występujących u wybrzeży Spitsbergenu w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i hydrologiczne podczas Holocenu?
  • Czy struktura wielkościowa zbiorowisk otwornic może być wykorzystana jako wskaźnik przeszłych zmian w środowisku?
Cele:

Zmiany w strukturze wielkościowej współczesnych zbiorowisk otwornic (Foraminifera) będą zanalizowane w próbkach osadów powierzchniowych zebranych wzdłuż gradientu cieplnego rozciągającego się od północnej Norwegii po północny Svarbald. Rozkłady wielkości dotyczące okresu Holocenu będą zbadane w rdzeniach osadów pobranych u wejścia fiordów Hornsund oraz Storfjorden zawierające materiał sięgający odpowiednio do 13.6 tys. i 12.8 tys. lat wstecz. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na gatunki dominujące w badanym rejonie takie jak Elphidium excavatum, Cassidulina reniforme, Nonionellina labradorica, Cibicides lobatulus i Quinqueloculina seminulum. Struktura wielkościowa będzie przeanalizowana zarówno na poziomie gatunkowym jak i całych zbiorowisk. Warunki środowiskowe panujące w przeszłości zostaną odczytane na podstawie wskaźników izotopowych w skorupkach otwornic (np. zapis paleotemperatury -18O lub produktywność oceanu - δ13C).