O projekcie:

DWARF jest polsko-norweskim projektem, którego celem jest rozpoznanie i zrozumienie wpływu globalnego ocieplenia na wielkość arktycznych organizmów zamieszkujących środowisko lądowe, słodkowodne oraz morskie. W jego rezultacie zostaną pozyskane nowe dane opisujące skutki zmian temperatury dla struktur biologicznych na różnych poziomach zorganizowania, zaczynając od poziomu genomu, poprzez komórki, całe organizmy, kończąc na strukturze wielkościowej populacji i całych zbiorowisk. Szczególna uwaga zostanie skierowana na zbadanie organizmów i zbiorowisk typowych dla Arktyki, jako że zmiany klimatu jak i ich efekty najszybciej są obserwowane w rejonach polarnych. Zmiany w rozkładach wielkości organizmów w obrębie zbiorowisk mogą doprowadzić do znaczących zmian dla funkcjonowania tych ekosystemów, oddziałując na takie procesy jak produkcja biologiczna, przepływ energii oraz obieg materii w sieciach troficznych. Synteza i analiza wyników uzyskanych w ramach tego projektu zapewni wszechstronny obraz tego jakie zmiany w kontekscie wielkość organizmów oraz funkcjonowania arktycznych ekosystemów lądowych, słodkowodnych i morskich może wywołać ewolucja środowiska ziemiskiego wywołana globalnym ociepleniem.

Kluczowe informacje
Akronim projektu: DWARF
Pełna nazwa projektu: Declining size - a general response to climate warming in Arctic fauna?
Edycja konkursy: Core 2012 Call of the Polish-Norwegian Research Programme implemented under the Norwegian Financial Mechanism
Tematyka: Zmiany klimatu łącznie z badaniami polarnymi
Operator programu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer kontraktu: Pol-Nor/201992/93/2014
Czas trwania: 36 miesięcy (Luty 2014 - Styczeń 2017)
Budżet: 3 956 989 PLN
Instytucja kierująca projektem: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN)
Instytucje partnerskie: Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA) w Tromsǿ
Uniwersytet w Oslo (UiO)
Akvaplan-niva (APN) w Tromsǿ

Kontakt:
PInstytucja kierująca projektem:
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
Polska
Koordynator projektu:
dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk
tel: + 48 58 7311778
email: maria@iopan.gda.pl