Streszczenie

Cele

Metodyka

Plan pracy

Pakiety robocze
Literatura

Streszczenie

Rozmiar ciała jest kluczową jednostką miary w biologii, która ściśle wiąże się z kluczowymi parametrami i procesami ekologicznymi. Najnowsze badania wskazują, iż zmniejszanie się organizmów jest trzecim uniwersalnym wskaźnikiem zmian zachodzących na skutek globalnego ocieplenia (równolegle ze zmianami w fenologii i zasięgiem występowania organizmów) zarówno w środowiskach wodnych jak i lądowych. Głównym celem projektu jest zweryfikowanie hipotezy mówiącej, że wzrost temperatur będzie skutkował redukcją wielkości szerokiej grupy zwierząt zamieszkujących Arktykę. Aby tego dokonać przebadane zostaną parametry zmienności wielkości struktur biologicznych na różnych poziomach zorganizowania (genom, komórka, organizm, populacja, zbiorowisko) w odpowiedzi na zmieniające się parametry cieplne badanych obszarów. Badania będą dotyczyły poszczególnych grup organizmów bezkręgowych oraz ryb, pochodzących ze środowisk lądowych, słodkowodnych oraz morskich. Zostanie również zweryfikowana odpowiedź organizmów na historyczne zmiany klimatu na przykładzie otwornic (Foraminifera) pochodzących z osadów z okresu Holocenu.

Strukturalnie projekt jest podzielony na pakiety robocze odpowiadające środowiskom (habitatom) i typom organizmów. Prace będą dotyczyły zarówno zbioru materiału badawczego podczas kampanii terenowych oraz badań eksperymentalnych. Zostaną przeprowadzone analizy wielkości (długości) na poziomie organizmów, komórek oraz genomu, ponadto sekwencjonowanie materiału genetycznego wybranych organizmów a także opracowanie rozkładów wielkości organizmów w obrębie różnych zbiorowisk. Na podstawie danych dotyczących rozmiarów organizmów, pozyskanych poprzez bezpośrednie pomiary osobników z zebranych próbek oraz pozyskanych przy pomocy wysokorozdzielczego Laserowo – Optycznego Licznika Planktonu (LOPC), zostaną sporządzone rozkłady biomasy w zbiorowiskach. Posłużą one do oszacowania wielkości produkcji wtórnej w badanych zbiorowiskach. Wyznaczone zostaną czynniki środowiskowe związane ze zmianami klimatu odpowiedzialne za zmiany wielkości organizmów i ich możliwy wpływ na różnych poziomach organizacji biologicznej, w obrębie grup taksonomicznych oraz w różnych środowiskach. Synteza i analiza wyników uzyskanych w ramach tego projektu zapewni wszechstronny obraz tego jakie zmiany w kontekście wielkość organizmów oraz funkcjonowania arktycznych ekosystemów lądowych, słodkowodnych i morskich może wywołać ewolucja środowiska ziemskiego wywołana globalnym ociepleniem.