Streszczenie

Cele

Metodyka

Plan pracy

Pakiety robocze
Literatura

Cele

Główna hipoteza projektu zakłada, iż wzrost temperatury będzie skutkował redukcją wielkości szerokiej grupy organizmów zmiennocieplnych zamieszkujących wysokie szerokości geograficzne. Nadrzędnym celem jest weryfikacja tego założenia w środowisku arktycznym oraz wyznaczenie możliwych wyjątków od zakładanej reguły z podaniem prawdopodobnych przyczyn. Zostanie to osiągnięte poprzez powiązanie różnic w wielkości na różnych poziomach organizacji biologicznej (genom, komórka, organizm, populacja, zbiorowisko) zaobserwowanych w różnych środowiskach, przede wszystkich odmiennych ze względu na temperaturę. Najnowsze badania wskazują na to iż, zmniejszanie się wielkości organizmów (na poziomie osobnika, populacji oraz zbiorowisk) , jest trzecią uniwersalną odpowiedzią w królestwie zwierząt w odniesieniu do globalnego ocieplenia (równolegle ze zmianami w fenologii i zasięgu występowania), zarówno w środowiskach lądowych jak i wodnych (Gardner i in. 2011). Jednakże stan wiedzy naukowej potwierdzającej takie twierdzenie jest mocno fragmentaryczny i często oparty na dwuznacznych wynikach (Sheridan i Bickford, 2011). W projekcie zostanie przestudiowany wpływ temperatury na strukturę wielkościową na różnych poziomach organizacji biologicznej, skupiając się na wybranych grupach organizmów, zarówno bezkręgowych jak i ryb pochodzących ze środowisk lądowych, słodkowodnych oraz morskich. W związku z takim podejściem uzyskane wyniki pozwolą na przedstawienie obrazu w różnych wymiarach w związku ze zmianami w wielkości organizmów wywołanych zmianami klimatu. Synteza i analiza wyników uzyskanych w ramach tego projektu zapewni wszechstronny obraz tego jakie zmiany w kontekście wielkość organizmów oraz funkcjonowania arktycznych ekosystemów lądowych, słodkowodnych i morskich może wywołać ewolucja środowiska ziemskiego wywołana globalnym ociepleniem. Dokumentacja zmienności przestrzennej związanej ze zmianami wielkości organizmów oraz określenie czynników środowiskowych kontrolujących tą zmienność są nad wyraz istotne w kontekście Arktyki, gdzie skutki globalnych zmian klimatu są bardziej intensywne i zachodzą wcześniej niż w niższych szerokościach geograficznych.