Streszczenie

Cele

Metodyka

Plan pracy

Pakiety robocze
Literatura
Pakiet roboczy 4. Morska Fauna Bentosowa
Kierownik: dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)


Pytania naukowe:
  • Jak zmienia się struktura wielkościowa zbiorowisk makrozoobentosu wzdłuż gradientu temperatury występującego u wybrzeży Norwegii?
  • Jakie czynniki środowiskowe kontrolują strukturę wielkościową zoobentosu?
  • Czy zmiany w strukturze wielkościowej są spowodowane zmianą składu gatunkowego (np. zmiana dominacji na rzecz mniejszych gatunków) czy może zmianą wielkości osobników w obrębie dominujących już gatunków?
  • Jakie są implikacje dla funkcjonowania zbiorowisk bentosowych (np. bioturbacja lub produkcja wtórna) wynikające ze zmiany struktury wielkościowej?

FAUNA DNA MIĘKKIEGO – infauna

Analiza rozkładów wielkości zbiorowisk będzie obejmowała zarówno organizmy w skali meio jak i w skali makro, pochodzące z trzech lokalizacjo umiejscowionych wzdłuż gradientu zmieniających się warunków cieplnych: sub Arktyki (Morze Norweskkie, wybrzeże Norwegii), „ciepłe” wody Zachodniego Spitsbergenu będące pod wpływem wody atlantyckiej oraz „zimna” Arktyka wysoka (północny Spitsbergen). Próbki biologiczne będą zanalizowane pod kątem składu gatunkowego i rozkładów wielkościowych biomasy (Benthic Biomass Size Spectra). Produkcja wtórna będzie oszacowana na podstawie biomasy organizmów (masy węgla organicznego – AFDM) do czego posłużą formuły wykorzystujące allometryczny związek wagą a stosunku produkcji do biomasy. Przestrzenna zmienność w strukturze wielkościowej i funkcjonowaniu zbiorowisk będzie powiązana z czynnikami środowiskowymi panującymi w danym rejonie.FAUNA DNA TWARDEGO - Mszywioły

Wzorce związane z wielkością zooidów u Mszywiołów (Bryozoa) w obrębie gatunków jak i zbiorowisk będą zbadane na podstawie próbek zebranych bezpośrednio do tego projektu wzdłuż gradientu szerokości geograficznych / termicznego rozciągającego się od południowej Norwegii po północno-zachodni Spitsbergen. Ponadto zostaną przebadane próbki historyczne pochodzące z początku XX w. (sprzed ocieplenia klimatu zaobserwowanego w latach 30.) zmagazynowane w Muzeach Historii Nauralnej w Londynie, Sztokholmie i Berlinie i zostaną porównane (wielkość zooidów) z danymi pochodzącymi z czasów współczesnych.