Cele projektu:

Projekt postawił sobie za cel ocenę obecnego stanu środowiska morskiego oraz na tej podstawie określenie jak ekosystem Arktyki odpowie na liczne czynniki stresogenne wynikających z ocieplenia się, zmian chemizmu, a co za tym idzie zakwaszenia wód oceanu. Projekt ma za zadanie zbadanie wpływu zmian związanych z wahaniem poziomu węglanu wapnia, hydrologią, produkcją pierwotną na strukturę i geochemizm szkieletów węglanowych organizmów bezkręgowych. Nadrzędnym celem jest zgromadzenie nowej wiedzy oraz określenie skrajnych warunków środowiskowych z jakimi w przyszłości może się zetknąć komercyjny sektor eksploatacyjny oraz dostarczyć istotnych informacji pozwalających na skuteczne zarządzanie zasobami żywymi morza.

W trakcie realizacji projektu postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania badawcze :
  1. Jakie jest tempo i skala ocieplenia oraz wysładzania się wód oceanu, zmian jego produktywności oraz zakwaszania w przeszłości, obecnie oraz jak te zmiany będą przebiegały w przyszłości?
  2. Jaka jest skala i zmienność obecnej i przyszłej produkcji pierwotnej w Arktyce?
  3. Jakie jest współczesne rozmieszczenie makrofauny bentosowej tworzącej węglanowe szkielety na obszarze obejmującym Północny Atlantyku i Arktykę?
  4. Czy obecne rozmieszczenie organizmów posiadających węglanowe szkielety może być tłumaczone zmianami środowiskowymi?
  5. Czy na podstawie składu geochemicznego osadów i mineralogicznego szkieletów organizmów bentosowych można śledzić niedawne i obecne zmiany w fizycznych i biologicznych parametrach oceanu?
  6. Jak ulegną zmianie własności fizyczne i biologiczne oceanu w przyszłości, kiedy zostanie osiągnięty skrajny dla życia organizmów posiadających węglanowe szkielety poziom warunków środowiskowych?
  7. Jakie są potencjalne społeczno-gospodarcze konsekwencje zmiany bioróżnorodności morskiej Arktyki?