WP3 - Współczesna i subfosylna mineralogia szkieletów organizmów arktycznych
– osady i szkielety organizmów jako paleośrodowiskowe archiwum

logo   Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk (IP PAN)   Jarosław Stolarski
Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
Twarda 51/55
00-818 Warszawa
Email: stolacy@twarda.pan.pl
WP 3 składa się z sześciu głównych zadań:
  1. Zgromadzenie istniejących i nowych prób organizmów tworzących węglanowe szkielety z rejonów różniących się pod względem hydrologii, biochemii jak i biologii.
  2. Instalacja eksperymentu analizującego wpływ czynników środowiskowych na szkielety węglanowe organizmów morskich.
  3. Analiza szkieletów węglanowych wybranych organizmów arktycznych zebranych podczas prac terenowych jak i poddanych eksperymentom pod kątem ich mineralogii i składu chemicznego (np. Mg, Sr, Mn, Fe).
  4. Analizy mineralogiczne wybranych organizmów (mięczaki, mszywioły, szkarłupnie) wzdłuż gradientu wzrostu tychże organizmów z wybranych rejonów Arktyki różniących się nasyceniem węglanów w kolumnie wody.
  5. Datowania węgla w próbach pozyskanych z rdzeni.
  6. Stworzenie wszechstronnej bazy danych łączących parametry biogeochemiczne i fizyczne kolumny wody z parametrami geochemicznymi szkieletów analizowanych organizmów
Głównym celem WP3 będzie ocena, i rozpoznanie w jakim stopniu procesy fizykochemiczne (szczególnie geochemia kolumny wody) lub fizjologiczne, wpływają na strukturę, mineralogię i geochemię szkieletów organizmów i osadów morskich. Zadania badawcze tego WP są ściśle związane z pomiarami i wynikami WP1 oraz WP2. Głównym rezultatem, a zarazem produktem tego zadania badawczego będzie zintegrowana baza danych zawierające wyniki składu chemicznego osadu, mineralogii szkieletów w zestawieniu z parametrami środowiskowymi.


fot. P. Balazy

fot. P. Balazy

fot. P. Kukliński

fot. P. Kukliński

fot. P. Kukliński