O projekcie:

Obszarem badań projektu POL-NOR jest Arktyka - region pod silnym wpływem globalnych zmian klimatycznych. Zanikanie pokrywy lodowej w centralnej części Oceanu Arktycznego z powodu ocieplenia prowadzi do wyższych wartości pCO2 w wodach powierzchniowych, zmniejszając stany nasycenia CaCO3 i wzrost produkcji biologicznej. Proponowany projekt ma na celu ocenę, jak ekosystem Arktyki zareaguje na zmieniający się poziom środowiskowych czynników stresogennych wynikających z ocieplenia oceanu i zmian chemizmu wody morskiej spowodowanej zakwaszeniem oceanów (OA). OA jest to spadek pH w oceanach wywołany poprzez absorpcją antropogenicznego CO2 z atmosfery. Proces ten może mieć negatywne skutki dla wielu grup bezkręgowców morskich, szczególnie organizmów posiadających wapienne szkielety. Efekty te mogą być obserwowane jako zmiany stopnia zwapnienia szkieletu, zmniejszenie zagęszczenia ilości osobników, rekrutacji i przeżywalności. Projekt będzie badać wpływ chemizmu wody, hydrologii, produkcji pierwotnej i przepływu energii na biogeniczne struktury węglanowe i ich producentów. Projekt będzie się skupiał na oszacowaniu skutków zakwaszenia oceanów na bioróżnorodność i struktury zespołów występujących na dnie oceanicznym poprzez analizę przestrzenną rozmieszczenia organizmów morskich w połączeniu z analizą geochemicznych właściwości mas wodnych. Poprzez geochemiczny zapis w osadach morskich i szkieletach organizmów, które mogą wskazywać na antropogeniczne zmiany w czasie, w tym OA, ocieplenia i dostaw pożywienia, będziemy w stanie stworzyć kompleksowy model predykcyjny. To pozwoli na symulacje przyszłych zmian. Realizacja celów projektu będzie odbywać się poprzez pięć indywidualnych, jednakże ściśle powiązanych i współzależnych zadań badawczych:
  1. Obserwacje obecnego stanu oceanu i modelowanie;
  2. Bioróżnorodność morska i funkcjonowanie ekologiczne;
  3. Współczesna i subfosylna geochemia osadów węglanowych i szkieletów organizmów;
  4. Przyszłe zmiany Oceanu Arktycznego i społeczeństwo;
  5. Synteza wyników.

Szczegóły projektu

Pełna nazwa: POLNOR – THE CHANGING OCEAN OF THE POLAR NORTH
Numer projektu: Pol-Nor/196260/81/2013
Rodzaj projektu: Zintegrowany projekt wielkoskalowy
Początek: Marzec 2014
Koniec: Kwiecień 2017
Czas trwania: 36 miesięcy
Uczestnicy:
Instytytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (POLSKA)
Instytytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk (POLSKA)
The Norwegian Institute for Water Research (NORWEGIA)
Akvaplan-niva (NORWEGIA)

Koordynacja i zarządzanie

POLNOR jest koordynowany przez Instytytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.
Koordynator: Piotr Kukliński
Email: kuki@iopan.gda.pl