WP4 - Zmiany w Oceanie Arktycznym oraz ich wpływ na społeczeństwo

logo   Norwegian Institute for Water Research (NIVA)   Richard Bellerby
Norwegian Institute for Water Research
Thormøhlensgate 53 D
NO-5006 Bergen
Email: richard.bellerby@niva.no
WP4 składa się z czterech głównych zadań badawczych:
  1. Symulacja przyszłych zmian hydrologii i geochemii w rejonie badań. Identyfikacja wartości progowych dla których zajdzie zmiana w ekosystemie.
  2. Identyfikacja lokalizacji w których ekosystemy i związane z nimi organizmy są w największym stopniu zagrożone zmianami parametrów fizyko-chemicznych.
  3. Identyfikacja zagrożonych ekosystemów morskich i potencjalnych biologicznych parametrów progowych, które zarówno organizmy jak i ekosystem jako całość, będzie w stanie przeciwstawić się zachodzącym zmianom.
  4. Oszacowanie wartości i kosztów socjoekonomiczne zachodzących zmian w ekosystemach morskich.
W ramach tego WP opracowane zostaną możliwe scenariusze zmian parametrów fizyko-chemicznych Oceanu Arktycznego, oraz towarzyszących im zmian biologicznych, ekonomicznych oraz społecznych. Scenariusze te docelowo pozwolą na zwiększenie efektywności zarządzania arktycznym środowiskiem morskim. Dla modelowania przyszłego stanu Oceanu Arktycznego wykorzystane zostaną zarówno nowe dane zebrane w trakcie trwania projektu (w WP1, 2 i 3), jak i istniejące bazy danych, modele klimatyczne oraz organizmy wskaźnikowe reagujące na zmiany klimatyczne.


fot. P. Kukliński

fot. P. Kukliński

fot. P. Kukliński

fot. P. Kukliński

fot. P. Kukliński