WP2 - Bioróżnorodność fauny morskiej i jej funkcje ekologiczne

logo   Akvaplan-niva (APN)   Paul E. Renaud
High North Research Centre
9296 Tromsø, Norway
Email: per@akvaplan.niva.no
WP 2 składa się z czterech głównych zadań:
  1. Zgromadzenie danych odnoszących się do fauny bentosowej z rejonów objętych badaniami.
  2. Analiza przestrzenna rozmieszczenia organizmów arktycznych i borealnych tworzących węglanowe szkielety i identyfikacja głównych czynników środowiskowych kontrolujących ich rozmieszczenie.
  3. Zmapowanie przestrzennego zróżnicowania wrażliwości zespołów bentosowych w kontekście przewidywanych zmian zakwaszenia oceanu.
  4. Stworzenie map z zintegrowanymi informacjami łączącymi rozprzestrzenienie bentosu i poziomów nasycenia węglanami.
Głównym celem WP2 jest przewidzieć skutki zakwaszenia oceanów na różnorodność biologiczną i strukturę bentosu mórz arktycznych. Będzie się to odbywało poprzez stworzenie mapy rozmieszczenia organizmów kalcyfikujących które będą porównane z mapami temperatury, zasolenia, pH, poziomem nasycenia CaCO3 oraz produkcji pierwotnej. Takie zestawienie wyników pozwoli na ustalenie, które obszary geograficzne i siedliska są obecnie i będą w przyszłości najbardziej wrażliwe na zmieniający się poziom środowiskowych czynników stresogennych wynikających z ocieplenia oceanu i zmian chemizmu wody morskiej spowodowanej ich zakwaszeniem. Zadanie badawcze WP3 będzie realizowane przez cały okres trwania projektu przy czym wyniki, w tym zintegrowane bazy danych bioróżnorodności oraz poziomu nasycenia węglanem wapnia, zostaną przedstawione w ciągu ostatniego roku realizacji projektu, ponieważ to zadanie jest ściśle zależne od wyników wygenerowanych przez WP1 oraz WP3.


fot. A. Piwoni

fot. A. Piwoni

fot. M. Włodarska-Kowalczuk

fot. P.Kukliński

fot. P.Kukliński