en in English

Pierwszy pakiet zadań (WP1, IOPAN) obejmuje zarządzanie projektem, rozpowszechnianie informacji i bazę danych oraz organizuje i nadzoruje administrację projektu, raportowanie, dostarczanie produktów projektu, organizację spotkań oraz sprawy finansowe projektu. Do zadań WP1 należy również utrzymywanie i aktualizowanie strony internetowej projektu, rozpowszechnianie informacji prasowej i medialnej, organizacja archiwizacji danych zebranych podczas projektu, organizacja seminariów naukowych, konferencji oraz popularyzacja wyników projektu. Produkty WP1 (deliverables) obejmują roczne i końcowe raporty projektu (zarówno finansowe, jak i merytoryczne), stronę internetową projektu, dedykowaną bazę danych jak również materiały informacyjne (ulotki, broszury, informacje medialne i prasowe, artykuły w czasopismach popularyzujących naukę).

Drugi pakiet zadań (WP2, IOPAN) koncentruje się na zmienności transportu Wody Atlantyckiej w gałęzi Cieśniny Fram. W ramach tego pakietu dostępne dane historyczne z różnych źródeł będą poddane analizie w celu określenia długookresowych zmian właściwości Wody Atlantyckiej i jej dopływu do Oceanu Arktycznego przez Cieśninę Fram. Oceanograficzne dane pomiarowe będą zbierane podczas trzech letnich kampanii pomiarowych statku badawczego Oceania, by później posłużyć do analizy przestrzennych rozkładów Wody Atlantyckiej ijej transportu w poszczególnych gałęziach. Dane te będą również użyte jako dane wejściowe do inwersyjnego modelu FEMSECT, zastosowanego w celu lepszego oszacowania transportu masy i ciepła przez Cieśninę Fram.

Trzeci pakiet zadań (WP3, IMR) poświęcony jest badaniom zmienności transportu Wody Atlantyckiej w gałęzi Morza Barentsa, obejmując analogiczne zadania pomiarowe jak w WP2. Dostępne dane historyczne, serie czasowe obserwacji zebranych przy użyciu mooringów w ujściu Morza Barentsa oraz dane z przekrojów hydrograficznych w Morzu Barentsa posłużą do opisania i objaśnienia zmienności parametrów Wody Atlantyckiej w tym rejonie. Dane te będą również wykorzystane do wyjaśnienia roli wiatrowych i wypornościowych sił wymuszających oraz wywoływanych przez pływy fal topograficznych w modyfikowaniu transportu Wód Atlantyckich.

Czwarty pakiet zadań (WP4, IMR & NERSC) obejmuje analizę dostępnych wyników diagnostycznych eksperymentów numerycznych oraz przeprowadzenie nowych, dedykowanych eksperymentów przy użyciu połączonego fizyczno-biologicznego modelu o wysokiej rozdzielczości w celu oszacowania produkcji pierwotnej w badanych rejonach. Wstępne eksperymenty numeryczne modelu fizyczno-biologicznego przeprowadzone będą dla wybranych okresów z dobrym pokryciem obserwacjami in situ. Walidacja modelu prowadzona będzie przy użyciu hydrograficznych danych pomiarowych, dostarczonych przez WP2 i WP3, jak również z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych w celu określenia koncentracji chlorofilu i produkcji pierwotnej. Po zakończeniu walidacji i koniecznych poprawkach modelu, opartych na porównaniu z danymi pomiarowymi, zostaną przeprowadzone główne eksperymenty numeryczne. Zaplanowane są dwa eksperymenty, obejmujące lata o wyraźnych różnicach w dopływie Wody Atlantyckiej do Oceanu Arktycznego (wybrane w oparciu o wyniki WP2 i WP3).

Piąty pakiet zadań (WP5, IOPAN & IMR) ma na celu dokonanie syntezy wyników pomiarowych i rezultatów modeli numerycznych dla objaśnienia przyczynowych mechanizmów, które kontrolują względną intensywność przepływu Wody Atlantyckiej w dwóch głównych gałęziach oraz ilość ciepła transportowanego do Oceanu Arktycznego. WP5 bazuje na wynikach badań pomiarowych, zebranych w pakietach WP2 i WP3, dostępnych danych z reanaliz atmosferycznych oraz wybranych wynikach modeli numerycznych z WP4.

Szósty pakiet zadań (WP6, NERSC & IOPAN & IMR) ma najszerszy zakres i obejmuje rozpoznanie i opisanie związków pomiędzy zmiennością dopływu Wody Atlantyckiej do Oceanu Arktycznego a zmianami w zasięgu lodu morskiego oraz morskich ekosystemów arktycznych. Wpływ zmieniającej się intensywności transportu Wody Atlantyckiej w poszczególnych gałęziach na pokrywę lodową w Basenie Euroazjatyckim będzie przedmiotem studiów przy wykorzystaniu danych pomiarowych dostarczonych przez WP2 i WP3, wyników badań mechanizmów wymuszających, zebranych w WP5 oraz danych obejmujących koncentrację i zasięg lodu morskiego ze zdjęć satelitarnych. Podczas trzech kolejnych kampanii pomiarowych zebrane zostaną próby planktonu, które następnie poddane zostaną analizie laboratoryjnej, a w następnym kroku analizie statystycznej. Wyniki eksperymentów numerycznych z WP4, obejmujące modelowany skład fitoplanktonu oraz produkcję pierwotną, poddane zostaną analizie w zależności od transportu Wody Atlantyckiej, transportu biogenów, lokalnego wymuszania atmosferycznego oraz struktury mas wodnych w Cieśninie Fram.