en in English

  • Jak zmienia się względna intensywność transportu Wody Atlantyckiej do Oceanu Arktycznego w dwóch głównych gałęziach przez Cieśninę Fram i Morze Barentsa w różnych skalach czasowych?
  • Jakie wymuszenia atmosferyczne i inne siły wymuszające są odpowiedzialne za kowariancję transportu Wody Atlantyckiej w gałęziach Cieśniny Fram i Morza Barentsa?
  • Jakim modyfikacjom ulegają masy Wód Atlantyckich w zależności od różnych tras ich transportu do Oceanu Arktycznego oraz jakie są konsekwencje tych zmian dla struktury i rozkładu mas wodnych w Basenie Euroazjatyckim?
  • Jaką rolę odgrywają oddziaływania między oceanem a atmosferą w rejonie Mórz Nordyckich w procesach modyfikacji atlantyckich mas wodnych niesionych do Oceanu Arktycznego?
  • Jaki jest los ciepłych anomalii, wnoszonych podczas ostatnich dekad z Północnego Atlantyku do Oceanu Arktycznego przez obie gałęzie Wody Atlantyckiej i jak anomalie te wpływają na budżet ciepła w Oceanie Arktycznym?
  • Jaki jest wpływ dwóch różnych gałęzi Wody Atlantyckiej na lokalne warunki lodowe w Cieśninie Fram i Morzu Barentsa oraz jakie jest ich połączone oddziaływanie na pokrywę lodu morskiego w Basenie Euroazjatyckim?
  • Jaki jest potencjalny wpływ zmiennej względnej intensywności transportu Wody Atlantyckiej w obu gałęziach na warunki lodowe i klimatyczne w Arktyce Europejskiej oraz jakie są możliwe skutki dla zmieniających się w ostatnich dekadach morskich ekosystemów arktycznych?
  • Jak obserwowane ostatnio ocieplenie Wody Atlantyckiej oddziaływa na produkcję pierwotną w Cieśninie Fram i w Morzu Barentsa? Jaką role pełnią procesy dynamiczne, w szczególności wiry i fronty oceaniczne w kształtowaniu zmian produkcji pierwotnej?
  • Jakie są różnice w składzie taksonomicznym oraz liczebności zooplanktonu w poszczególnych gałęziach Wody Atlantyckiej w Cieśninie Fram i Morzu Barentsa? W jakim stopniu zmiany w zbiorowiskach zooplanktonu odzwierciedlają zmienną adwekcję Wody Atlantyckiej?
  • Jaki jest wpływ zmiennego transportu Wody Atlantyckiej w gałęziach Cieśniny Fram i Morza Barentsa na rozkład przestrzenny, skład, liczebność oraz rozwój gatunku Calanus w Morzach Nordyckich, w rejonie konwergencji atlantyckich i arktycznych mas wodnych?

Nowa wiedza oraz zebrane dane pomiarowe i wyniki modeli numerycznych, uzyskane podczas projektu PAVE zostaną wykorzystane w celu syntezy kluczowych procesów i sprzężeń zwrotnych, determinujących transport ciepła oceanicznego do Oceanu Arktycznego oraz jego związków ze zmianami atmosfery, kriosfery i biosfery w rejonie Arktyki.