en in English

Kliknij na obrazek aby zobaczyć więcej...

Zadanie 1.1 Operacyjne zarządzanie projektem, włącznie z raportowaniem (IOPAN).

Zadanie 1.2 Finansowe i administracyjne zarządzanie projektem (IOPAN, wyznaczony oficer projektu).

Zadanie 1.3 Zarządzanie danymi uzyskanymi w projekcie (IOPAN przy współpracy wszystkich partnerów).

Zadanie 1.4 Rozpowszechnianie rezultatów projektu oraz prowadzenie działalności popularyzatorskiej (IOPAN przy współpracy wszystkich partnerów).

Zadanie 2.1 Zebrać i dokonać analizy danych historycznych dostępnych z różnych źródeł w celu opisu zmienności parametrów Wody Atlantyckiej w prądzie Zachodniospitsbergeńskim w różnych skalach czasowych (IOPAN).

Zadanie 2.2 Uzyskać przestrzenne rozkłady właściwości Wody Atlantyckiej oraz oszacować transport w prądzie Zachodniospitsbergeńskim na podstawie pomiarów hydrograficznych podczas trzech letnich kampanii pomiarowych w Cieśninie Fram (IOPAN).

Zadanie 2.3 Opisać transformacje Wody Atlantyckiej niesionej do Oceanu Arktycznego przez Cieśninę Fram na podstawie przekrojów hydrograficznych i serii czasowych z mooringów w Cieśninie Fram oraz na północ od Svalbardu. Uruchomić model inwersyjny FEMSECT dla uzyskania lepszych oszacowań transportu masy i ciepła przez Cieśninę Fram (IOPAN).

Zadanie 2.4 Rozpoznać rolę atmosferycznych i wypornościowych sił wymuszających w międzyletniej zmienności transportu Wody Atlantyckiej w Cieśninie Fram. Oszacować wpływ wirów mezoskalowych na recyrkulację Wody Atlantyckiej na bazie pomiarów in situ oraz analizy zdjęć satelitarnych (IOPAN).

Zadanie 3.1 Zebrać i przeanalizować dane historyczne z dostępnych źródeł w celu opisania zmienności właściwości Wody Atlantyckiej w Morzu Barentsa (IMR).

Zadanie 3.2 Opisać transformacje Wody Atlantyckiej podczas jej transportu przez Morze Barentsa na bazie przekrojów hydrograficznych oraz serii czasowych z mooringów w ujściu Morza Barentsa (IMR).

Zadanie 3.3 Zbadać rolę pola wiatru i gradientów wyporności jako sił wymuszających transport Wody Atlantyckiej w Morzy Barentsa (IMR).

Zadanie 3.4 Zbadać wypadkowy efekt fal topograficznych wzbudzanych przez pływy w transporcie Wody Atlantyckiej w Morzu Barentsa (IMR).

Zadanie 4.1 Przeanalizować wyniki istniejących diagnostycznych eksperymentów numerycznych pod kątem wymuszania atmosferycznego w celu ilościowego oszacowania zmienności transportu w poszczególnych gałęziach Wody Atlantyckiej (IMR).

Zadanie 4.2 Przeprowadzić eksperymenty numeryczne przy użyciu połączonego fizyczno-biologicznego modelu produkcji pierwotnej o wysokiej rozdzielczości przestrzennej dla rejonu Cieśniny Fram (NERSC).

Zadanie 5.1 Dokonać analizy regresyjnej z opóźnieniem czasowym hydrograficznych danych pomiarowych, danych dotyczących lodu morskiego oraz danych z reanalizy atmosferycznej dla zweryfikowania znanych i opisania nowych związków pomiędzy zmiennością w różnych skalach czasowych (sezonowych do dekadalnych) właściwości oraz transportu Wody Atlantyckiej w poszczególnych gałęziach płynących do Oceanu Arktycznego a zmiennością pokrywy lodowej i warunków atmosferycznych w Morzach Nordyckich (IOPAN z udziałem IMR).

Zadanie 5.2 W oparciu o wyniki Zadania 5.1 i dostępne rezultaty modeli numerycznych stworzyć konceptualny model współczesnych oddziaływań między atmosferą, lodem morskim i oceanem w rejonie Mórz Nordyckich (IOPAN z udziałem IMR).

Zadanie 5.3 Zbadać czy i w jaki sposób transport ekmanowski od i do szelfu na północnych obrzeżach Morza Barentsa reguluje skorelowaną zmienność transportu w obu gałęziach Wody Atlantyckiej (IMR).

Zadanie 6.1 Poddać analizie dostępne serie czasowe (1977-2012) temperatury w gałęziach Cieśniny Fram i Morza Barentsa w celu zbadania związków z pokrywą lodu morskiego w Arktyce Europejskiej (IMR).

Zadanie 6.2 Oszacować zmienność produkcji pierwotnej w Cieśninie Fram przy użyciu wyników z połączonego fizyczno/biologicznego modelu o wysokiej rozdzielczości, obserwacji in situ oraz analizy zdjęć satelitarnych (NERSC).

Zadanie 6.3 Porównać i opisać skład taksonomiczny i liczebność zooplanktonu w dwóch gałęziach Wody Atlantyckiej niesionej do Oceanu Arktycznego oraz oszacować zmiany w zbiorowiskach planktonu związane ze zmiennością adwekcji Wody Atlantyckiej (IOPAN, IMR).

Zadanie 6.4 Zbadać wpływ zmiennego transportu Wody Atlantyckiej na bioróżnorodność (skład gatunkowy) i rozwój różnych gatunków Calanus (C. glacialis, C. finmarchicus) (IOPAS, IMR).