en in English

IO PAN
logo
www.iopan.gda.pl
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk został założony w 1951 r. i jest największą morską instytucja badawczą w Polsce. Główną misją instytutu są badania podstawowe z dziedziny nauk o morzu, włączając badania poświęcone roli oceanu w zmianach klimatu oraz ich skutkom w morzach europejskich. Badanie te stanowią jeden ze strategicznych kierunków badań IOPAN. Główne rejony badawcze obejmują europejskie Morza Arktyczne i Morze Bałtyckie. Oceanografowie z IOPAN posiadają wieloletnie bogate doświadczenie w prowadzeniu i analizie obserwacji in situ, jak również w wykorzystaniu modeli numerycznych najnowszej generacji. IOPAN posiada własny statek badawczy Oceania, wyposażony w nowoczesne narzędzia pomiarowe, do dyspozycji w projekcie PAVE. Głównym zadaniem IOPAN w projekcie PAVE jest prowadzenie pomiarów hydrograficznych i biologicznych gałęzi Cieśniny Fram w WP2 oraz analiza danych. Wpływ zmienności Wody Atlantyckiej na lód morski na północ od Svalbardu oraz na zmiany zooplanktonu w Cieśninie Fram będzie przedmiotem badań w WP6. Część pracy w WP5 obejmuje syntezę danych pomiarowych i modelowych. Koordynator projektu PAVE, lider WP1, WP2 i WP5.
IMR
logowww.imr.no
Instytut Badań Morskich w Bergen, Norwegia, założony w 1900 jest narodowym centrum środowiskowych badań morskich w strefie przybrzeżnej i otwartego oceanu. Instytut obejmuje 19 grup badawczych oraz 10 programów badawczych. Wśród głównych zadań IMR znajdują się: badanie i monitorowanie cykli życiowych i wzajemnych oddziaływań między organizmami morskimi w środowisku szelfowym i oceanicznym, poznanie i oszacowanie roli zmian klimatu i ich skutków w dynamice ekosystemów morskich oraz stałe poszerzanie wiedzy dotyczącej zasobów morskich istotnych dla rybołówstwa i akwakultury. Głównym celem Zespołu Badań Oceanograficznych jest monitorowanie, poznanie i predykcja zmienności oceanu i klimatu oraz objaśnienie i oszacowanie ich wpływu na produkcję, rozmieszczenie i zachowanie organizmów morskich. W projekcie PAVE główne zadania IMR stanowią obserwacje i analiza danych z gałęzi Morza Barentsa w WP3, analiza danych z modeli numerycznych w WP4, wkład w syntezę obserwacji i wyników modelowych w WP5 oraz badania klimatyczne i biologiczne w WP6. Lider WP3 i WP4.
NERSC
logowww.nersc.no
Centrum Badań Środowiskowych i Satelitarnych im. Nansena w Bergen, Norwegia, jest niezależną niekomercyjną jednostką badawczą, afiliowana przy Uniwersytecie w Bergen. Centrum Nansena zatrudnia ok. 60 naukowców i prowadzi badania podstawowe i stosowane w dziedzinie nauk polarnych, morskich oraz nauk o klimacie. W rejonie Arktyki NERSC posiada długoletnie i bogate doświadczenie w obserwacjach satelitarnych lodu morskiego i nowoczesnym modelowaniu numerycznym. W projekcie PAVE NERSC jest odpowiedzialny za modelowanie numeryczne produkcji pierwotnej w WP4 oraz analizę wyników modelowych oraz obserwacji zmian produkcji pierwotnej w WP6. Lider WP6.