Misją programu jest działanie na rzecz stworzenia gospodarczej i ekologicznej prosperity regionu Morza Bałtyckiego o zrównoważonym wykorzystaniu jego zasobów i dóbr, zarządzanego w oparciu o wiedzę będącą rezultatem badań naukowych społeczności międzynarodowej
  • BONUS to duży program międzynarodowy dotyczący aspektów środowiskowych Morza Bałtyckiego, w powiązaniu z aktywnością gospodarczą, zagospodarowaniem przestrzennym i problemami socjoekonomicznymi społeczeństw nadbałtyckich, w dobie postępujących globalnych zmian klimatycznych. W Programie główny nacisk jest położony na praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy dla potrzeb gospodarki, zarządzania przestrzenią morską (łącznie ze zlewnią Bałtyku), polityki społecznej w regionie i w społeczeństwach lokalnych.

  • Udziałowcami programu są wszystkie kraje nadbałtyckie (Rosja ma status członka stowarzyszonego).

  • Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego z dnia 30 września 2010 roku, współfinansowanie Programu zakłada 50% udział krajów bałtyckich oraz 50% udział UE, nie większy jednak niż 50 milionów Euro.
Kaisa KononenDyrektor Programu (Helsinki)
Leszek Grabarczyk (NCBiR)Reprezentant Polski w Komitecie Sterującym Programu
Ołesia Witowska (NCBiR)Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Programuo.witowska@ncbir.pl
Stanisław Massel (IO-PAN)Krajowy Adwokat Programusmas@iopan.gda.pl
Regina Terlecka (IO-PAN)Zespół Krajowego Adwokata Programuterlecka@iopan.gda.pl
Małgorzata GórkaZespół Krajowego Adwokata Programugorka@iopan.gda.pl