en in English

Działania

Projekt obejmuje siedem tematycznych pakietów zadań (PZ1-PZ7):

Pakiet Zadań 1: Zarządzanie projektem oraz jego rozpowszechnianie
Zadanie 1.1. Zarządzanie projektem
Zadanie 1.2. Finansowe i administracyjne zarządzanie projektem
Zadanie 1.3. Zarządzanie danymi projektu
Zadanie 1.4. Rozpowszechnianie projektu oraz jego strona internetowa

Pakiet Zadań 2: Oceanografia otwartego oceanu
Zadanie 2.1. Analiza danych historycznych z dostępnych archiwów oraz gromadzenie nowych danych w celu opisania i zrozumienia zróżnicowania właściwości wody atlantyckiej w prądzie Zachodniospitsbergeńskim w różnych skalach czasowych
Zadanie 2.2. Badanie lokalnych oraz odległych mechanizmów wymuszeń, odpowiedzialnych za międzyroczną zmienność właściwości wody atlantyckiej w prądzie Zachodniospitsbergeńskim, z wykorzystaniem dostępnych danych hydrograficznych i atmosferycznych, reanalizy oraz modelu numerycznego
Zadanie 2.3. Badanie sterowanych topograficznie mechanizmów cyrkulacji wody atlantyckiej w obrębie szelfu Zachodniego Spitsbergenu. Opracowanie modelu analitycznego i użycie istniejącego modelu numerycznego do badania cyrkulacji w obrębie szelfu

Pakiet Zadań 3: Oceanografia fiordu
Zadanie 3.1. Hydrografia fiordu w oparciu o historyczne oraz nowe dane
Zadanie 3.2. Zawartość i dystrybucja wody słodkiej z historycznych i nowych danych
Zadanie 3.3. Obserwacja i modelowanie procesów cyrkulacji w fiordzie arktycznym

Pakiet Zadań 4: Lód morski
Zadanie 4.1. Zgromadzenie danych satelitarnych z rejonu Svalbardu
Zadanie 4.2. Analizowanie danych dotyczących lodu morskiego dla specyficznych fiordów oraz obszarów szelfowych
Zadanie 4.3. Badania wzajemnych oddziaływań pomiędzy atmosferą, lodem oraz morzem oparte na modelu fiord-połynia
Zadanie 4.4. Analiza reakcji lodu morskiego na wymuszanie atmosferyczne i oceaniczne

Pakiet Zadań 5: Woda słodka pochodzenia lądowego
Zadanie 5.1. Szczegółowe odwzorowanie i ocena właściwości obecnego stanu i głównych cech zlodowaconych oraz niezlodowaconych zlewni w obrębie hydrologiczno-glacjologicznego zlewiska Hornsund
Zadanie 5.2. Badania czynników i systemów odpływu z określonych źródeł lądowych tj. częściowo zlodowaconych i niezlodowaconych zlewni
Zadanie 5.3. Budowa koncepcyjnego i ilościowego modelu systemu drenażu i odpływu wód z topniejących lodowców szelfowych w fiordzie Hornsund
Zadanie 5.4. Określenie kluczowych czynników wpływających na dynamikę lodowców oraz intensywność ich cielenia się do fiordu
Zadanie 5.5. Szczegółowe opracowanie całkowitej gospodarki wodnej hydro-glacjologicznej zlewni Hornsund, włączając bilans masy powierzchniowej oraz generację gór lodowych przez lodowce

Pakiet Zadań 6: Zmiana klimatu i atmosfery
Zadanie 6.1. Badania zmian klimatycznych we wcześniejszym okresie instrumentalnym
Zadanie 6.2. Utworzenie jednolitego szeregu czasowego dotyczącego temperatury powietrza w Zachodnim Spitsbergenie (Hornsund i Isfjord Radio) od 1934 roku do chwili obecnej
Zadanie 6.3. Badanie północno-południowego gradientu temperatury powietrza w Zachodnim Svalbardzie
Zadanie 6.4. Badania aktualnych anomalii temperatury w zachodnim Spitsbergenie oraz ich relacji z cyrkulacją, lodem morskim, temperaturą morza oraz transportem ciepła w oceanie
Zadanie 6.5. Rozpoznanie zmian w budżecie ciepła oraz promieniowania
Zadanie 6.6. Opisanie danych dotyczących topoklimatu różnych rejonów Hornsundu oparte na źródłach historycznych oraz zgromadzonych danych

Pakiet Zadań 7: Synteza
Zadanie 7.1. Zestawienie wyników prac, które zostały wykonane w PZ2-PZ6. Podczas trzeciego roku trwania projektu zostaną opracowane wyniki badań atmosferycznych, oceanograficznych, lodu morskiego i lądowego. Zostaną również zanalizowane związki pomiędzy tymi wynikami
Zadanie 7.2. Organizowanie warsztatów ze wszystkimi partnerami projektu oraz specjalistami z zewnątrz, podczas których będą omawiane wyniki projektu oraz ustalane wnioski
Zadanie 7.3. Przygotowanie raportu/publikacji z wynikami syntezy


back