POLSKIE CENTRUM NAUKI I TECHNOLOGII MORSKIEJ

Cele i zadania

Celem powołania konsorcjum jest konsolidacja i wzmocnienie potencjału badawczego, naukowego oraz organizacyjnego i finansowego Członków dla prowadzenia dużych projektów naukowych oraz zadań badawczych w zakresie ich działań statutowych w obszarze badań morza, eksploracji i eksploatacji zasobów morza, ochrony i zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego, oraz popularyzacji wiedzy o morzu - ze szczególnym uwzględnieniem MORZA BAŁTYCKIEGO, a także osiągnięcie przez Strony Konsorcjum światowego poziomu w tych obszarach działalności.
    W szczególności konsorcjum zamierza prowadzić wspólne projekty naukowe i badawcze, z wykorzystaniem doświadczenia członków Konsorcjum, wykorzystywać posiadane platformy badawcze (stacje terenowe, statki badawcze), prowadzić współpracę w zakresie pozyskiwania i wykonania grantów międzynarodowych i grantów krajowych (szczególnie z Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) oraz w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na realizację projektów naukowych i badawczych w obszarze działania Konsorcjum. Planowana jest również współpraca i wspólne przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji wiedzy o morzu, wspólne działania w celu wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych dla potrzeb gospodarki, jak również współpraca w zakresie wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Nie mniej ważnym jest wola wspólnego uczestniczenia (w danym przypadku wszystkich lub części instytutów) w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie usług zgodnych z celem powołania Konsorcjum.


back