POLSKIE CENTRUM NAUKI I TECHNOLOGII MORSKIEJ

Aktualności

 W dniu 24 maja 2017 w siedzibie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie podpisano porozumienie w sprawie przystąpienia Politechniki Gdańskiej do konsorcjum „Polskie Centrum Nauki i Technologii Morskiej (PolMar)”. Dotychczasowi konsorcjanci: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Morski Instytut Rybacki – PIB, Instytut Meteorologii i Gos­podarki Wodnej – PIB, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB oraz Instytut Morski w Gdańsku podjęli uchwałę w sprawie poszerzenia składu Konsorcjum o no­wego członka – Politechnikę Gdańską, mając na uwadze konsolidację i wzmoc­nienie poten­cjału badawczego, naukowego oraz w celu prowadzenia wspólnych przedsięwzięć. Spotkanie odbyło się z udzia­łem Dyrektorów człon­kowskich instytucji Konsorcjum PolMar oraz Rektora Politechniki Gdańskiej.
zdjęcie: Tomasz Jankowski (IO PAN)
logo
 W dniu 24 kwietnia 2012 r., o godzinie 11 w siedzibie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy konsorcjum PoMar („Polskie Centrum Nauki i Technologii Morskiej”).  Konsorcjum tworzą polskie jednostki naukowe i badawcze: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Sopocie, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie oraz Instytut Morski z siedzibą w Gdańsku. Uroczystość podpisania umowy uświetnili swoją obecnością: Kpt. Ż. W. mgr inż. Anna Wypych-Namiotko - Wiceminister transportu, dr Stanisław Gawłowski - Wiceminister Środowiska, dr Kazimierz Plocke - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Andrzej Jagusiewicz - Główny Inspektor Ochrony Środowiska.  Po podpisaniu umowy nastąpiło przekazanie przewodnictwa panu prof. Januszowi Pempkowiakowi, dyrektorowi IO PAN w Sopocie, który zgodnie z umową PolMar obejmuje "prezydencję" jako pierwszy z dyrektorów instytutów wchodzących w skład Konsorcjum.  - Uważamy, że Polska jest odpowiedzialna za jakość wód Morza Bałtyckiego. Rozsądne działania w kierunku polepszania jakości wód wymagają rozpoznania naukowego – wyjaśnił dyrektor Instytutu Oceanologii PAN, prof. Janusz Pempkowiak. Dodał, że uczeni dzięki konsorcjum chcą skuteczniej rywalizować o środki finansowe przyznawane w ramach grantów, m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Uważamy, że będziemy potrafili włączyć się też skutecznie w podział środków z kolejnej transzy strukturalnych funduszy unijnych - powiedział PAP prof. Pempkowiak.
autor zdjęć: Michał Mierzejewski (IMGW-PIB)
back