Zasady rekrutacji na dzienne Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie oceanologii

przy Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie

 1. Na Studium może być przyjęta osoba, która odpowiada warunkom określonym w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595), posiada dyplom ukończenia studiów z wynikiem co najmniej dobrym, złożyła egzamin z języka angielskiego z wynikiem pozytywnym i uzyskała pozytywną ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studium składa następujące dokumenty:
  1. podanie z wskazaniem preferowanej tematyki badawczej
  2. życiorys
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. średnią ocen z indeksu.
 3. Kandydat zobowiązany jest do odbycia wstępnej rozmowy z wybranym opiekunem naukowym i uzyskania jego aprobaty.
 4. Rekrutacji na Studium Doktoranckie dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą członkowie Rady Studium Doktoranckiego oraz potencjalni opiekunowie naukowi. Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Kierownik Studium.
 5. Po zakończeniu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna sporządza wykaz kandydatów, zawierający oceny ukończenia studiów wyższych, oceny z rozmowy kwalifikacyjnej i oceny z egzaminu z języka angielskiego oraz średnie oceny z indeksu. Na tej podstawie Komisja sporządza propozycję listy osób zakwalifikowanych na studia doktoranckie.
 6. Decyzję o przyjęciu na Studium Doktoranckie podejmuje Dyrektor Instytutu, biorąc pod uwagę propozycje przedstawione przez Komisję Rekrutacyjną oraz aktualne potrzeby kadrowe Instytutu.
 7. Liczbę miejsc na Studium Doktoranckim oraz liczbę stypendiów określa Dyrektor Instytutu.
 8. Warunki rekrutacji na Studium oraz termin składania podań podawane są do wiadomości publicznej w formie informacji wywieszanych w siedzibie Instytutów oraz umieszczanych na ich stronach internetowych, przynajmniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć. Informator o Studium Doktoranckim, dostępny w siedzibie Studium i na stronach internetowych Instytutów, zawiera wykaz potencjalnych opiekunów naukowych i proponowaną przez nich tematykę badawczą.

W bieżącym roku (2011/2012) Instytut Oceanologii PAN funduje jedno stypendium dla doktoranta który podejmie badania nad fizycznymi właściwościami aerozoli atmosferycznych (przede wszystkim aerozoli morskich), w ramach współpracy z NASA. Zachęcamy kandydatów do aplikowania. Kandydat musi sprostać następującym wymogom:
 • wysoka średnia 'ze studiów'
 • bardzo dobre wyniki rozmowy kwalifikacyjnej
 • dobra znajomość języka angielskiego.
Przyjęta osoba - Doktorant, będzie prowadzić badania w zespole polsko-amerykańskim i będzie miała dwóch opiekunów naukowych. W Polsce Doktorant będzie współpracował z dr hab. Tymonem Zielińskim, prof. ndzw. IO PAN.


Regulamin Studium

Opiekunowie naukowi i tematyka