Regulamin Studium Doktoranckiego

Regulamin Studium Doktoranckiego
w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie oceanologii
przy
Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie.

I. Tok studiów


§ 1. Czas trwania Studium Doktoranckiego, zwanego dalej "Studium", wynosi 4 lata. Rok na Studium dzieli się na 2 semestry, sesje egzaminacyjne i przerwę semestralną (wakacyjną) w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku.

§ 2. Uczestnikowi Studium Rada Studium wyznacza opiekuna naukowego spośród profesorów i doktorów habilitowanych odpowiedniej specjalizacji.

§ 3. Szczegółowy rozkład zajęć w danym semestrze ustalany jest indywidualnie dla każdego uczestnika. Propozycję rozkładu zajęć, zgodną z programem studiów, przygotowuje opiekun naukowy, a zatwierdza Kierownik Studium.

§ 4.1. Formę zajęć na Studium (wykłady, seminaria, konwersatoria itp.) ustala Rada Studium, zgodnie z programem Studium.

2. Rada Studium określa podział zajęć na obligatoryjne i fakultatywne, indywidualnie dla każdego doktoranta w porozumieniu z opiekunem naukowym.

3. W każdym semestrze przewiduje się następującą minimalną liczbę zajęć obowiązkowych:

- 30 godzin wykładów zakończonych egzaminem;

- 30 godzin seminarium doktorskiego, zakończonych zaliczeniem;

- 400 godzin zajęć terenowych lub laboratoryjnych, stanowiących podstawę przygotowywanej rozprawy doktorskiej, zaliczanych bez oceny przez opiekuna naukowego.

Dodatkowo każdy student w porozumieniu z opiekunem naukowym powinien uczestniczyć w wykładach fakultatywnych i kursach specjalistycznych.

§ 5. W uzasadnionych przypadkach uczestnik Studium może uzyskać zgodę Dyrektora Instytutu na przedłużenie okresu odbywania studiów, nie dłużej jednak niż do 1 roku. Czas odbywania studiów doktoranckich przedłuża się o okres trwania urlopu macierzyńskiego.


II. Uprawnienia uczestników Studium


§ 6. Uczestnikom Studium przysługuje uprawnienie do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla doktorantów w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych.

§ 7. Uczestnikowi Studium corocznie może być przyznane stypendium doktorskie. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku. Wysokość stypendium na poszczególnych latach studiów określa Dyrektor Instytutu. Na pierwszym roku studiów stypendia przyznawane są na podstawie wyników rekrutacji, przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb merytorycznych instytutu. Na drugim roku studiów i w latach następnych stypendia przyznawane są na podstawie wyników studiów.

§ 8. Stypendium wypłacane jest przez instytucję, w której uczestnik studium przygotowuje rozprawę doktorską. Uczestnikowi Studium stypendium może wypłacać także pracodawca zatrudniający uczestnika Studium.

§ 9. Stypendium może być podwyższone o kwotę równą dodatkowi za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, określonemu w odrębnych przepisach obowiązujących w instytucji wypłacającej stypendium.

§ 10. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje legitymację uczestnika studiów doktoranckich, a po ich zakończeniu otrzymuje świadectwo ukończenia studiów doktoranckich. Wysokość opłaty za wydanie legitymacji uczestnika studiów doktoranckich i świadectwa ukończenia studiów doktoranckich oraz ich duplikatów ustala się na podstawie rozporządzenia właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego i właściwego ministra do spraw nauki (Dz. U. z 2005 r. Nr 115 poz. 964 z późniejszymi zmianami).


III. Zaliczenia i egzaminy


§ 11. Przy ustalaniu indywidualnego programu studiów Kierownik Studium w porozumieniu z opiekunem naukowym decyduje, które przedmioty kończą się zaliczeniem bez oceny, zaliczeniem z oceną lub egzaminem.

§ 12. Zaliczenie przedmiotu lub egzamin przeprowadza osoba realizująca dany przedmiot.

§ 13. Uczestnicy Studium otrzymują indeks doktoranta, w którym z zaliczeń i egzaminów z przedmiotów wpisywane są oceny wg następującej skali: bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), niedostateczny (2).

§ 14. W przypadku oceny niedostatecznej z egzaminu uczestnik Studium ma prawo do 1 egzaminu poprawkowego w czasie studiów. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza egzaminator w uzgodnieniu z Kierownikiem Studium.

§ 15. Semestr nauki na Studium zalicza Kierownik Studium.

§ 16. Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić najpóźniej na trzecim roku studiów.

§ 17. Uczestnicy Studium zobowiązani są do realizacji ustalonego programu studiów i składania w każdym semestrze Kierownikowi Studium sprawozdań z przebiegu pracy naukowej, uzgodnionych z opiekunem naukowym.

§ 18. Uczestnictwo w konwersatorium z języka obcego i w seminarium z dyscypliny dodatkowej (filozofia/ekonomia) nie jest obowiązkowe, ale doktorant zobowiązany jest do złożenia egzaminów z tych przedmiotów przed zakończeniem przewodu doktorskiego.


IV. Egzaminy doktorskie


§ 19 . Uczestnicy Studium zobowiązani są do złożenia trzech egzaminów doktorskich z:

- dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;

- dyscypliny dodatkowej (filozofia lub ekonomia);

- języka obcego nowożytnego.

Ocena końcowa z egzaminu doktorskiego, zadowalająca lub niezadowalająca, wpisywana jest do protokołu egzaminacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy o tytule i stopniach naukowych .

§ 20. Egzaminy doktorskie zdaje się przed komisjami egzaminacyjnymi w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 15 poz. 128).


V. Ukończenie Studium


§ 21.1. Uczestnicy Studium zobowiązani są do:

- uzyskania zaliczeń i złożenia egzaminów wynikających z programu studiów;

- zdania egzaminów doktorskich i złożenia pracy doktorskiej;

- obrony rozprawy doktorskiej w ustalonym terminie.

2. Forma rozprawy doktorskiej, pisanej przez uczestnika Studium, musi odpowiadać ogólnym wymogom określonym w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595).

§ 22.1. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed właściwą Komisją Rady Naukowej placówki, która wszczęła przewód doktorski.

2. Wniosek tej Komisji ulega zatwierdzeniu na posiedzeniu tej Rady Naukowej, która wszczęła przewód doktorski.

§ 23. Uczestnik Studium, któremu nadano stopień doktora, otrzymuje dyplom doktorski według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 20 Regulaminu.

§ 24. W razie gdy uczestnik Studium ukończył je w terminie krótszym niż 4 lata oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej, może otrzymać premię przyznawaną i wypłacaną przez Instytut wypłacający stypendium. Wysokość premii nie może przekraczać kwoty wynikającej z przemnożenia miesięcznej kwoty stypendium ustalonego dla danego roku studiów przez liczbę miesięcy, o które skrócony został okres studiów, nie większej jednak niż 6 miesięcy.

§ 25.1. Uczestnik Studium, który nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej, a zwłaszcza nie zalicza egzaminów w terminach przewidzianych programem Studiów, nie wykonuje określonych w harmonogramie etapów pracy doktorskiej lub nie złoży rozprawy doktorskiej w określonym terminie zostaje skreślony z listy uczestników Studium.

2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów podejmuje Kierownik Studium. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora właściwego Instytutu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


VI. Przepisy końcowe


§ 26. Zmian w Regulaminie Studium dokonuje Rada Naukowa Instytutu Oceanologii PAN na wniosek Kierownika Studium lub Rady Studium, które następnie zatwierdza Dyrektor Instytutu.

§ 27. Kierownik Studium zapewnia uczestnikom Studium dostęp do obowiązujących aktów prawnych w sprawach stopni naukowych, funkcjonowania Studium Doktoranckiego, przeprowadzania przewodów doktorskich i zobowiązań oraz świadczeń materialnych.

Opiekunowie naukowi i tematyka

Zasady rekrutacji