Badania

 • Główne zagadnienia wokół których koncentrują się badania prowadzone w Pracowni Biochemii Morza to:
  • izolacja i identyfikacja sideroforów, naturalnych chelatów żelaza
  • izolacja i identyfikacja karotenoidów w różnych składowych środowiska morskiego

 • Biotechnologia morska
  • organizmy morskie (glony i cyjanobakterie) jako źródło produktów o wysokiej wartości dodanej
  • zastosowanie peptydomiki w badaniach środowiskowych oraz poszukiwaniu związków o potencjalnym wykorzystaniu jako farmaceutyki
  • biotoksyny glonów i sinic.
 • Wpływ abiotycznych czynników na ekofizjologiczne procesy zachodzące w komórkach fitoplanktonu, jak: wzrost, fotosyntezę, skład barwników oraz transport metali, głównie żelaza, przez błony komórkowe glonów i cyjanobakterii.

 • Allelopatyczne oddziaływania między gatunkami fitoplanktonu.

 • Kolekcja Kultur Microglonów i Bakterii - IO PAN Sopot - Pracownia Biochemii Morza
  • rozwój i utrzymywanie kolekcji (hodowle akseniczne), w skład której wchodzą izolowane z wód Zatoki Gdańskiej zielenice:
   • Chlorella vulgaris (A1-76),
   • Dictyosphaerium pulchellum (C2-79),
   • Scenedesmus armatus (B1-76),
   • Scenedesmus microspina (B2-76),
 • bakterie heterotroficzne izolowane z wód Bałtyku Południowego
  (Heterotrophic bacteria from brackish water of the Southern Baltic Sea - Culture Collection IO PAN
  Tab. 16S rDNA – based identification of bacterial isolates (references 1;2)

  Strain
  number
  Sequence
  similarity
  [%]
  Closest matching organism in GenBank
  (accession number)
  References
  1 100 (Solibacillus silvestris AJ006086)
  Re-examination of the taxonomic position of Bacillus silvestris
  Rheims et al. 1999; Krishnamurthi et al. 2009
  2 96 Pontibacter actiniarum (AY989908) Nedeshkovskaya et al. 2005
  3 99 Erythrobacter vulgaris strain 022 4–7 (AY706938) Ivanova et al. 2005
  Erythrobacter vulgaris strain 022 2–12 (AY706937)
  Erythrobacter vulgaris strain 022 2–10 (AY706935)
  Erythrobacter sp. MB-16 (AF325446) Francis et al. 2001
  Alpha proteobacterium MBIC2351 (AB012061) Hamada et al. unpublished
  4 99 Micrococcus luteus (AF542073) Tang & Gillevet 2003
  5 99 Erythrobacter flavus strain SW-52 (AF500005) Yoon et al. 2003
  Erythrobacter flavus strain SW-46 (AF50004)
  Erythrobacter citreus (AF118020) Vybiral et al. 1999
  6 98 Aurantimonas coralicida strain WP1 (AY065627) Denner et al. 2003
  Fulvimarina litoralis strain HTCC2156 (AY178863) Cho & Giovannoni 2003

  References

  1. Cabaj A., Palińska K., Kosakowska A., Kurlenda J., Biochemical and molecular identification and characterization of heterotrophic bacteria from brackish water of the Southern Baltic Sea, Oceanologia, 2006, 48(4), 525-543
  2. Cabaj A., Kosakowska A., Iron-dependent growth of and siderophore production by two heterotrophic bacteria isolated from brackish water of the southern Baltic Sea, Microbiological Research, 2009, 164, 570-577

 • Inne szczepy mikroglonów i cyjanobakterii pozyskiwane są z kolekcji krajowych i między­na­rodowych do celów badawczych i dydaktycznych w zależności o prowadzonej tematyki ba­dawczej m.in. Kolekcja ATCC, Kolekcja Pasteura oraz izolowane są z wód Zatoki Gdańs­kiej.

 • Mutanty bakterii stosowane do testów biologicznych- identyfikacja związków o charakterze sideroforów - substancji transportujących żelazo – pozyskane z Instytutu Kocha w Werni­ge­rode (Niemcy)

 • back