Projekty naukowe

Aktualne projekty
 • NCN OPUS 9 “Drogi transportu i historia akumulacji metali ciężkich w dwóch fiordach Spitsbergenu różniących się warunkami środowiskowymi - ARCTICON”, 2016-2019 (A. Zaborska – kierownik, J.Walkusz-Miotk, A.Pouch - uczestnicy)
 • NCN OPUS 10 " Kriokonity w obszarach polarnych i ich rola w akumulacji zanieczyszczeń atmosferycznych ", 2017-2020 ( E.Łokas IFJ PAN - kierownik, A. Zaborska, J. Walkusz-Miotk – uczestnicy z IO PAN)
 • NCN PRELUDIUM 10 “Specjacja arsenu w środowisku południowego Bałtyku”, 2017-2019 (M. Szubska – kierownik, J.Bełdowski, K.Pazdro - uczestnicy)
 • NCN PRELUDIUM 12 ”Określenie roli zawiesiny w obiegu trwałych zanieczyszczeń organicznych w fiordzie Hornsund (Spitsbergen)”, 2017-2019 (A.Pouch –kierownik, K.Pazdro, A.Zaborska – uczestnicy)"
 • EU Baltic Sea Region Programme “Wsparcie decyzyjne w zakresie zatopionej amunicji - DAIMON”, 2016-2019 (J. Bełdowski – kierownik, M. Szubska, G.Siedlewicz, E.Korejwo - uczestnicy)
 • NCN OPUS 11 “Ocena wpływu dopływających wód gruntowych jako źródła pozostałości farmaceutyków dla środowiska morskiego Zatoki Puckiej - PharmSeepage”, 2017-2019 (B. Szymczycha – kierownik, K.Pazdro, G.Siedlewicz, A.Malenga - uczestnicy)
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, FindFISH „Platforma transferu wiedzy - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa”, 2017-2022, (L. Dzierzbicka-Głowacka – kierownik, K. Pazdro, A. Zaborska, G. Siedlewicz - uczestnicy)
 • EU Baltic Sea Region Programme (projekt typu seed money) CONTAR – Zanieczyszczenia w osadach Morza Bałtyckiego: ocena, remediacja i zarządzanie, 2017-2018 (Kari Lehtonen, SYKE, Finland – koordynator projektu, K. Pazdro – koordynator polski, A. Zaborska, G. Siedlewicz – uczestnicy)
 • EU Baltic Sea Region Programme (projekt typu seed money) MicroWasteBaltic – Wpływ mikrozanieczyszczeń emitowanych przez miejskie oczyszczalnie ścieków na ekosystem Morza Bałtyckiego, ocena działania zaawansowanych technik oczyszczania ścieków w perspektywie regionalnej, 2017-2018 (Emma Undemann (Stockholm University) – koordynator projektu, K. Pazdro – koordynator polski, A. Zaborska, G. Siedlewicz - uczestnicy)

Projekty zakończone
 • JRC Exploratory Research Project ”Monitoring i modelowanie transportu rzecznego i kierunków dryfowania w morzu Bałtyckim śmieci antropogenicznych” - RIMMEL”, 2015-2017 (G.Siedlewicz, A.Malenga, K.Pazdro - uczestnicy)
 • Polish-Norway Grants “Redukcja rozmiaru – odpowiedź arktycznej fauny na ocieplenie klimatu - DWARF”, 2013-2017 (M. Włodarska-Kowalczuk – kierownik, A. Zaborska - uczestnik)
 • Polish-Norway Grants “Wpływ zmian klimatycznych na ekosystem – osady morskie jako wskaźniki - CLISED”, 2013-2017 (G.Kowalewska – kierownik, A. Zaborska, A.Pouch - uczestnicy)
 • NCN OPUS 7 RECLAIM “Remobilizacja rtęci z lądu do morza pod wpływem intensywnych zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych “, 2015 – 2018 (M.Bełdowska UG – kierownik; J. Bełdowski, M. Szubska – uczestnicy z IO PAN)
 • NCN MAESTRO - GAME - Dojrzewanie Ekosystemu Morskiego Arktyki, Narodowe Centrum Nauki, 2012-2015 (J.M. Węsławski – kierownik, A. Zaborska, K. Pazdro, A. Malenga – uczestnicy)
 • Grant NATO - MODUM - Monitoring Zdeponowanej amunicji Chemicznej, 2013-2016 (J. Bełdowski –kierownik, M. Szubska - uczestnik) NCN OPUS „Wpływ zmian klimatycznych na biodostępność rtęci w południowym Bałtyku, 2013-2015 (J. Bełdowski – kierownik)
 • NCN OPUS - 4AGE - Zmienność przestrzenna bentosowych sieci troficznych - struktura i funkcjonowanie arktycznych zespołów o niskiej i wysokiej różnorodności, NCN, 2013-2015 (J. Legeżyńska – kierownik, A. Zaborska, K.Pazdro – uczestnicy)
 • NCBiR - AQUILO - Opracowanie metody doboru konstrukcji wsporczej, morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2012-2015 (S. Kowalczyk – kierownik projektu, K. Pazdro, J. Bełdowski, A. Zaborska, G.Siedlewicz, J. Walkusz-Miotk, A. Malenga – uczestnicy)
 • EU "Baltic Sea Region" CHEMSEA - Monitoring Zdeponowanej amunicji Chemicznej, 2011-2014. (J. Bełdowski – kierownik, M. Szubska, J. Walkusz-Miotk – uczestnicy)
 • MNiSW – Biodostepnośc I potencja metylacyjny rtęci w Morzu Bałtyckim I Morzu Grenlandzkim, 2010-2013, (J. Bełdowski) NCN - Pozostałości antybiotyków w osadach dennych południowego Bałtyku - stężenia i wpływ na bakteriocenozę, 2011-2013, (Pazdro K., Siedlewicz G.)
 • NCN - Wpływ zmian klimatycznych na biodostępność rtęci w południowym Bałtyku, 2009-2011, ( J. Bełdowski) MNiSW - Ocenić narażenie rejonów przybrzeżnych południowego Bałtyku na obecność pozostałości środków farmaceutycznych, 2009-2011, (Pazdro K., Siedlewicz G.)
 • MNiSW - Określenie abiotycznych i biotycznych uwarunkowań oraz wielkości strumieni węgla w rejonie Frontu Polarnego (Morze Grenlandzkie i Północny Atlantyk),2008-2010, (Zaborska A.)
 • MNiSW - Alokacja zanieczyszczeń antropogenicznych przez ptaki morskie, 2006-2008, (Zaborska A., Pazdro K.)
 • MNiSW - Charakterystyka reżimu sedymentacyjnego i stężenia zanieczyszczeń w osadach dennych Morza Barentsa, 2005-2007, (Zaborska A., Pazdro K.)
 • MNiSW - Optymalizacja i zastosowanie nowego biologicznego testu wykrywania substancji mutagennych w środowisku morskim, 2005-2007, (Pazdro K.)
back