POLYCHAETA
Exogone naidina
photo: Honorata Kaczmarek (IO PAS)