STUDIUM DOKTORANCKIE

w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie oceanologii
przy

Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie


Rekrutacji na Studium Doktoranckie dokonuje corocznie w pierwszych tygodniach września Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora IOPAN. Podstawę przyjęcia w poczet słuchaczy Studium stanowi wynik rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu z języka angielskiego. Ostateczną decyzję o przyjęciu na Studia Doktoranckie podejmuje Dyrektor Instytutu.


Adres do korespondencji:
 

Instytut Oceanologii PAN
Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot

    Celem Studium Doktoranckiego jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej młodej kadry naukowej. Poprzez zorganizowaną formę kształcenia, Studium Doktoranckie umożliwia uczestnikom przygotowanie rozprawy doktorskiej przy wykorzystaniu zaplecza naukowego instytutów, ułatwia uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania stopnia doktora i stwarza warunki do przeprowadzenia przewodu doktorskiego.
    Zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami, określonymi w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595 z późniejszymi zmianami) Instytut Oceanologii PAN nadaje stopnie naukowe w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie oceanologii.

Przedmioty i zajęcia składające się na Program Studium  są dobierane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- zapewnienie uczestnikom Studium niezbędnej wiedzy metodologicznej, która ułatwi im przeprowadzenie badań naukowych wymaganych do realizacji przewodu doktorskiego,
- uzupełnienie wiedzy teoretycznej z zakresu wybranego kierunku studiów, który jest uznany za dyscyplinę podstawową odpowiadającą tematyce rozpraw doktorskich,
- uzupełnienie wiedzy z przedmiotów uznanych za dyscyplinę dodatkową, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
- uzyskania zaawansowanej wiedzy niezbędnej do prawidłowego pod względem merytorycznym przygotowania rozprawy doktorskiej.

Szczegółowy zakres przedmiotów będzie określany i modyfikowany corocznie przez Radę Studium, w porozumieniu z opiekunami naukowymi.

Lista podstawowych przedmiotów obejmuje następujące dziedziny:
fizyka morza
chemia morza
ekologia morza
eksploatacja i ochrona żywych zasobów morza
oceanografia rybacka
metodyka badań naukowych
statystyka matematyczna
modelowanie matematyczne
filozofia przyrody

W zależności od indywidualnych kierunków badań uczestników Studium, na wniosek ich opiekunów naukowych, lista ta będzie uzupełniana.
Ponadto Program Studium obejmuje seminaria doktorskie i zajęcia laboratoryjne lub terenowe stanowiące podstawę przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
 

Zasady rekrutacji

Regulamin Studium

Opiekunowie naukowi i tematyka

Seminaria doktoranckie

Wykład dla doktorantów

Kierownik Studium: Doc. dr hab. Joanna Szczucka


aktualizowano 12.06.2008