Program seminariów Studium Doktoranckiego,

II semestr 2008/2009

poniedziałek, godzina 11:00


2 marca

Joanna Przytarska – Ekspedycja ARK-XXIII/2 Longyearbyen-Reykjavik 4 lipca - 10 sierpnia 2008

Agata Dragan Akustyczna pasywna metoda szacowania energii dyssypacji fal powierzchniowych w morzu


9 marca

Tomasz Sańko Konstrukcja i rodzaje bibliotek cDNA

Justyna MelerWpływ składników wód naturalnych na absorpcję światła w Bałtyku i jeziorach Pomorza - wstęp do modelowania

Piotr Majewski – Wykrywanie metanu w powierzchniowej warstwie dna Morza Bałtyckiego


16 marca

Magdalena Jakubowska – Bakteriofagi z rejonów polarnych- badania metagenomiczne

Anna Maciejewska Procesy warunkujące dynamikę materii organicznej w wodzie morskiej


23 marca

Agnieszka Ponczkowska – Aerozolowa grubość optyczna w strefie brzegowej

Adam ŻakOddziaływania allelopatyczne u glonów i cyjanobakterii

Marta Nietrzeba – Histologiczny obraz gonad molinezji ostroustej


30 marca

Beata Szymczycha Wody wysiękowe w aspekcie projektu Bonus+Amber

Tomasz Neumann Modelowanie zmian klimatu


6 kwietnia

Agata Drywa – Zastosowanie technik iPLEX w różnicowaniu omułków rodzaju Mytilus

Grzegorz Siedlewicz – Pozostałości leków jako zanieczyszczenie środowiska

Monika Zabłocka Empiryczne zależności pomiędzy optycznymi właściwościami rozpuszczonej materii organicznej DOM a rozpuszczonym węglem organicznym DOC w wodach południowego Bałtyku


20 kwietnia

Michał Joachimczak Ewolucja sieci genowych in silico

Orest Kopko – Zastosowanie biotestów w monitoringu i ocenie narażenia organizmów morskich na antropogeniczne zanieczyszczenia chemiczne


27 kwietnia

Marta Głuchowska – Przedpole Hornsundu jako żerowisko alczyków w 2007 i 2008 roku

Aleksandra Czarna Wydajne obliczeniowo metody w procedurach iteratywnego pseudopróbkowania


4 maja

Aleksandra Szczepańska Zastosowanie metody ołowiowej do oznaczania wieku morskich osadów dennych

Barbara Lednicka Półempiryczny model reflektancji dla wybranych wód typu drugiego


11 maja

Katarzyna Grzelak – Ogólna charakterystyka zgrupowań głębokowodnej meiofauny rejonu Hausgarten - lata 2005-2006

Piotr Bałazy – Znaczenie arktycznych i subarktycznych krabów pustelników w płytkim litoralu

Joanna Całkiewicz – Statystyczne metody oznaczania niepewności w problemach klasteryzacji danych biologicznych


18 maja

Michał Miotk Zakres stężeń rtęci w wodach południowego Bałtyku

Agnieszka Tatarek Makroglony Zatoki Admiralicji