Ta strona poświęcona jest zebraniu oraz udostępnieniu informacji o unikalnym podmorskim ogrodzie, który chcemy objąć ochroną, taką jak jest chroniona jego lądowa część.

Informacje zbierają i udostępniają:
dno

Planowany Rezerwat Podmorski „Klif Orłowa” został zgłoszony jako miejsce warte specjalnej ochrony na forum HELCOM w latach 80-tych przez dr E. Andrulewicza z MIR. Pozostał na listach obszarów rekomendowanych dla ochrony HELCOM, natomiast nie znalazł się na krajowej liście NATURA 2000. Ponownie rekomendację ochrony tego miejsca zgłosiło Seminarium Biogeograficzne UE na spotkaniu w Sopocie w październiku 2009 r. Obszar kwalifikuje się jako chronione Aneksem 17 Dyrektywy Siedliskowej siedlisko "1170 offshore reefs" – rafy kamienne. W Polsce tego rodzaju siedlisko występuje na otwartym wybrzeżu, a kamienne usypiska w Orłowie są wyjątkowym miejscem dla Zatoki Gdańskiej (mniejsze skupiska kamieni występują w Gdyni-Mechlinkach i Osłoninie).

Obszar rezerwatu jest mozaiką różnych siedlisk na małym obszarze - od płatów łąk trawy morskiej (Zostera marina) na poletkach piaszczystego dna miedzy kamieniami, przez obszary dna wybrukowane małymi kamieniami do wielkich głazów narzutowych, które tworzą "wyspy" obrośnięte bogatym zbiorowiskiem roślin (w tym wyjątkowo cennym przyrodniczo gatunkiem wieloletniego krasnorost -widlikiem) i zwierząt. W Orłowie stwierdzono występowanie chronionych gatunków ryb (wężynka, iglicznia, babka mała) i rzadkich w Polsce gatunków morskich bezkręgowców – m.in. koźlatki (Caprella). Wstępna ocena fauny i flory morskiej w 2010r dała około 200 znalezionych gatunków, lista ta z pewnością będzie wzbogacona w miarę opracowywania zebranego materiału.

Zagrożeniem dla tego obszaru są wszelkie działania hydrotechniczne (sypanie piasku, narzutów kamiennych, etc) oraz naturalne zagrożenia ze strony masowych zakwitów glonów nitkowatych, które opadając na dno i rozkładając się powodują powstanie deficytu tlenu w warstwie wody naddanej.

Akcja zorganizowana wspólnie przez Greenpeace i Komitet Badan Morza w końcu maja 2010 r. pozwoliła na zebranie ponad 100 podwodnych zdjęć w obszarze planowanego rezerwatu. Trwa sporządzenie dokładnej mapy siedlisk, która pokaże jaki jest potencjał tego miejsca dla gatunków zwierząt i roślin morskich. Wiele wskazuje na to, że planowany rezerwat w Orłowie oferuje niemal komplet gatunków fauny i flory znanych z polskiej strefy Bałtyku. Wszystkie materiały (mapy, zdjęcia, listy gatunków etc) zbierane przez wolontariuszy i IO PAN pod egidą Komitetu Badań Morza będą dostępne na podstronie Rózne dane od listopada 2010 r.


back