POLYCHAETA
Chaetozone sp




photo: Honorata Kaczmarek (IO PAS)