ZOOPLANKTON
Dimophyes arctica
photo: S. Kwasniewski