Badanie i opracowanie systemu satelitarnej kontroli ekosystemu Bałtyku


Projekt Badawczy Zamawiany

Przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

(dawny Komitet Badań Naukowych)

PBZ-KBN-056/P04/2001Konferencja Podsumowująca


Sopot-Krokowa

21-25 listopada 2005


organizowana przez:

Zakład Fizyki Morza Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Zakład Fizyki Środowiska Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w SłupskuPrzewodniczący konferencji

Bogdan Woźniak -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk


Komitet naukowy

Jerzy Dera - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Adam Krężel - Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Dariusz Ficek - Zakład Fizyki Środowiska Pomorskiej Akademii Pedagogicznej

Mirosława Ostrowska - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk


Kontakt

Mirosława Ostrowska ostra@iopan.gda.pl, (+48 58) 551 72 85


Komitet organizacyjny

Ryszard Hapter - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Anna Rozwadowska - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Mirosław Darecki - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Roman Majchrowski - Zakład Fizyki Środowiska Pomorskiej Akademii Pedagogicznej

Maciej Sokólski - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk


Sponsorzy

Centre of Excellence for Baltic Development, Education and Research (BALTDER)

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku


Język konferencji

polski

Wykaz planowanych referatów i program Konferencji22 listopada 15.00 - 18.00

Sesja I (prowadzenie - prof Adam Krężel)


1. Bogdan Woźniak, Adam Krężel, Dariusz Ficek, Jerzy Dera


Założenia ogólne i podstawy teoretyczne satelitarnych metod badania ekosystemu Bałtyku


2. Adam Krężel, Łukasz Kozłowski, Anna Rozwadowska


Asymilacja danych satelity geostacjonarnego do modelu dopływu promieniowania słonecznego do powierzchni morza


3. Łukasz Kozłowski, Adam Krężel, Katarzyna Bradtke, Mirosław Darecki


Rejestracja przetwarzanie i archiwizacja danych do systemu satelitarnej kontroli ekosystemu Bałtyku


4. Jacek Urbański, Katarzyna Bradtke, Lena Szymanek


Procedura określania wartości parametrów pól fizycznych w obszarach morza czasowo niewidocznych z poziomu satelitarnego


5. Marek Kowalewski, Adam Krężel


System automatycznej rejestracji i geometrycznej korekcji danych z AVHRR


6. Anna Rozwadowska, Mirosław Darecki, Adam Krężel


Algorytm korekcji atmosferycznej SeaWifs dla regionu Bałtyku.


7. Sławomir B. Woźniak, Bogdan Woźniak


Metoda wyznaczania transmisji dziennych dóz oświetlenia PAR przez sfalowaną powierzchnię morza dla potrzeb teledetekcji satelitarnej Bałtyku23 listopada 09.00 - 13.00

Sesja II (prowadzenie - dr Dariusz Ficek)


8. Tomasz Zapadka


Modelowanie efektywnego promieniowania podczerwonego Bałtyku z wykorzystaniem radiometrycznych danych satelitarnych i standardowych danych hydrometeorologicznych


9. Jerzy Olszewski, Mirosław Darecki


Bałtyckie algorytmy satelitarnej oceny koncentracji chlorofilu i substancji żółtych


10. Mirosława Ostrowska, Sławomir B. Woźniak, Sławomir Kaczmarek, Roman Majchrowski, Dariusz Ficek, Bogdan Woźniak


Elementy bio-optycznego modelu Bałtyku dla potrzeb teledetekcji satelitarnej


11. Roman Majchrowski, Joanna Stoń-Egiert, Mirosława Ostrowska, Bogdan Woźniak


Modelowanie procesów adaptacyjnych i rozkładów przestrzennych pigmentów fitoplanktonu w Bałtyku


12. Dariusz Ficek, Bogdan Woźniak, Mirosław Darecki


Model wydajności kwantowej fotosyntezy w Bałtyku dla potrzeb teledetekcji satelitarnej


13. Bogdan Wożniak, Roman Majchrowski, Sławomir Kaczmarek, Dariusz Ficek, Mirosława Ostrowska, Jerzy Dera


Model produkcji pierwotnej fitoplanktonu w Bałtyku dla potrzeb teledetekcji satelitarnej


14. Mirosław Darecki, Adam Krężel, Bogdan Woźniak


Zestaw operacyjnych algorytmów satelitarnych na określanie wybranych parametrów ekosystemu Bałtyku


15. Bogdan Woźniak, Mirosław Darecki, Dariusz Ficek, Adam Krężel, Roman Majchrowski


Empiryczna weryfikacja i ocena dokładności satelitarnych metod kontroli ekosystemu Bałtyku


24 listopada 11.00 - 12.30

Sesja III (prowadzenie - prof Bogdan Woźniak)

Dyskusja podsumowująca, perspektywy