Przykłady wyników naszych badań


Przykładowy wynik teledetekcji całkowitej produkcji pierwotnej Ptot w Bałtyku (wg. Darecki i in. 2008) Wydajność kwantowa fotosyntezy Φ w Bałtyku na różnych stacjach i różnych głębokościach: (a) porównanie wydajności mierzonej ΦC i obliczonej z modelu ΦM (b) histogram stosunku ΦCM (wg. Woźniak i in. 2007)

Przykładowe rozkłady kilku charakterystyk ekosystemu Bałtyku, zarejestrowane techniką satelitarną 24 kwietnia 2011 (z pracy Woźniak i in. 2011): a) Zasięg strefy eufotycznej w głąb morza ze [m]; b) indeks fotosyntezy etot [bezwymiarowy]; c) Maksymalna wydajność kwantowa asymilacji węgla w procesie fotosyntezy  Fmax [mol C · Ein-1]; d) Liczba asymilacyjna fitoplanktonu PB (szybkość fotosyntezy) [mol C · (mg chl a)-1 · s-1];  e) wskaźnik zawartości pigmentów niefotosyntetyzujących (bezwymiarowy).


Porównanie statystycznej współzależności  pomiędzy względną koncentracją karotenoidów fotoochronnych CPPC tot/Cchl a tot i głębokością optyczną w morzu (punkty – dane z pomiarów, linie –  wartości obliczone wg formuły 5 pracy źródłowej) wyznaczone dla wody bałtyckiej w tej pracy (a) oraz dla wody oceanicznej z pracy Majchrowskiego  (2001) (d); porównanie zmierzonych wartości koncentracji karotenoidów fotoochronnych CPPC tot, measured z wartościami obliczonymi  CPPC tot, calculated z pomocą odpowiedniej formuły (b, e); histogram stosunku koncentracji karotenoidów fotoochronnych zmierzonych do obliczonych CPPC tot, meas/CPPC tot, calc dla wody bałtyckiej i dla wody oceanicznej (c, f, odpowiednio) (Z pracy Stoń-Egiert et al., 2012, OCEANOLOGIA, 54 (1), pp. 7–27, Fig. 5; zobacz więcej w tym artykule).