Chromatograf cieczowy HPLC, Agilent HP1200 z detektorem absorbancji 'dad' i fluorescencj ido pomiarów stężenia chlorofilu i karotenoidów w próbkach fitoplanktonu morskiego.